Bemandingskrav og lokaleindretning i spillehaller (opdateret)

20, jan 2012

Vejledning om gevinstgivende spilleautomater er under ajourføring og vil hurtigst muligt blive lagt på Spillemyndighedens hjemmeside i starten af januar 2012. Derfor har Spillemyndigheden udarbejdet dette notat om bemandingskravene og lokalers indretning  i spillehaller. Vejledningen, som kan ses på Spillemyndighedens hjemmeside i øjeblikket, er således den gamle version.

Spillehaller - bemandingskrav og lokaleindretning

Bemanding

Det fremgår af lov om spil § 23, stk. 1, at spillehaller skal være bemandet i hele åbningstiden. Bemandingen skal sørge for, at personer under 18 år ikke får adgang til spillehaller, jf. lovens § 22.

Bemandingen skal forestås af tilladelsesindehaveren, bestyreren eller én af tilladelsesindehaveren eller bestyreren ansat person (der skal foreligge et ansættelsesforhold), der er til stede i spillehallen eller befinder sig i et tilstødende lokale, hvorfra der er direkte adgang til spillehallen. Spillemyndigheden skal godkende, at bemandingen sker fra det tilstødende lokale. Såfremt dette ønskes, stiller Spillemyndigheden krav om, at bemandingen er i "umiddelbar nærhed" af spillehallen således, at bemandingen kan overvåge selve indgangen til spillehallen.

Lokaleindretning

En spillehal skal være indrettet i et tydeligt afgrænset lokale - og inden der meddeles tilladelse til etablering af en spillehal, skal Spillemyndigheden godkende, at spillestedet kan etableres i det ønskede lokale, og at bemandingen af spillestedet kan udføres i overensstemmelse med lovens bestemmelser.

Der skal altid vedlægges en målfast plantegning over spillehallen, hvor indgange til spillehallen er indtegnet, når der ansøges om en tilladelse. Af tilladelsen vil det, i de vilkår som Spillemyndigheden stiller, fremgå, at lokalet skal være indrettet som aftalt i forbindelse med lokalebesigtigelsen.

Hvis en spillehal er etableret i forbindelse med en restauration eller lignende, hvor der er pålagt krav om kundetoiletter, skal det være muligt at anvende disse - uden at skulle igennem spillehallen.

Anden erhvervsvirksomhed

I spillehaller må der ikke finde anden erhvervsvirksomhed sted end salg af konfekturevarer, som fx slik, slushice, sodavand, te, kaffe, frugt og snacks mv., og der må ikke sælges stærke drikke - heller ikke fra flaskeautomater. Ved stærke drikke forstås drikkevarer med 2,8 pct. volumen alkohol eller derover, jf. restaurationslovens § 1, stk. 4. Salget må ikke have et omfang, så det omfattes af restaurationsloven.

Er der anden aktivitet i spillehallen som fx spil på billardborde og lignende, må der ikke ske betaling for benyttelsen af disse, da det herved vil være anden erhvervsmæssig virksomhed. Hvis der opstilles billardborde og lignende i en spillehal, hvortil der kræves adgangsbetaling eller medlemskab (betalt), er opstilling af billardborde og lignende ikke tilladt, da betalingen også omfatter brugen af billardbordene. Der må ikke udbydes andre spil i spillehallen som fx salg af lodsedler mv., ligesom der ikke må opbevares diverse spillekuponer i spillehallen (tips-, odds- og lottokuponer mv.) med henblik på salg.

Opstilling af ikke-gevinstgivende spilleautomater er ikke tilladt i spillehallen.

Hvordan kan en spillehal indrettes?

Spillehaller kan efter lov om spil etableres i et selvstændigt lokale med bemanding i selve spillehallen - uden bemanding fra tilstødende lokale

I spillehaller, som er indrettet i et selvstændigt lokale eller flere lokaler/etager - på samme adresse, skal der altid være mindst én person fysisk til stede i hele åbningstiden, som varetager bemandingen. Denne person har til opgave at sikre, at personer under 18 år ikke får adgang til spillehallen.

Den person, som bemander spillehallen, må ikke have anden væsentlig beskæftigelse, der fratager denne opsynet med spillehallen.

Af kontrolmæssige hensyn kan Spillemyndigheden kræve, at der foreligger detaljerede vagtskemaer, som angiver navnet på den person, der forestår bemandingen time for time.

Spillehaller kan efter lov om spil etableres i et selvstændigt lokale med bemanding i et tilstødende lokale, hvor der er anden erhvervsmæssig virksomhed

Der skal derfor med ansøgningen altid vedlægges en målfast plantegning over spillehallen og det tilstødende lokale således, at indgange, disken og bemandingens "normale" placering fremgår af tegningen. Alle øvrige aktiviteter i og omkring spillehallen skal ligeledes beskrives.

Der skal være tale om et tilstødende lokale, hvilket betyder, at der er etableret en væg mellem spillehallen og det tilstødende lokale. Ved en væg forstås en fast etableret adskillelse mellem to lokaler, og Spillemyndigheden kræver, at væggen skal være fra gulv til loft.

Spillehallen skal være tydeligt afgrænset, og indgangen/døråbningen ind til spillehallen må højst være 120 cm. bred, medmindre Spillemyndigheden dispenserer herfra pga., at lokalet med spilleautomater tydeligt fremstår som et selvstændigt lokale. Det kan fx være tilfældet med et stort lokale med mange spilleautomater.

Der skal ved indgangen til spillehallen tydeligt være skiltet med, at personer under 18 år ikke må få adgang til spillehallen.

Bemandingen i det tilstødende lokale skal befinde sig i umiddelbar nærhed af spillehallens indgang, og skal kunne overvåge selve indgangen fra det sted, hvor bemandingen hovedsageligt befinder sig - som typisk vil være bag disken ved kasseapparatet.

Det er ikke tilladt at have andre indgange til spillehallen end den indgang, som forbinder de to lokaler. Indgangen til spillehallen må ikke samtidig være indgang til andre aktivitetsområder.

Hvis der er flere personer på arbejde samtidig, skal det sikres, at der altid er mindst én person til stede, som kan overvåge indgangen til spillehallen fra det sted, hvor bemandingen hovedsageligt befinder sig. På forespørgsel fra Spillemyndigheden og/eller fra spillerne, skal der altid kunne udpeges den person, som varetager bemandingen.

Spillemyndigheden forlanger normalt ikke, at der skal føres vagtplaner over bemandingen i disse spillehaller. Dog kan Spillemyndigheden i særlige tilfælde pålægge tilladelsesindehaver, at der føres en detaljeret vagtplan.

Andre gøremål i lokalet skal være foreneligt med at kunne varetage opgaven med at kontrollere, at personer under 18 år ikke får adgang til spillehallen. Der kan derfor fx som udgangspunkt godt tilberedes mad mv. i det tilstødende lokale, men det vil afhænge af en konkret vurdering, om det går ud over varetagelsen af bemandingsopgaven.

Generelle bemærkninger

Hvis bemandingen forlader spillehallen eller det tilstødende lokale, skal spillehallen lukkes. Det skal tydeligt fremgå, at spillehallen er lukket - eventuel med en låst dør, kode, skiltning eller lignende.

Ud fra en konkret vurdering kan Spillemyndigheden dog undtagelsesvis acceptere, at spillehallen ikke er bemandet i en kortere tidsperiode i åbningstiden. Der tænkes her på akut opståede situationer, hvor det ikke har været muligt at fremskaffe nyt personale, fx ved akut hospitalsindlæggelse mv.

Spillemyndighedens lokalegodkendelse gælder ikke andre myndighedskrav - fx kommunale krav, og etablering af ny spillehal eller ombygning af eksisterende spillehal kan derfor efterfølgende kræve en byggetilladelse og/eller en tilladelse fra kommunen til ændret anvendelse af lokalerne. Såfremt denne tilladelse ikke opnås ved kommunen, vil Spillemyndighedens tilladelse ikke kunne tages i brug.

I en spillehal skal der opsættes spilleregler for spil på gevinstgivende spilleautomater. Spillemyndighedens vejledning indeholder et eksempel herpå.

Spillemyndigheden kan fastsætte specifikke krav til indretningen af et spilsted, hvilket betyder, at der ud fra en konkret vurdering, fx af ordensmæssige hensyn, kan fastsættes regler om spillestedets åbningstid. Spillemyndigheden kan således indsætte disse specifikke krav som særlige vilkår til tilladelsen.

Igangværende spillehaller med diskløsning

Igangværende spillehaller indrettet med diskløsning (efter den tidligere lovgivning) fortsætter som hidtil, såfremt tilladelsesindehaver ønsker dette, men tilladelsesindehaver skal stadig leve op til de krav, som Spillemyndigheden hidtil har stillet til diskløsninger. Hvis tilladelsesindehaver ønsker, at spillehallen indrettes som er beskrevet tidligere, skal tilladelsesindehaver søge herom hos Spillemyndigheden.

Når tilladelsen til et spilsted overtages af ny tilladelsesindehaver, eller når en tilladelse skal fornyes, skal spillehallen altid indrettes efter gældende regler.

Opdateret: 20. januar 2012