Pressemeddelelse: Åbning for udstedelse af tilladelser til landbaserede kasinoer

02, jul 2018

Spillemyndigheden åbner op for udstedelse af tilladelser til landbaserede kasinoer.

I henhold til lov om spil kan der udstedes et ikke nærmere angivet tilladelser til landbaserede kasinoer og kasinoer til danske skibe i rutefart.

Alle interesserede parter opfordres til at indgive ansøgning til Spillemyndigheden. Ansøgningen skal være Spillemyndigheden i hænde senest den 2. oktober 2018.
Hvis den indsendte ansøgning er mangelfuld, vil ansøger blive bedt om at indsende det manglende materiale inden tre måneder. Hvis ansøger ikke overholder fristen, vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning.

Alle modtagne ansøgninger vil blive sendt til udtalelse hos den lokale kommune, den stedlige politidirektør, Skatteministeriet samt Erhvervs- og Vækstministeriet.

Ansøgninger kan indsendes som krypteret post via kontaktformularen på Spillemyndighedens hjemmeside eller pr. e-mail til: mail@spillemyndigheden.dk

Hvis ansøgningen indeholder personfølsomme oplysninger bedes ansøgningen sendt med almindelig post til:

Spillemyndigheden
Att: Mia Rasmussen
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til specialkonsulent Mia Rasmussen, tlf. 72 38 91 26 eller e-mail: mras@spillemyndigheden.dk

Tilladelse til kasinodrift

Det følger af lov om spil § 14, stk. 1, at Spillemyndigheden kan meddele tilladelse til oprettelse og drift af landbaserede kasinoer. Tilladelse meddeles for indtil 10 år ad gangen, jf. § 14, stk. 2. Der er i dag udstedt tilladelse til syv landbaserede kasinoer. Kasinoerne er beliggende henholdsvis i København, Helsingør, Odense, Vejle, Aarhus, Aalborg og ombord på Oslo-færgen DFDS Pearl Seaways.

Ved afgørelsen af, om en tilladelse kan meddeles, skal der lægges vægt på, om den, der ønsker en tilladelse, må antages at ville drive det landbaserede kasino på fuldt forsvarlig vis.

Kriterier

Ved vurderingen af de modtagne ansøgninger vil Spillemyndigheden navnlig lægge vægt på følgende:

 • Faglig forsvarlighed, herunder om ansøger har erfaring med udbud af spil eller på anden måde er kvalificeret til at drive et landbaseret kasino
 • Økonomisk forsvarlighed, herunder om ansøger har den fornødne likviditet, da der er betydelige udgifter forbundet med at drive et landbaseret kasino
 • Krav til personer
 • Krav til selskabet og medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse
 • Geografiske hensyn
 • Kundegrundlag
 • Detaljeret projekt for kasinoet
 • Ordensmæssige forhold, størrelse og placering

 Følgende oplysninger skal derfor fremgå af ansøgningen:

 • Ansøgers navn og adresse
 • Navn og adresse på direktører og bestyrelsens medlemmer
 • Kontaktoplysninger på repræsentant, hvis ansøger er etableret uden for EU eller EØS
 • Dokumentation for selskabets stiftelse
 • Ejerforhold, herunder oversigt over selskabsstruktur og koncerndiagram
 • En beskrivelse af kapitalfremskaffelse og dokumentation herfor
 • Selskabets seneste årsregnskaber
 • Ansøgers samtykke til, at vi indhenter oplysninger, herunder straffeattester, gæld mv.
 • Hvert direktions- og bestyrelsesmedlems samtykke til, at vi indhenter oplysninger
 • Kasinoets adresse og lokalemæssige forhold
 • Overordnede planer for kasinoets indretning og udstyr, herunder typer af spil og antal borde og maskiner
 • Antal forventede ansatte, herunder oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund
 • Oplysninger om eventuelt tilknyttet virksomhed (restauration, bar, anden forlystelse mv.)
 • Oplysninger om erfaring med udbud af spil, kendskab til kasinodrift, evt. tilladelser til spil, adgang til know-how, samarbejde mv.
 • Økonomiske forudsætninger, herunder årsrapporter og regnskab inkl. egenkapital, overskud og kreditfaciliteter. Herudover et drifts-, anlægs- og investeringsbudget for kasinoet samt en beskrivelse af kundegrundlaget.