Information 14

06 nov 2012

Rapporten om udbud af spil

Den 6. november 2012

Senest 14 måneder efter en tilladelse til væddemål og/eller onlinekasino er taget i brug, skal tilladelsesindehaverne indlevere en rapport om spiludbuddet til Spillemyndigheden.

Vi har tidligere haft et udkast til denne rapport i høring, og vi har i den forbindelse modtaget en del bemærkninger fra forskellige interessenter. Vi takker for bidragene.

Rapport om udbud af spil for onlinekasino

Rapport om udbud af spil for væddemål

I forhold til udkastet,  er der sket flere ændringer, både i form og indhold.

Rapportens opbygning

Rapporten består nu af fire dele i modsætning til før, hvor der kun var tre dele.

  • 1. del: Består af statistiske oplysninger om tilladelsesindehaverens udbud af spil.
  • 2. del: Tilladelsesindehaveren skal redegøre nærmere for, hvorledes specifikke regler i spillelovgivningen er overholdt.
  • 3. del: Den godkendte virksomhed skal attestere, om tilladelsesindehaveren har overtrådt regler i spillelovgivningen.
  • 4. del: Tilladelsesindehaveren skal tilkendegive, om denne er enig med den godkendte virksomhed.

Del 1, 2 og 4 skal udfyldes af tilladelsesindehaveren. Del 3 skal udarbejdes af den godkendte virksomhed.

Den godkendte virksomheds rolle

Den godkendte virksomhed skal gennemgå, om tilladelsesindehaveren har udbudt spil i overensstemmelse med spillelovgivningen. Virksomheden skal komme med bemærkninger, hvis der er områder, hvor virksomheden finder, at tilladelsesindehaveren har overtrådt lovgivningen, eller er i tvivl om, hvorvidt en praksis, handlemåde mv. er i strid med lovgivningen.

Den godkendte virksomhed skal ikke forholde sig til de områder af lovgivningen, der er indeholdt i "De tekniske standarder" i Spillemyndighedens certificeringsprogram.

Hvis den godkendte virksomhed har angivet, at denne mener, at tilladelsesindehaveren overtræder reglerne, skal tilladelsesindehaveren i rapportens del 4 oplyse om denne er enig i den godkendte virksomheds vurdering.

Indlevering af rapporten

Rapporten skal afleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug. Det er altså ikke tilladelsens starttidspunkt, der er afgørende, men hvornår det faktiske udbud af spil er startet. Tilladelsesindehavere til både væddemål og onlinekasino skal kun aflevere en rapport omhandlende begge tilladelser under forudsætning af, at tilladelserne er taget i brug på samme tidspunkt.

Rapporten skal udfyldes og afleveres på dansk, dog kan den udfyldes på engelsk, hvis der samtidigt indleveres en autoriseret oversættelse.

Sådan bliver I godkendt virksomhed

Virksomheder, der ønsker at kunne udfylde rapporten, skal overfor Spillemyndigheden kunne demonstrere medarbejdernes kompetencer indenfor fortolkning af lovgivning og gerne et generelt kendskab til spillelovgivningen.

For at blive godkendt skal jeres virksomhed indsende en kortfattet beskrivelse til Spillemyndigheden, hvor I angiver, hvilke medarbejdere der behersker disse kompetencer. Hvis virksomheden bliver godkendt, er det alene disse medarbejdere, der på virksomhedens vegne kan underskrive rapporten. Det behøver ikke, at være de pågældende medarbejdere der udfører alle undersøgelserne, men disse indestår for, at arbejdet er udført forsvarligt.

Rapportens del 3 kan ikke udarbejdes af en person ansat hos tilladelsesindehaveren eller i samme koncern, da Spillemyndigheden stiller krav om, at rapporten udarbejdes af en uafhængig tredjemand.

Godkendte virksomheder

Indtægtsbegrænsede tilladelser

Indehavere af indtægtsbegrænsede tilladelser skal ikke udfylde den offentliggjorte rapport. De skal i stedet indsende en redegørelse som omtalt i Information nr. 10.