Information 30

04 apr 2016

Proces for fornyelse af tilladelser

OBS: DENNE INFORMATION ER IKKE LÆNGERE GYLDIG. DEN ER PR. 3. MARTS 2017 ERSTATTET AF INFORMATION NR. 34

Den 4. april 2016

En stor del af de tilladelser, der er udstedt til udbud af spil på det danske marked, udløber den 31. december 2016, og Spillemyndigheden har derfor arbejdet på processen vedrørende ansøgning om fornyelse af disse tilladelser.

Spillemyndigheden orienterede om de overordnede rammer for genansøgningsprocessen og det materiale, som Spillemyndigheden forventede, at tilladelsesindehavere skulle indsende, i forbindelse med kontaktudvalgsmødet den 2. december 2015.

Genansøgningsgebyr pr. 1/7-2016

En tilladelse - 104.700 kr. (2016 niveau)
Kombineret - 130.900 kr. (2016 niveau)

Tid

For at sikre, at der er tid nok til at realitetsbehandle en ansøgning, så en tilladelse kan udstedes med virkning fra 1. januar 2017, skal ansøgningen være Spillemyndigheden i hænde senest den 15. september 2016. Spillemyndigheden vil dog anbefale, at indsende ansøgningen tidligere, da tilladelser alligevel vil blive udstedt løbende i efteråret 2016. Spillemyndigheden vil tilstræbe, at ansøgninger kan være færdigbehandlet uden, at ansøger kan risikere afbrud af deres udbud af spil.

Spillemyndigheden vil på møde i forbindelse med næstkommende kontaktudvalgsmøde for væddemål og onlinekasino den 30. maj 2016 i detaljer gennemgå, hvilke krav der vil være til processen om fornyelse af en tilladelse, herunder det materiale der skal ledsage ansøgningen.

Materiale til understøttelse af genansøgningen

Spillemyndigheden har ved gennemgang af de eksisterende ansøgningskrav til væddemål og onlinekasino, fastlagt hvilke oplysninger der skal afgives i forbindelse med en genansøgning.

Materialet kan opdeles i tre kategorier:

 • Stamoplysninger
 • Oplysninger, som skal oplyses hvis der er sket ændringer fra sidste ansøgning
 • Oplysninger udover kravene i den normale ansøgningsproces

Uagtet at Spillemyndigheden har indhentet materiale som en del af det udførte tilsyn i løbet af den igangværende tilladelsesperiode, kræves det at blive vedlagt ansøgningen om fornyelse af tilladelsen.

I forhold til de oplysninger, der blev afgivet i forbindelse med ansøgningsprocessen i 2011, er der en del af disse, der skal oplyses igen, fx ansøgers navn, og hvilke tilladelser, der ansøges om fornyelse af, mens andre alene skal oplyses, hvis der er sket ændringer siden 2011, fx ansvarlige for hvidvask, systemændringer mv. og øjebliksbillede af ejerskabsforhold.

Derudover vil der være en række oplysninger, som blev indsendt i 2011, men som skal opdateres i forhold til perioden september 2011 – 2016. Det drejer sig om følgende oplysninger:

 • Afslag eller tilbagekaldelse af tilladelser i andre jurisdiktioner i perioden september 2011 og indtil indlevering af ansøgning om fornyelse af tilladelsen.
 • Oplysninger om gæld til det offentlige i Danmark eller i udlandet på tidspunktet for ansøgning om fornyelse af tilladelsen.
 • Oplysninger om, hvorvidt tilladelsesindehaver i Danmark eller i udlandet har indgivet begæring om rekonstruktion, konkurs eller gældssanering eller er under rekonstruktion, konkursbehandling eller gældssanering på tidspunktet for ansøgning om fornyelse af tilladelsen.
 • Oplysninger om, hvorvidt tilladelsesindehaver i perioden september 2011 og indtil indlevering af ansøgning om fornyelse af tilladelsen er dømt for strafbare forhold, har været under efterforskning for strafbare forhold eller er blevet sigtet for strafbare forhold.
 • Oplysninger om, hvorvidt tilladelsesindehaver i perioden september 2011 og indtil indlevering af ansøgning om fornyelse af tilladelsen har været under undersøgelse af offentlige myndigheder i Danmark eller i udlandet.
 • Oplysninger om, hvorvidt tilladelsesindehaver i perioden september 2011 og indtil indlevering af ansøgning om fornyelse af tilladelsen har været sagsøgt ved et civilt søgsmål vedrørende en tilladelse til udbud af spil.
 • Tillæg A med opdaterede bilag for ledelsesmedlemmer, der ikke er udskiftet i perioden september 2011 og indtil indlevering af ansøgning om fornyelse af tilladelsen.

Afslutningsvis skal der indsendes materiale, som (1) dokumenterer tilladelsesindehavers overholdelse af visse dele af spillelovgivningen og (2) dokumenterer forhold vedrørende tilladelsesindehavers udbud af spil i Danmark.

For så vidt angår (1) drejer det sig om følgende materiale:

 • Dokumentation for, at tilladelsesindehaver hver dag sikrer, at indeståendet på spillernes spilkonti er identisk med indeståendet på den modregningsfri konto, og hvis det ikke er tilfældet, foretager de nødvendige tilpasninger for at sikre, at det er tilfældet.
 • Procedurer for tilladelsesindehaverens løbende opdatering af data, dokumenter og oplysninger om spilleren.
 • Et ekstrakt af de procedurer i forbindelse med hvidvask samt en oversigt over sager, hvor der har været mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering, og hvor tilladelsesindehaveren har afkræftet mistanken.
 • Procedurer for overholdelse af reglerne i spillovgivningen om matchfixing.
 • Procedurer for overholdelse af reglerne i spillovgivningen om markedsføring.

For så vidt angår (2) drejer det sig om følgende materiale:

 • Oversigt over ejerstrukturen for tilladelsesindehaver, der viser de selskaber, der ejer mere end 10 % af tilladelsesindehaver – det kan også gøres ved fremsendelse af samlet koncernstruktur, dog således at det er tydeligt markeret, hvilke selskaber, der ejer mere end 10 % af tilladelsesindehaver.
 • Oversigt over underleverandører, interne og eksterne, der leverer services til brug for tilladelsesindehaverens udbud af spil – det omfatter blandt andet betalingsmoduler, spil, KYC, spilplatform, SAFE mv.
 • Oplysninger om hvorvidt tilladelsesindehaver udbyder spil på Grønland.
 • Oplysninger om på hvilke platforme tilladelsesindehaver udbyder spil (landbaseret, online, mobil).
 • Oplysninger om de spil, som spilleren udbyder og kort beskrivelse af hvordan spilleren spiller det enkelte spil (eksempelvis synliggjort ved spilleregler).
 • Antal endelige spilkonti på tidspunktet for indlevering af ansøgning om fornyelse af tilladelsen.
 • Antal midlertidige spilkonti, der ikke er blevet endelige i de sidste 12 måneder inden indlevering af ansøgning om fornyelse af tilladelsen.
 • Oplysninger om overførsler til og fra midlertidige spilkonti i de sidste 12 måneder inden indlevering af ansøgning om fornyelse af tilladelsen.
 • Risikorapporter til ledelse/bestyrelse vedrørende tilladelsesindehavers udbud af spil for de seneste 12 måneder.