Information 22

30 jan 2015

Generelle problemstillinger på hvidvaskområdet

Den 30. januar 2015

I denne information er der retningslinjer om:

 • Underretningsforpligtigelsen til Spillemyndigheden.
 • Underretning til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).
 • Tavshedspligt.
 • Hvidvaskansvarlig.
 • Risikovurdering og risikostyring.

Du kan læse mere om de enkelte punkter nedenfor.

Underretning af Spillemyndigheden

Indehaveren af en tilladelse til onlinekasino skal ved udløbet af hvert kvartal underrette Spillemyndigheden om:

 1. Antallet af underretninger til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).
 2. Antallet af medarbejdere, der har modtaget uddannelses- og instruktionsprogrammer.

Underretningen skal sendes til os senest syv dage efter kvartalets udløb. Vi skal stadig underrettes, selvom der i perioden ikke er sendt nogen underretninger til SØIK eller uddannet medarbejdere. I det tilfælde angives der et 0.

Fristerne er:

 • 7. januar
 • 7. april
 • 7. juli
 • 7. oktober

Hvis fristen falder på en fri- eller helligdag, kan levering ske førstkommende hverdag.

Underretningen skal sendes i følgende format til jeres juridiske kontaktperson. 

Periode Antallet af underretninger sendt til SØIK Antallet af medarbejdere, der har modtaget uddannelses- og instruktionsprogrammer

Kvartal:Q
(1,2,3 eller 4)
Årstal:

X

 X

 X


(Her skal alene angives antallet af medarbejdere, der er uddannet i kvartalet - ikke et samlet antal)

Underretning af SØIK

Hvis en mistanke om, hvorvidt en transaktion eller henvendelse har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme ikke kan afkræftes, skal der ske omgående underretning til SØIK. Vi har i flere tilfælde set, at tilladelsesindehavere samler underretninger sammen og sender dem fx 1 gang i kvartalet. Dette er i strid med reglerne. I skal også være opmærksomme på reglerne om at stille transaktioner i ro, indtil der er givet underretning. Transaktioner skal dog ikke berosættes, hvis det vurderes at kunne skade efterforskningen.

Tallene, der oplyses til os i den overfor nævnte underretning af Spillemyndigheden, skal kun vedrøre de underretninger, der reelt er afsendt til SØIK og de medarbejdere, der er uddannet i det pågældende kvartal. Hvis en tilladelsesindehaver i strid med reglerne først har sendt underretninger til SØIK i januar for handlinger foretaget i december, skal dette derfor medgå i tallet for 1. kvartal og ikke i tallet for 4. kvartal.

I 2013 har SØIK oplyst, at der på onlinekasino området er foretaget 20 indberetninger. Tilladelsesindehaverne har underrettet os om, at de har afgivet 42.  Ved at følge ovenstående skulle der for fremtiden gerne være overensstemmelse mellem de to tal.

Du kan læse mere om, hvordan du underretter SØIK her. Blandt andet er det nu også muligt at foretage elektroniske underretninger.

Information til Spillemyndigheden om underretningernes konkrete indhold

Vi har i flere tilfælde set, at tilladelsesindehavere har sendt os detaljeret information om indholdet af en underretning til SØIK. Selvom vi sætter pris på løbende at modtage information om spiludbud mv., kan sådan information ikke sendes til os. Dette er i strid med den tavshedspligt, som tilladelsesindehaver, ledelse og ansatte i en kasinovirksomhed er underlagt. Det kan derfor være strafbart at sende oplysningerne til os.

Hvis I gerne vil holde os løbende orienteret, skal I i stedet beskrive sagen i generelle detaljer. Informationen må ikke indeholde personhenførbare oplysninger.

Hvis vi skulle bede jer om at se de underretninger, I har afgivet til SØIK, kan disse udleveres til os efter bekendtgørelses 33, stk. 2, uden der sker brud på tavshedspligten. Information til os på jeres eget initiativ er i strid med reglerne.

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt der i en situation skal ske underretning eller ej, kan I kontakte SØIK for at få dette afklaret.

Hvidvaskansvarlig

Ved ansøgning om tilladelse til onlinekasino blev der opgivet en ansvarlig for overvågning af hvidvask og terrorfinansiering. Ved personskifte skal dette anmeldes på blanket 29.089.

Risikovurdering og risikostyring

Vi har i 2013 gennemført et indsatsprojekt med fokus på interne skriftlige regler som beskrevet i bekendtgørelse om onlinekasino i § 34.

Indsatsprojektet viste, at der er store mangler i forhold til specielt risikovurdering og risikostyring. Enten er det ikke udført, eller hvis det er udført, så er det ikke skrevet ned.

For at have effektive hvidvaskforanstaltninger er det essentielt, at disse baserer sig på en risikovurdering. Kasinoet skal starte ”ovenfra” med at foretage en kvalificeret analyse af, i hvor høj grad dens forretningsmodel og forretningsomfang indebærer en risiko for, at kasinoet kan blive udsat for misbrug i form af hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Risikovurderingen bør baseres på en analyse af fx

 • Virksomhedens kundetyper.
 • Produkter.
 • Leveringssystemer, dvs. den måde, som virksomheden stiller sine produkter til rådighed for kunderne på (fysisk fremmøde, internet osv.).
 • Forretnings- og transaktionsomfang.
 • Geografiske risici.

Risikovurderingen skal herefter udmøntes i en risikostyring, hvor kasinoet forholder sig til de identificerede risici. Kasinoet skal ud fra risikostyringen vedtage forskellige arbejdsgange, som er skræddersyede til at mindske risikoen for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

En del af disse arbejdsgange er udmøntningen af opmærksomhedspligten i objektive faktorer, der kan indicere hvidvask eller finansiering af terrorisme. Ved de kasinoudbydere, hvor vi har gennemgået de interne skriftlige regler, er der fastsat objektive opmærksomhedsfaktorer, men på grund af den manglende skriftlige risikovurdering og risikostyring er det ikke muligt at vurdere på hvilket grundlag, disse er fastsat.

For mere viden om området kan du læse vores vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet, som du finder under Onlinekasino → Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask.