Ansvar vedrørende matchfixing

På denne side kan du læse mere om dit ansvar vedrørende matchfixing som tilladelsesindehaver. 

Hvad er matchfixing?

Matchfixing er en forsætlig handling eller undladelse, som sigter mod en uretmæssig påvirkning af resultatet eller forløbet af en sportsbegivenhed for at fjerne hele eller en del af den uforudsigelige karakter af sportsbegivenheden med henblik på at opnå en unødig fordel for sig selv eller for andre. 

Efter definitionen skal følgende kriterier være til stede for, at der er tale om matchfixing:

 • Der skal være en uretmæssig påvirkning af resultatet eller forløbet af en sportsbegivenhed.
 • Hele eller en del af den uforudsigelige karakter, der normalt er forbundet med forløbet og udfaldet af en sportsbegivenhed, fjernes.
 • Handlingen eller undladelsen skal resultere i en unødig fordel for personen selv eller andre.

Matchfixing dækker efter omstændighederne over bl.a.:

 • Aftaler om resultatet/udfaldet af en sportsbegivenhed forud for begivenheden, fx. hvor det ene hold taber med vilje eller der spilles uafgjort. 
 • Manipulation af enkelthændelser undervejs i konkurrencen uden, at det nødvendigvis har betydning for sportsbegivenhedens slutresultat – for eksempel antallet af hjørnespark, straffespark, frispark eller antallet af gule eller røde kort (“spotfixing”).
 • Manipulation af slutresultatet, men ikke udfaldet af sportsbegivenheden – eks. hvor spillere modtager betaling for, at holdet ikke skal slå modstanderholdet med mere end 10 mål (“point-shaving”).
 • Atleters forsætlige underpræstationer, nederlag e.l.
 • Dommere og officials’ forsætlige fejlanvendelse af den givne sportsdisciplins regelsæt.
 • Uberettiget ændring eller benyttelse af det udstyr eller de fysiske rammer, der benyttes i den givne idrætskonkurrence med henblik på at manipulere med resultatet.
 • Bestikkelse af, trusler mod eller deltagelse i anden tvingende adfærd over for en person for at ændre, sikre, fremskynde eller påvirke et bestemt resultat af en sportskonkurrence eller dennes enkelte begivenhed.
 • Hjælpepersonalets forsætlige påvirkning af atleter med henblik på, at atleterne underpræsterer.

Danmark og matchfixingkonventionen

Europarådet etablerede Macolin konventionen i 2014 til bekæmpelse af matchfixing. Danmark underskrev samme år, men har ikke ratificeret konventionen.

Konventionen indeholder en lang række tiltag rettet mod at bekæmpe risikoen for at sportsbegivenheder bliver matchfixet. 
Kulturministeriet har det overordnede ansvar for at etablere rammerne for bekæmpelse af matchfixing i Danmark og selvom konventionen ikke er trådt i kraft, har man valgt at implementere en række krav og foranstaltninger med referencer hertil. Fx:

 • Matchfixing er selvstændig kriminaliseret, jf. lov om fremme af integritet i idrætten § 10 b. 
 • Der er oprettet en national platform med sekretariat hos Spillemyndigheden.

Spillemyndigheden er medlem af den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing

Spillemyndigheden er medlem af  og sekretariat for ”Den nationale platform”, som er et samarbejdsforum i Danmark, der koordinerer den fælles indsats om at bekæmpe matchfixing. Den nationale platform består foruden Spillemyndigheden i dag af Anti Doping Danmark, Kulturministeriet, Rigsadvokaturen, Hvidvasksekretariatet, Spillebranchen, Danske Licens Spil A/S, Dansk Boldspil-Union (DBU), og Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Spillemyndigheden er udpeget som sekretariat for den nationale platform til bekæmpelse af aftalt spil. Spillemyndigheden har bl.a. til opgave at sikre, at der sker en fremdrift i platformens arbejder, herunder sikre videndeling, fx af indberetninger som Spillemyndigheden har modtaget via indberetningskanalen Stopmatchfixing.

Ligeledes skal Spillemyndigheden som sekretariat samarbejde med relevante myndigheder og organisationer på nationalt og internationalt niveau, herunder nationale platforme i andre lande.

Hvilke forpligtelser har tilladelsesindehaver?

Forbud mod at tilbyde væddemål på sportsbegivenheder forbeholdt unge under 18 år

Der må ikke udbydes væddemål på sportsbegivenheder, som er forbeholdt unge under 18 år. 

Denne persongruppe er vurderet som værende særligt udsatte og risikoen forbundet med disse begivenheder anses for særlig stor. Det betyder, at der ikke kan udbydes væddemål på fx U-17 sportsbegivenheder.

Se bekendtgørelse om online væddemål § 27 og bekendtgørelse om landbaserede væddemål § 10.

Pligt til at træffe egnede foranstaltninger

Tilladelsesindehavere skal have implementeret foranstaltninger, som er egnede til at reducere risikoen for matchfixing.

Det er ikke defineret, hvad der specifikt udgør en egnet foranstaltning, men der skal være tale om et rammeværk, som muliggør, at tilladelsesindehaveren kan identificere mistænkelige transaktioner og adfærd. 

Der findes i dag en række netværk, hvis formål er at overvåge sportsbegivenheder for at opdage tegn på matchfixing.

Pligt til at nægte at tage mod indsats

Tilladelsesindehaveren er forpligtede til at nægte at tage imod indsats, hvis en mistanke om matchfixing er til stede, fx hvis tilladelsesindehaveren modtager meddelelse herom eller egne foranstaltninger rejser en mistanke.

Bemærk at ”nægtelse” kan have betydning for allerede indgåede væddemål. Det anbefales i den forbindelse, at tilladelsesindehaveren tager kontakt til Den Nationale Platform for at få vejledning om, hvordan de skal forholde sig i relation til en eventuel efterforskning af sportsbegivenheden.

Hvad kan du ellers gøre?

Det er i dag ikke et krav, at tilladelsesindehaveren skal gøre Spillemyndigheden opmærksom på en mistanke, men vi modtager gerne informationer fra tilladelsesindehavere, som vi fx kan videregive til Den nationale platform i Danmark eller udlandet for at styrke bekæmpelsen af matchfixing.

Spillemyndigheden driver også en indberetningskanal "Stopmatchfixing.dk", hvor alle anonymt kan indberette en mistanke om matchfixing. Indberet en mistanke til Spillemyndigheden her.

Hvis du vil vide mere

Rapport om regulering af matchfixingKulturministeriets hjemmesideLov om fremme af integritet i idrættenBekendtgørelse om fremme af integritet i idrætten