Information 10

08 maj 2012

Rapporten om udbud af spil

Denne information af 8. maj 2012 angår, at indehavere af tilladelse til at udbyde væddemål og onlinekasino et år efter, at tilladelsen er taget i brug, skal få udarbejdet en rapport, der redegør for, om tilladelsesindehaveren i det forgange år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen. Rapporten skal udarbejdes af en af Spillemyndigheden godkendt virksomhed.

Nederst i dette nyhedsbrev er et udkast til rapport. Spillemyndigheden modtager meget gerne bemærkninger til rapportudkastet fra tilladelsesindehaver og andre med interesse i området som fx potentielle ansøgere til at være godkendt virksomhed. Bemærkningerne modtages på mail@spillemyndigheden.dk indtil den 30. juni 2012. Senere på året vil den endelige version af rapporten blive offentliggjort.

Rapportens indhold

Rapporten er opdelt i tre dele:

 • 1. del: Består af statistiske oplysninger om tilladelsesindehaverens udbud af spil.
 • 2. del: Tilladelsesindehaver skal redegøre nærmere for, hvorledes specifikke regler i spillelovgivningen er overholdt.
 • 3. del: Den godkendte virksomhed skal attestere, at tilladelsesindehaveren har udbudt spil på faglig forsvarlig måde.

De to første dele skal udfyldes af tilladelsesindehaveren, og den tredje del skal udarbejdes af den godkendte virksomhed. Tredje del af rapporten skal udarbejdes dels på baggrund af tilladelsesindehaverens besvarelse i rapportens to første dele og dels på baggrund af supplerende materiale, som den godkendte virksomhed vurderer nødvendigt for at kunne udarbejde rapporten.

Rapport om udbud af spil for onlinekasino

Rapport om udbud af spil for væddemål

Indlevering af rapporten

Rapporten skal afleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug. Det er altså ikke tilladelsens starttidspunkt, der er afgørende, men hvornår det faktiske udbud af spil er startet. Tilladelsesindehavere til både væddemål og onlinekasino skal kun aflevere en rapport omhandlende begge tilladelser under forudsætning af, at tilladelserne er taget i brug på samme tidspunkt.

Rapporten kan alene udfyldes på dansk og skal kun udarbejdes efter det første år.

Krav til den godkendte virksomhed

For at kunne vurdere, hvorvidt en tilladelsesindehaver har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen, er det nødvendigt, at rapporten bliver udarbejdet af en virksomhed, der har kompetencer indenfor fortolkning af lovgivning (fx hvidvaskregulering) og gerne har et generelt kendskab til spillelovgivningen.

Da rapporten endnu kun ligger i udkast, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at ansøge om at blive godkendt virksomhed. Samtidig med, at rapporten offentliggøres i den endelige udgave, bliver der åbnet op for modtagelse af ansøgninger. Proceduren og formkravene for ansøgningen er ikke endeligt fastlagt. Der vil dog blive stillet krav om dokumentation for, at virksomheden besidder de nødvendige kompetencer til at udarbejde rapporten. Rapportens tredje del kan ikke udarbejdes af en, hos tilladelsesindehaveren eller i samme koncern, ansat person, da Spillemyndigheden stiller krav om at, rapporten udarbejdes af en uafhængig tredjemand.

Se de godkendte virksomheder

Indtægtsbegrænsede tilladelser

Kravet om en rapport omfatter også de såkaldte indtægtsbegrænsede tilladelser.

Rapporten skal ved disse tilladelser indeholde følgende:

 • Redegørelse for, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet de i den enkelte tilladelse stillede vilkår for udbud af væddemål og onlinekasino. Hvis det skønnes nødvendigt, vedlægges dokumentation.
 • Redegørelse for, hvordan tilladelsesindehaver har efterlevet spillelovens formål: 
  - at beskytte unge eller andre udsatte personer mod at blive udnyttet gennem spil eller udvikle afhængighed af spil,
  - at beskytte spillere ved at sikre, at spil udbydes på en rimelig, ansvarlig og gennemsigtig måde, og
  - at sikre offentlig orden og forhindre, at spil tjener som støtte til kriminalitet.

Under hensyn til spillenes omfang er det vores vurdering, at rapporten ikke skal attesteres af en godkendt virksomhed.

Rapporten skal afleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug. Det er altså ikke tilladelsens starttidspunkt, der er afgørende, men hvornår det faktiske udbud af spil er startet. Hvis en tilladelsesindehaver har mere end én tilladelse, skal der indleveres én rapport pr. tilladelse.