Ansvarligt spil

Du har som spiludbyder med tilladelse til at udbyde spil i Danmark pligt til at udbyde spil på en ansvarlig måde.

Der står i spillelovens § 1: 

Lovens formål er 

  1. at holde forbruget af spil om penge på et moderat niveau, 
  2. at beskytte unge eller andre udsatte personer fra at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil, 
  3. at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og 
  4. at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet. 

Overtrædelse af spillelovens § 1 er ikke i sig selv strafbart, men bestemmelsen indgår ved fortolkningen af spillelovgivningens øvrige bestemmelser og i skønsmæssige vurderinger. Det betyder, at når Spillemyndigheden vurderer, om en tilladelsesindehaver lever op til de forskellige krav i spillelovgivningen, så vil spillelovens formål indgå i vurderingen. Denne vurdering vil være af betydning for enhver afgørelse Spillemyndigheden træffer, herunder afgørelser om politianmeldelse samt afgørelser om udstedelse og tilbagekaldelse af tilladelser. Det har fx den betydning, at der ikke kan udstedes tilladelse til udbud af spil omfattet af spilleloven, hvis Spillemyndigheden vurderer, at lovens formål om ansvarligt spil ikke er opfyldt.

Som tilladelsesindehaver har du altså en pligt til at sikre, at de fire formål i spilleloven overholdes. Det gøres for eksempel ved at overholde kravene i de bekendtgørelser, som regulerer de specifikke spilområder, samt ved at overholde kravene i vilkårene for spiltilladelsen. Men kravet rækker også videre end det, da du som tilladelsesindehaver hele tiden har en pligt til at sikre, at de, der spiller hos dig, beskyttes i videst muligt omfang mod at udvikle en problematisk spiladfærd. 

Spillemyndigheden fører løbende tilsyn med, at tilladelsesindehavere lever op til kravet om at udbyde spil på en ansvarlig måde. Fx fører Spillemyndigheden en række tilsyn af tilladelsesindehavernes generelle procedurer og politikker vedrørende ansvarligt spil. Hvis Spillemyndigheden får kendskab til konkrete tilfælde, hvor det har været muligt at spille for høje beløb eller med et højt tidsforbrug uden indgriben fra tilladelsesindehaverens side, kan det føre til, at Spillemyndigheden undersøger tilladelsesindehaverens ageren i det enkelte tilfælde nærmere. 

Vejledning om ansvarligt spil 

Som supplement til bekendtgørelserne for spilområderne, har Spillemyndigheden offentliggjort en vejledning om ansvarligt spil. Vejledningen indeholder fortolkningsbidrag til, hvordan du som tilladelsesindehaver kan leve op til kravene om at udbyde spil på en ansvarlig måde. Udover at gennemgå reglerne, kommer vejledningen med retningslinjer og forslag til, hvordan tilladelsesindehavere mere specifikt kan overholde forpligtelserne om ansvarligt spil. 
 

Vær opmærksom på, at Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil ikke er blevet opdateret med ændringer, som relaterer sig til indførslen af det obligatoriske spilkort ved fysiske forhandlere fra 1. oktober 2023. Information om spilkortet kan læses under "Nyheder"

Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil

Hvad skal du som tilladelsesindehaver gøre

Der er forskel på, hvilke ansvarligt spil-tiltag man som tilladelsesindehaver er omfattet af.

Nedenfor gennemgås kort nogle af de generelle tiltag. 

For en uddybende gennemgang af, hvilke krav der gælder for de forskellige spilområder, henvises der til bekendtgørelserne og vejledningen om ansvarligt spil. 

Hvad skal spilleren oplyses om

Før deltagelse i spil skal spilleren gøres bekendt med, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene. 

Derudover skal spilleren informeres om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil. Denne information skal være udarbejdet i samarbejde med et behandlingscenter for spilafhængighed. 

Spilleren skal have information om og kontaktadresser på danske behandlingscentre for spilafhængighed. Det er ikke tilstrækkeligt at henvise til et enkelt behandlingscenter.

Se den opdaterede liste over statsstøttede behandlingscentre

For at sikre, at spilleren ved, at I har tilladelse fra og er under opsyn af Spillemyndigheden, skal Spillemyndighedens mærke være synligt for spilleren. Placering af mærket afhænger af bestemmelsens ordlyd i hver bekendtgørelse.

Læs mere om mærkningsordningen 

De fleste tilladelsesindehavere skal henvise til Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil, StopSpillet, samt informere om muligheden for at registrere sig i Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere, ROFUS. 

Se, hvilke regler du er omfattet af i lovgrundlaget
 

StopSpillet

StopSpillet er Spillemyndighedens nationale hjælpeline for spilafhængighed (ludomani). 

Som tilladelsesindehaver skal du sikre, at oplysninger om StopSpillet er synlige på hjemmesiden, alle online brugergrænseflader, og at oplysningerne kan tilgås fra alle sider. Oplysningerne skal gøre det nemt for spilleren at komme i kontakt med StopSpillet. Derfor skal det være tydeligt, at StopSpillet er en hjælpelinje for spilafhængighed, ligesom telefonnummeret eller link til hjemmeside skal være lettilgængeligt, når hjælpelinjen nævnes. 

Til brug for dette kan StopSpillets logopakke frit benyttes efter gældende retningslinjer.

Du kan finde logopakken her. 

StopSpillet kan kontaktes på: +45 70 22 28 25

Læs mere på StopSpillet.dk
 

ROFUS 

Du er som tilladelsesindehaver forpligtet til at være koblet til Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS).

Derudover skal der formidles adgang til registrering i ROFUS på alle platforme, hvor der sælges spil, samt undlades at sende markedsføring til spillere, som er registreret i ROFUS.

Læs mere om ROFUS
 

Politisk fokus på ansvarligt spil

Ansvarligt spil er et område, der er meget stort politisk fokus på. I juni 2018 blev en aftale om nye tiltag mod spilafhængighed og justering af spilaftalen politisk vedtaget.

Læs den politiske aftale på Skatteministeriets hjemmeside

Lovgivning

Her kan du se spilleloven og de forskellige bekendtgørelser på spilområdet. 
 

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1274
Af 29 nov 2019

Om onlinekasino

Bekendtgørelse nr. 1276
Af 29 nov 2019

Om online væddemål

Bekendtgørelse nr. 1275
Af 29 nov 2019

Om landbaserede væddemål

Bekendtgørelse nr. 1289
Af 29 nov 2019

Om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer

Bekendtgørelse nr. 1290
Af 29 nov 2019

Om landbaserede kasinoer

Bekendtgørelse nr. 1288
Af 29 nov 2019

Om almennyttige lotterier