Bekæmpelse af hvidvask

På denne side finder du det, du som spiludbyder skal være opmærksom på for at leve op til hvidvasklovgivningen. 

Hvad er hvidvask af penge og finansiering af terrorisme?

Hvidvask indebærer, at man:

 • Modtager eller skaffer sig eller andre del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse
 • Skjuler, opbevarer, transporterer, hjælper til at afhænde eller på anden måde hjælper til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse

Finansiering af terrorisme indebærer, at man:

 • Direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til, tilvejebringer eller indsamler midler til eller stiller finansielle ydelser til rådighed for personer, grupper eller organisationer, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger

Spillemyndigheden er tilsynsmyndighed for spiludbydere omfattet af hvidvaskloven og skal således føre tilsyn med at spiludbydere overholder loven og anden relevant national og international lovgivning.

Hvem er omfattet af reglerne? 

Hvidvaskloven omfatter personer og virksomheder, som erhvervsmæssigt udbyder spil i Danmark med tilladelse. Den omfatter også personer eller virksomheder, som er etableret i Danmark og udbyder spil i andre lande.
Loven gælder som udgangspunkt for alle spil, men skatteministeren har mulighed for at undtage et konkret spil helt eller delvist, hvis det vurderes at udgøre en lav risiko for at blive misbrugt i forbindelse med hvidvask. Den mulighed er udnyttet, så loven i dag omfatter udbydere af:

 • Onlinekasino
 • Landbaseret kasino
 • Væddemål

Forhandlere af landbaserede væddemål 

Bemærk, at selvom fx en kiosk eller supermarked sælger væddemål på vegne af en spiludbyder, er forhandleren ikke ansvarlig efter hvidvaskloven. 
Det vil i praksis sige, at det er spiludbyderen, som kan straffes, hvis forhandleren ikke udfører de handlinger, som er påkrævet.

Afhængig af den konkrete forretningsmodel skal forhandleren og alle ansatte, der beskæftiger sig med salg af væddemål, fx vide:

 • Hvornår der skal udføres kundekendskabsprocedurer
 • Hvordan der skal udføres kundekendskabsprocedurer, herunder det nødvendige niveau
 • Hvad der anses for at være en mistænkelig transaktion eller adfærd
 • Hvad der forstås ved sammenhængende transaktioner
 • Hvordan identitetsdokumenter og mistankegrundlag videreformidles til spiludbyderen
 • Behandling af persondata fx i relation til kundekendskabsprocedurerne

Spiludbyderen skal sørge for, at forhandleren og dennes ansatte er i stand til at løfte opgaven med at forhindre hvidvask i tilstrækkeligt omfang. Det er derfor pålagt spiludbyderen løbende at sikre sig, at forhandleren og dennes ansatte udfører fx kundekendskabsprocedurer samt videreformidling af oplysninger om mistanke om hvidvask til spiludbyderen.

Delvist undtagne spil

Skatteministeren har fastsat, at følgende spil er delvist undtaget fra hvidvasklovens krav:

 • Lotterier
 • Klasselotterier
 • Almennyttige lotterier
 • Lokale puljevæddemål
 • Gevinstgivende spilleautomater
 • Managerspil
 • Konkurrencer, hvor deltagelse sker ved afsendelse af SMS eller lignende
 • Spil udbudt efter §§ 9-15 i bekendtgørelse om offentlige forlystelser
 • Onlinebingo udbudt via TV

Bemærk

Selvom spillene i vidt omfang er undtaget fra loven, er de stadig omfattet af:

 • Reglerne for underretning til Hvidvasksekretariatet ved Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK)
 • Reglerne for gennemførelse af fx udbetalinger ved mistanke
 • Reglerne for tavshedspligt

Hvad skal en spiludbyder gøre? 

Udbydere af spil er, som andre omfattede virksomheder af hvidvaskloven, en vigtig brik i bekæmpelsen af hvidvask og terrorfinansiering, da de er en vigtig forudsætning for, at opdagelsesrisikoen er reel.
Hvidvaskloven pålægger derfor spiludbyderen, at denne skal have tilstrækkelige politikker, forretningsgange og kontoller, der beskriver spiludbyderens arbejdsgange i relation til identifikationen af mistænkelig(e) adfærd og transaktioner.

Forretningsgangene skal som minimum tage stilling til

 • Risikostyring
 • Kundekendskabsprocedurer
 • Undersøgelses-, noterings- og underretningspligt
 • Opbevaring af oplysninger
 • Screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme
 • Behandlingen af persondata på hvidvaskområdet

Forretningsgangene skal være operationelle og derved direkte anvendelige for relevante medarbejdere.

Den risikobaserede tilgang 

Spiludbyderen skal basere sine forretningsgange på de risici, som gør sig gældende for dennes konkrete forretningsmodel. Det betyder, at spiludbyderen skal lave en risikovurdering af alle dele af udbuddet af spil i relation til hvidvask.
Risikovurderingen er en forudsætning for, at spiludbyderens forretningsgange kan anses for at være tilstrækkelige.

Undervisning af medarbejdere

Ledelsen og (ny)ansatte hos en spiludbyder skal undervises i spiludbyderens forretningsgange, herunder risikovurderingen i det omfang, at det er relevant for deres konkrete arbejdsfunktion, fx kundesupport og analysemedarbejdere. Spiludbyderen skal sikre, at ledelsen og de ansatte faktisk deltager i undervisningen og opnår en tilstrækkelig viden i forhold til de arbejdsopgaver, som løses.
Undervisningen skal gentages og opdateres løbende, fx i de tilfælde, hvor risikovurderingen og forretningsgangene opdateres.

Vejledning

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme

Lovgivning

Lovbekendtgørelse nr. 380
Af 02 apr 2020

Om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Bekendtgørelse nr. 727
Af 09 jun 2017

Om delvis undtagelse af visse spil fra hvidvaskloven

Ændringer til bekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1704
Af 20 dec 2017

Om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om indenlandske politisk eksponerede personer

Bekendtgørelse nr. 1403
Af 01 dec 2017

Om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet 

Anordning nr. 812
Af 16 aug 2019

Om ikrafttræden for Grønland af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven)

Bekendtgørelse nr. 1376
Af 12 dec 2019

Om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere