Privatlivspolitik for ROFUS

Spillemyndigheden behandler oplysninger om borgere og virksomheder. Her på siden kan du læse nærmere om, hvad en personoplysning er, hvordan Spillemyndigheden behandler personoplysninger, og hvilke rettigheder du har. 

Hvad er en personoplysning? 

En personoplysning er enhver form for information som direkte eller indirekte kan henledes til en identificerbar fysisk person. Dette kan fx være oplysninger som navn, adresse, cpr-nummer, økonomi, familieforhold mv. Personoplysninger kan også være oplysninger om virksomheder, hvis der eksempelvis er tale om enkeltmandsvirksomheder eller aktionærer i et selskab.

Ved behandling af personoplysninger forstås enhver håndtering af personoplysninger. Typiske behandlingsformer omfatter: indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, videregivelse, samkøring og sletning. 

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os? 

Spillemyndigheden er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor. 

Spillemyndigheden 
Englandsgade 25, 6. sal 
5000 Odense C 
CVR: 34730415 
Telefon: 72387913 
E-mail: GDPR@spillemyndigheden.dk

Spillemyndighedens databeskyttelsesrådgiver 

Skatteministeriet har udpeget en koncernfælles databeskyttelsesrådgiver, som blandt andet har til opgave at vejlede Spillemyndigheden om behandling af personoplysninger og efterse, at Spillemyndigheden overholder relevante regler på databeskyttelsesområdet.

Databeskyttelsesrådgiveren er også kontaktpunktet for borgere og virksomheder ved behandling af personoplysninger. Du kan skrive til Spillemyndighedens databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål om Spillemyndighedens behandling af personoplysninger eller ønsker mere information om dine rettigheder.

Du kan kontakte den koncernfælles databeskyttelsesrådgiver her:

Skattestyrelsen
Hannemanns Allé 25
2300 København S
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
E-mail: DPO@sktst.dk 

Hvor kommer personoplysningerne fra? 

Spillemyndigheden behandler personoplysninger, som du selv har afgivet til Spillemyndigheden. Dette kan fx være oplysninger, som du har indgivet i forbindelse med din registrering i ROFUS. Spillemyndigheden kan også behandle oplysninger om dig, som vi modtager fra andre privatpersoner og virksomheder.

Formålene med og retsgrundlaget for Spillemyndighedens behandling af personoplysninger 

Spillemyndigheden har ansvaret for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark. Vores kerneopgaver i henhold til spillelovgivningen er at beskytte spillere, herunder særligt unge eller andre udsatte personer, mod at blive udnyttet gennem spil. Dette sker blandt andet ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde. Spillemyndigheden administrerer Registret Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS), som er en service til borgere, som ønsker en blokering fra at kunne spille. 

Spillemyndigheden behandler personoplysninger om borgere og virksomheder, som indsendes til brug for driften af ROFUS. Behandlingen af almindelige personoplysninger i ROFUS foregår som led i de opgaver, vi har fået pålagt som offentlig myndighed i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

Retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger findes i:

 • Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer § 10, stk. 1, og stk. 2 
 • Bekendtgørelse om online væddemål § 18, stk. 1, og stk. 2 
 • Bekendtgørelse om onlinekasino § 24, stk. 1, og stk. 2 

Hvis vi modtager følsomme personoplysninger, behandles disse i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. 

Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold, er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1, og stk. 2, nr. 3. 

Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. 

Kategorier af personoplysninger 

Spillemyndigheden behandler følgende kategorier af personoplysninger: 

 • Identifikationsoplysninger
 • Økonomi- og erhvervsmæssige oplysninger
 • Familiemæssige forhold
 • Bevægelses- og opholdsmønstre
 • Personalemæssige forhold (ej følsomme)

Hvis vi modtager følsomme personoplysninger og behandler disse, kan det være følgende oplysninger: 

 • Helbredsoplysninger 
 • Politisk overbevisning 
 • Fagforeningsmæssige tilhørsforhold 

Herudover behandler Spillemyndigheden oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser. 

Modtagere eller kategorier af modtagere 

Spillemyndigheden videregiver personoplysninger til andre offentlige myndigheder som led i vores almindelige opgavevaretagelse. Det kan følge af lovgivningen, at Spillemyndigheden har en videregivelsespligt. Oplysninger videregives eksempelvis til Skattestyrelsen, politiet, domstolene og andre relevante myndigheder. Oplysninger om, at du er registreret i ROFUS videregives kun til andre offentlige myndigheder i helt særlige tilfælde, og kun hvis det er nødvendigt for en konkret sag. 

Spillemyndigheden videregiver dine personoplysninger i ROFUS, til de spiludbydere, som du har en spilkonto hos, men kun i de tilfælde hvor du forsøger at logge ind og i de tilfælde, hvor spiludbyderen vil udsende direkte markedsføring til dig. Spillemyndigheden videregiver endvidere dine personoplysninger i ROFUS til de spiludbydere, som du ikke har en konto hos, i det tilfælde du skulle forsøge at oprette en ny konto ved spiludbyderen i løbet af din selvudelukkelsesperiode. 

Slutteligt kan Spillemyndigheden videregive oplysninger om ROFUS-registrerede til vores databehandlere.

Bortset fra ovenstående, videregiver Spillemyndigheden aldrig dine oplysninger om, at du er registreret i ROFUS til privatpersoner eller private virksomheder. 

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer 

Spillemyndigheden videregiver sjældent personoplysninger til modtagere uden for EU eller EØS. Det vil som i ovenstående tilfælde kun være til de spiludbydere, hvor du forsøger at oprette en ny spilkonto eller logge ind på en eksisterende spilkonto, samt forud for at spiludbyderen vil udsende direkte markedsføring til dig. 

Opbevaring af personoplysninger 

Spillemyndigheden opbevarer dine personoplysninger om din registrering i ROFUS, så længe du er registreret i ROFUS, og efterfølgende i 5 år plus løbende år efter din registrering i ROFUS er udløbet. Spillemyndighedens databehandlere opbevarer oplysningerne og sletter dem efter en procedure udarbejdet af Spillemyndigheden.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Spillemyndigheden anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder, når Spillemyndigheden behandler personoplysninger om dig. Du kan læse nærmere om rettighederne nedenfor. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til underretning

Du har ret til at blive underrettet, når Spillemyndigheden indsamler og behandler personoplysninger om dig. Du har blandt andet ret til at blive oplyst om formålet og retsgrundlaget for behandlingen. Spillemyndighedens pligt til at underrette dig kan i visse situationer være undtaget. Dette gælder fx hvis du allerede er bekendt med oplysningerne, eller din interesse i at få oplysningerne bør vige for hensynet til private eller offentlige interesser.

Ret til indsigt

Du har som udgangspunkt ret til indsigt i Spillemyndighedens behandling af dine personoplysninger. Dette betyder, at du har ret til at få bekræftet, at der behandles oplysninger om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Det skal dog bemærkes, at en registrering i ROFUS er bindende. Registreringen kan derved ikke slettes før udelukkelsesperiodens udløb eller minimumsbindingsperioden er nået. 

Ret til begrænset behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Opbevaring og sletning

De oplysninger, som Spillemyndigheden indhenter og behandler om dig, vil blive behandlet og opbevaret i Spillemyndighedens it-systemer. 
Spillemyndigheden opbevarer dine personoplysninger om din registrering i ROFUS, så længe du er registreret i ROFUS, og efterfølgende i 5 år plus løbende år efter din registrering i ROFUS er udløbet. Spillemyndighedens databehandlere opbevarer oplysningerne og sletter dem efter en procedure udarbejdet af Spillemyndigheden. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Spillemyndigheden behandler dine personoplysninger på. 
Datatilsynet er den centrale uafhængige myndighed, der fører tilsyn med, at de persondataretlige regler overholdes. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Love og regler 

Der er flere love, som regulerer behandling af personoplysninger. Reglernes formål er at sikre beskyttelse af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandling af deres personoplysninger. 
Generelle regler om behandling af personoplysninger findes i EU's databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov.