Indtægtsbegrænsede tilladelser

Indtægtsbegrænsede tilladelser

Der kan ansøges om indtægtsbegrænset tilladelse til at udbyde onlinekasino eller online væddemål. 
De indtægtsbegrænsede tilladelser adskiller sig fra de 5-årige tilladelser til at udbyde onlinekasino eller online væddemål ved, at

  • Tilladelsen maksimalt gælder i et år
  • Bruttospilleindtægten (spilleindsats fratrukket gevinster) ikke må overstige 1.000.000 kr.

Den indtægtsbegrænsede tilladelse er alene omfattet af spilleloven og dermed gælder bekendtgørelserne om onlinekasino og online væddemål ikke for de indtægtsbegrænsede tilladelser. Det betyder, at de tekniske krav er begrænsede, og at dokumentationskravene ikke er så omfattende som ved ansøgning om en 5-årig tilladelse. 

Læs mere om onlinekasino

Læs mere om væddemål 

Gættekonkurrencer

Indehavere af en indtægtsbegrænset tilladelse til onlinekasino har mulighed for at udbyde gættekonkurrencer, herunder SMS-gættekonkurrencer. 
En gættekonkurrence er et kombinationsspil, der er omfattet af spilleloven, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • En gættekonkurrence bliver afgjort ved kombination af færdighed hos deltager, fx ved besvarelse af spørgsmål mv., og et element af tilfældighed, fx ved lodtrækning blandt alle, der har svaret rigtigt på konkurrencens spørgsmål
Udbud af gættekonkurrencer

Vejledningen henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark.

  • Sammensætningen af færdighed og tilfældighed i et kombinationsspil, herunder en gættekonkurrence, skal være en naturlig del af et samlet spil
  • Deltager i en gættekonkurrence skal have mulighed for at vinde en gevinst i form af penge eller formuegoder af pengeværdi
  • Deltager skal betale indskud i form af penge eller lignende

Hvis disse betingelser er opfyldt, kræver det en tilladelse til at udbyde onlinekasino. Det er kun muligt at søge om tilladelse til online udbud af gættekonkurrencer, herunder internet, telefon, radio og tv. Derfor er det ikke muligt at opnå tilladelse til landbaseret udbud af gættekonkurrencer. 

Omsætningsbegrænset tilladelse og managerspil

Under den omsætningsbegrænsede tilladelse har du mulighed for at udbyde managerspil. Managerspil er typisk et længerevarende spil, hvis omdrejningspunkt fx kan være baseret på et givent cykelløb eller sæson, og hvor spilleren sætter et fiktivt hold ud fra virkelige cykelryttere. Vindere(n) findes efterfølgende ud fra det fiktive holds samlede præstation baseret på de virkelige cykelrytteres præstationer i løbet eller sæsonen.

Et managerspil kan være et puljevæddemål, men kan også omfatte andre gevinster, fx en rejse eller en bil.

Tilladelsen baseres på spilleomsætningen i modsætning til den indtægtsbegrænsede tilladelse, der baseres på den afgiftspligtige spilleindtægt (bruttospilleindtægten).

Den omsætningsbegrænsede tilladelse gælder for et år ad gangen. 

Tilbagebetalingsprocenten for den omsætningsbegrænsede tilladelse må maksimalt være 20%. Den afgiftspligtige spilleomsætning må ikke overstige 5.000.000 kr.

Sådan får du en tilladelse

Du kan ansøge om en indtægtsbegrænset tilladelse til at udbyde onlinekasino eller online væddemål ved Spillemyndigheden. 
Hvis du ønsker at søge om en indtægtsbegrænset tilladelse til udbud af onlinekasino eller væddemål eller en omsætningsbegrænset tilladelse, skal du bruge ansøgningsblanket nr. 1-01 og personlig erklæring tillæg A (blanket nr. 2-02). Gebyret på en indtægtsbegrænset tilladelse er 63.100 kr. (i 2024).

Hvis du som person eller selskab ønsker at søge om tilladelse til at udbyde spil, og du ikke bor eller er etableret i Danmark eller et EU- eller EØS-land, skal du udpege en repræsentant, der har bopæl eller er etableret her i landet. Repræsentanten skal godkendes af Spillemyndigheden. Hvis repræsentanten er en person, skal denne udfylde Tillæg A, og hvis repræsentanten er et selskab, skal der udfyldes Tillæg C.

Blanket 1-01

Ansøgning om indtægtsbegrænset eller omsætningsbegrænset tilladelse

Blanket 2-02

Personlig erklæring tillæg A

Blanket 2-04

Erklæring fra repræsentant, hvis repræsentanten er et selskab, tillæg C

Når du har fået en tilladelse

Registrering og betaling af gevinstafgift 

Blanket 29.063

Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater

Din virksomhed skal registreres hos Erhvervsstyrelsen. Det gør du på Skattestyrelsens hjemmeside, hvor du skal bruge registreringsblanket nr. 29.063. Hvis du har spørgsmål til registreringen eller betaling af gevinstafgift, skal du ringe til Skattestyrelsens hovednummer på telefon 72 22 18 18. Du kan finde en vejledning til registrering hos Erhvervsstyrelsen under Vejledninger.

Ændringer til tilladelsen

Blanket 2-07

Ændringer til tilladelsen til at udbyde væddemål og/eller onlinekasino

Hvis der sker ændringer i forhold til tilladelsen, fx nye direktions- eller bestyrelsesmedlemmer, ny repræsentant eller en af de ansvarlige personer for den daglige drift, skal Spillemyndigheden have det at vide. Du skal bruge blanket nr. 2-07.

Rapport om udbud af spil 

Blanket 1-03

Rapport om udbud af spil for indtægtsbegrænset tilladelse og omsætningsbegrænset tilladelse

Senest 14 måneder efter den indtægtsbegrænsede tilladelse er taget i brug, skal tilladelsesindehaveren indlevere en rapport om spiludbuddet til Spillemyndigheden. Du skal bruge blanket 1-03. 

Vejledninger

Spillemyndighedens juridiske vejledning

Lovgivningen for alle spilområder

Vejledning om indtægts- og omsætningsbegrænsede tilladelser

Beskrivelse af krav til ansøgere om omsætningsbegrænset tilladelse eller indtægtsbegrænset tilladelse til udbud af væddemål og/eller onlinekasino 

Vejledning om udbud af gættekonkurrencer

Denne vejledning henvender sig til personer og selskaber mv., der ønsker at udbyde gættekonkurrencer i Danmark.

Vejledning om registrering for afgift af spil
Spillemyndighedens vejledning om ansvarligt spil
Spillemyndighedens vejledning om oplysningspligt ved markedsføring af spil
Vejledning om salgsfremmende foranstaltninger

Vejledningen er et supplement til spillelovgivningens kapitler om salgsfremmende foranstaltninger og er udarbejdet efter de nye bekendtgørelser pr. 1. januar 2020. 

Love og regler

Lovbekendtgørelse nr. 1303
Af 04 sep 2020

Bekendtgørelse af lov om spil (Spilleloven)

Ændringer til lovbekendtgørelsen kan findes på retsinformation.dk

Udbud af visse spil er omfattet af reglerne for hvidvask. Du kan finde mere information og lovgivning om hvidvask under Bekæmpelse af hvidvask.

Læs mere om bekæmpelse af hvidvask 

Liste over tilladelsesindehavere

Se tilladelsesindehavere for onlinekasino og væddemål