Information 50

26 mar 2021

Forenkling af ansøgningsprocessen for tilladelse til onlinekasino og/ eller væddemål for nye ansøgninger og ansøgning om fornyelse 

En større gruppe af tilladelsesindehavernes tilladelse udløber med udgangen af 2021. 

Spillemyndigheden har bl.a. i lyset af dette forenklet ansøgningsprocessen således, at der fremover kun er én samlet ansøgningsblanket, som gælder både for en ny ansøgning og ved en fornyelse af tilladelse til onlinekasino og/ eller væddemål.
Den nye blanket opbygges med en Del 1 og en Del 2. Der tilføjes i dette bl.a. krav om oplysning af reelle ejere og krav om en række økonomiske dokumenter. 

Tidsfrister

Alt materiale til en ansøgning skal sendes på samme tid.
For at sikre at der er tid nok til at realitetsbehandle en ansøgning, så en tilladelse kan udstedes med virkning fra den 31. december 2021, skal ansøgningen være Spillemyndigheden i hænde senest den. 1 september 2021. Spillemyndigheden anbefaler dog, at ansøgningen indsendes tidligere, da tilladelser alligevel vil blive udstedt løbende. Spillemyndigheden vil tilstræbe, at ansøgninger er færdigbehandlet uden, at ansøger risikerer afbrud på deres udbud af spil. 

Spillemyndigheden anbefaler, at tilladelsesindehavere som har udløb i 2021 får planlagt deres ansøgning om fornyelse, så alt materiale kan indsendes i god tid. 

Aktualitetskrav for straffeattester og gældserklæringer

Til brug for behandlingen af både en ny ansøgning og en fornyelse af en eksisterende tilladelse må dokumenter i relation til Tillæg A-blanketten, såsom straffeattester og gældserklæringer for vedkommendes nuværende bopælsland, som udgangspunkt ikke være ældre end 6 måneder fra ansøgningstidspunktet.

Det er Spillemyndighedens vurdering, at der som udgangspunkt ikke kan laves en faglig vurdering efter lov om spil, hvis dokumenterne er ældre end dette. 

For tidligere bopælslande for ansøger er det tilstrækkeligt med en gældserklæring eller straffeattest for et tidspunkt under perioden for bosættelsen i dette land. Hvis der opstår situationer, hvor der er lange perioder i tidligere bopælslande, hvor attester eller erklæringer ikke dækker for, kan der efter en konkret vurdering indhentes yderligere.

Underskriftskrav

Ansøgningsblanketterne kan underskrives i hånden eller ved hjælp af elektroniske signaturer.