Klagevejledning

Som spiludbyder, forening eller borger kan du klage over afgørelser truffet af Spillemyndigheden.

Krav til klagen

For at din klage kan behandles, skal følgende punkter være opfyldt:

  • Klagen skal være skriftlig
  • Klagen skal være begrundet
  • Alle de punkter, der klages over, skal angives
  • Der skal vedlægges en kopi af den afgørelse, som der klages over
  • Der skal vedlægges en kopi af samtlige dokumenter, der underbygger klagen

Dette følger af skatteforvaltningslovens (lovbekendtgørelse nr. 678 af 31. maj 2018) § 35 a, stk. 3. 

Hvis klagen ikke opfylder disse punkter, vil I blive bedt om at rette fejlen inden for en given frist. Klagen kan blive afvist, hvis klagen efter den givne frist stadig ikke indeholder ovenstående punkter.

Klagen skal være modtaget i Skatteankestyrelsen senest 3 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen fra Spillemyndigheden.

Klage sendes til Skatteankestyrelsen

Du kan klage elektronisk via Skatteankestyrelsens klageportal.

Skatteankestyrelsens klageportalDu kan også sende klagen med almindelig post til:

Skatteankestyrelsen 
Ved Vesterport 6, 4. sal
1612 København V

Efter modtagelse af klagen vurderer Skatteankestyrelsen, om din klage skal afgøres af Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten.

Hvad koster det at klage?

Det koster 1.200 kr. at klage over en afgørelse truffet af Spillemyndigheden. Gebyret skal betales samtidig med indsendelsen af klagen, og gebyret kan betales med betalingskort eller MobilePay på Skatteankestyrelsens hjemmeside. 

Hvis din klage vedrører aktindsigt, skal der ikke betales gebyr. 

Hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetales gebyret. 

Når klagesagen er afgjort

Når klagesagen er afgjort af Skatteankestyrelsen eller Landsskatteretten, kan der ikke klages til en anden administrativ myndighed. Der er dog mulighed for at klage over afgørelsen til domstolene.

Klage til domstolene

I kan klage til domstolene over afgørelser, der er truffet af Spillemyndigheden, Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen. Det er ikke et krav, at I klager til Landsskatteretten eller Skatteankestyrelsen, inden I klager til domstolene. I kan derfor vælge at klage direkte til domstolene over Spillemyndighedens afgørelse. 

Jeres klage skal være modtaget ved domstolene senest 3 måneder efter udstedelsen af den afgørelse, som I vil klage over. Fristen løber fra den dato, hvor afgørelsen er truffet, og ikke fra den dato, hvor I har modtaget afgørelsen.

Afgørelsen er endelig, hvis I ikke klager til domstolene inden for 3 måneder. Undtagelsesvist kan domstolene beslutte at behandle klager, hvor fristen på 3 måneder er overskredet.

Love og regler

Du kan finde reglerne om klager over vores afgørelser i §§ 50-58 i spilleloven. Reglerne om klager for Grønland finder du under §§ 37-40 i Lov for Grønland om visse spil. Regler om klageafgift i skatteforvaltningsloven § 35c. 

Skatteforvaltningsloven

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 336
Af 07 apr 2016

Af lov for Grønland om visse spil

Denne lov gælder udelukkende for visse spil i Grønland

Information

Hvis du i øvrigt har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Spillemyndigheden.