Anbefalinger om hvidvask og ansvarligt spil

30, jan 2015

Spillemyndigheden har anmeldt en onlinekasino tilladelsesindehaver til politiet for overtrædelse af hvidvaskreglerne. Vi vælger at offentliggøre et resume af sagen, da andre kasino tilladelsesindehavere kan lære af denne sag.

Spillemyndigheden ønsker yderligere at bruge den aktuelle sag til at vejlede spilbranchen om deres forpligtigelser i forhold til ansvarligt spil.

Sagen angår en spiller, der ved en udbyder har forbrugt et større millionbeløb i perioden fra marts 2012 til september 2013. I bunden af denne meddelelse finder du et link til resuméet af sagen.

Anbefaling til alle kasinotilladelsesindehavere vedrørende hvidvaskforpligtigelser

Anbefalingen er til alle tilladelsesindehavere, der udbyder kasino. Det vil sige både online og landbaseret kasino.

Storspillere er en risikofaktor i forhold til hvidvask. I sagen undersøger tilladelsesindehaveren ikke spillerens kilde til formue (midlernes oprindelse). Tilladelsesindehaveren er heller ikke opmærksom på spillerens indsættelser, der, hvis ikke pr. transaktion så kumulativt, må udgøre store transaktioner. Tilladelsesindehaveren er derfor blevet anmeldt til politiet for at undlade at opfylde flere forpligtigelser efter hvidvaskregelsættet.

Som konsekvens af sagen skal vi anbefale alle tilladelsesindehavere at gennemgå deres procedurer herunder specielt i relation til storspillere og forpligtigelsen til at have viden om, hvorfra spillernes midler stammer. Hvis der identificeres spillere, hvor tilladelsesindehaveren ikke har den fornødne viden, skal I undersøge kundeforholdet nærmere.

Bemærk, at det ikke kun vil være spillere, der er omfattet af et kundebindingsprogram, der vil være omfattet af begrebet storspillere i relation til hvidvaskreglerne.  Det er tilladelsesindehaveren selv, der definerer, hvad en storspiller er. Der kan tages udgangspunkt i, hvad den gennemsnitlige spiller i Danmark vurderes at kunne forbruge på spil, men oplysningerne skal altid relateres til tilladelsesindehaverens egen risikovurdering. Der kan af samme grund ikke fastsættes en fælles branchedefinition, da definitionen altid skal tage afsæt i den enkelte virksomheds risikovurdering på hvidvaskområdet.

Vi skal også anbefale tilladelsesindehavere at huske at have fokus på spillernes indsættelser på spilkonti ved onlinekasino og ved landbaseret kasino på midler, som spilleren forbruger på spil.

Anbefaling til alle tilladelsesindehavere vedrørende ansvarligt spil

Spillemyndigheden udtrykker i samme sag betænkeligheder ved udbyderens håndtering af spilleren og udbyderens procedurer i forhold til ansvarligt spil.

Udbyderen anvender ikke de oplysninger, denne har til rådighed om spilleren, til at starte en dialog med spilleren om ansvarligt spil foranstaltninger.

Derudover søger tilladelsesindehaveren ikke at begrænse markedsføringstiltag over for spilleren til trods for, at der er flere faresignaler om problematisk spiladfærd.

Det er enhver tilladelsesindehavers forpligtigelse at have retningslinjer, der sikrer, at der tages forsvarligt hånd om udsatte spillere. Hvis et selskab ikke har passende interne regler og procedurer på området, kan det i sidste ende medføre, at selskabet kan miste tilladelsen til at udbyde spil. Vi skal derfor anbefale tilladelsesindehavere at sikre, at de har passende retningslinjer på området.

Mere information

Nedenfor er link til resuméet af sagen. Vi har samtidigt offentliggjort information nr. 22 om generelle problemstillinger på hvidvaskområdet.
Du kan også finde mere information om hvidvaskforpligtigelserne her:

  • Spillemyndigheden.dk/hvidvask
  • Spillemyndighedens vejledning om forbyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Vi vil også henvise til vejledning, som andre spillemyndigheder udsender på området. Fx har UK Gambling Commission offentliggjort en meddelelse, der blandt andet også angår manglende undersøgelse af en spillers midlers oprindelse.

Sagsresumé

Nedenfor kan læses sagsresuméet samt Information nr. 22 om generelle problemstillinger på hvidvaskområdet.

Sagsresumé hvidvask og ansvarligt spil den 30. januar 2015

Sagsresumé af en politianmeldelse foretaget af Spillemyndigheden mod en spiludbyder, der har overtrådt hvidvaskreglerne.