Information 57

08 apr 2024

Årsredegørelse 2023

Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i perioden fra 1. januar 2023 til 31. december 2023 skal sende en årsredegørelse.

Fremsendelse af årsredegørelsen for 2023 skal indsendes via et spørgeskema. 

Før I kan udfylde skemaet, vil I modtage et link med dertilhørende kode. Det anbefales at udfylde spørgeskemaet af én gang, men det er muligt at trykke på linket på et senere tidspunkt, hvor den burde genoptage besvarelsen med de tidligere indtastede svar. 

For tilladelsesindehavere, hvor 2023 har været det første år, hvor der er udbudt spil, skal der i stedet indsendes en rapport for det første års udbud af spil, som skal afleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug.

Hvis der er tale om en fornyelse af en tilladelse, skal denne betragtes som en ny tilladelse. Det vil sige, at betingelser for det første år, hvor der er sket et udbud af spil, atter skal opfyldes, herunder krav om rapport ét år efter tilladelsen er taget i brug, jf. lov om spil § 43, stk. 1.

Årsredegørelsen skal være Spillemyndigheden i hænde senest den 30. juni 2024.

Hvad skal årsredegørelserne indeholde?

Årsredegørelsen skal indeholde: Virksomhedens nøgletal og en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav. Redegørelsen skal alene vedrøre udbuddet af spil på det danske marked i 2023, medmindre andet er angivet nedenfor. 

Hvis I har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal årsredegørelsen også omfatte dette spiludbud. Det betyder at alle tal skal inkludere Grønland, også i de tilfælde hvor der yderligere spørges om Grønland specifikt.

Spillemyndighedens brug af årsredegørelserne 

En manglende udarbejdelse af årsredegørelsen betragtes som en grov overtrædelse af spilleloven og kan medføre, at tilladelsen tilbagekaldes i medfør af spillelovens § 44, stk. 1, nr. 1. 

Årsredegørelserne gennemgås nøje af Spillemyndigheden i tilsynsøjemed. 

Tavshedspligt

Den 28. marts 2023 traf Landsskatteretten afgørelse om, at de oplysninger, som Spillemyndigheden behandler efter spilleloven, ikke er omfattet af den særlige og ubetingede tavshedspligt efter skatteforvaltningslovens § 17.  Afgørelsen kan læses på skat.dk. 

Afgørelsen ændrede Spillemyndighedens hidtidige praksis for videregivelse af oplysninger og fik dermed betydning for, hvad Spillemyndigheden fremadrettet kan oplyse om fysiske og juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold m.v.

Afgørelsen fik også den betydning, at Spillemyndigheden fremover kan udtale sig om konkrete sager – i det omfang, det ikke vil være i strid med den almindelige tavshedspligt eller underlagt yderligere begrænsninger.

Stadig underlagt almindelig tavshedspligt

Spillemyndigheden er dog stadig underlagt en almindelig tavshedspligt efter reglerne i forvaltningsloven § 27. Vi videregiver derfor fortsat ikke fortrolige oplysninger og forretningshemmeligheder, ligesom oplysninger om fysiske personer altid behandles under iagttagelse af reglerne i databeskyttelseslovningen.

Forhold, der handler om betaling af skatter og afgifter vil stadig være omfattet af den særlige tavshedspligt, da det hører under skatteforvaltningsloven. 

Der vil i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af, hvilke oplysninger, der kan udleveres.

Spørgsmål kan stilles via vores kontaktformular: Kontakt | Spillemyndigheden.

Spørgsmål i årsredegørelsen 2023 

Tilladelsesindehavers informationer:

Tilladelsesindehaver         _________________
Kontaktperson for årsredegørelsen    _________________
Kontaktpersonens mailadresse     _________________
Kontaktpersonens telefonnummer     _________________

Har I tilladelse til at udbyde onlinekasino?

□ Ja
□ Nej

Har I tilladelse til at udbyde væddemål?

□ Ja
□ Nej

Udbyder I online væddemål?

□ Ja
□ Nej

Udbyder I landbaseret væddemål? 

□ Ja
□ Nej

Udbyder I udelukkende landbaseret væddemål?

□ Ja
□ Nej

Udbyder I spil i Grønland? 

□ Ja
□ Nej

Har I tilladelse til at udbyde spil i andre lande?

□ Ja
□ Nej

Hvis JA, bedes I oplyse:

Hvilke lande det drejer sig om:
_________________________________

Hvilke typer spil tilladelsen omfatter: 
_________________________________

Hvornår tilladelsen er givet:
_________________________________

1. Statistik – Nye registrerede spillere i 2023

1.1. Angiv antallet af nye spillere, oprettet i 2023, fordelt på alder og køn: 

Hvis I har tilladelse til både væddemål og onlinekasino kan i angive jeres nye spillere for væddemål og onlinekasino samlet. 

Mænd:
18-25 år        _________________        
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

2. Statistik – Aktive spillere - Onlinekasino  

2.1. Angiv antallet af aktive spillere på onlinekasino i alt i 2023 fordelt på alder og køn: 

Med aktive spillere menes alle de spillere som har haft spilaktivitet (indskud over 0 kr.) i 2023. Tallene skal både inkludere aktive spillere der blev registreret i 2023 samt de aktive spillere i 2023 der blev registreret før 2023. 

Mænd:
18-25 år        _________________        
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

3. Statistik – Aktive spillere - Væddemål 

3.1. Angiv antallet af aktive spillere på væddemål i alt i 2023 fordelt på alder og køn. 

Med aktive spillere menes alle de spillere som har haft spilaktivitet (indskud over 0 kr.) i 2023. Tallene skal både inkludere aktive spillere der blev registreret i 2023 samt de aktive spillere i 2023 der blev registreret før 2023. 

Mænd:
18-25 år        _________________        
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

4. Statistik – Grønland 

4.1. Angiv antallet af registrerede spillere i Grønland, oprettet i 2023, fordelt på alder og køn: 

Mænd:
18-25 år        _________________        
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

4.2. Angiv antallet af aktive spillere i alt i 2023 i Grønland fordelt på alder og køn:

Med aktive spillere menes alle de spillere som har haft spilaktivitet (indskud over 0 kr.) i 2023. Tallene skal både inkludere aktive spillere der blev registreret i 2023 samt de aktive spillere i 2023 der blev registreret før 2023. 

Mænd:
18-25 år        _________________        
26-35 år        _________________
36-45 år        _________________
46-55 år        _________________
56-65 år        _________________
66-75 år        _________________
76 + år         _________________

Kvinder:
18-25 år         _________________
26-35 år         _________________
36-45 år         _________________
46-55 år         _________________
56-65 år         _________________
66-75 år         _________________
76 + år         _________________

5. Økonomiske nøgletal – Indtægter og omkostninger

5.1. Økonomiske nøgletal – Indtægter 

Hvis I har tilladelse til både onlinekasino og væddemål bedes i angive nedenstående oplysninger for jeres samlede forretning i Danmark. 

Alle beløb skal angives i danske kroner (DKK).

Indbetalinger             _________________
Indbetalinger er den totale sum penge spillere har betalt ind til deres spilkonto.

Finansielle indtægter         _________________
Finansielle indtægter vedrører tilladelsesindehavernes finansielle aktiviteter og inkluderer fx renteindtægter, valutakursdifferencer og udbytte og gevinster fra værdipapirer.

Andre indtægter         _________________
Andre indtægter vedrører alle andre kilder af indtægter end ovenstående. 

5.1.1. Økonomiske nøgletal - Indtægter

Hvilke andre indtægter?

5.2. Økonomiske nøgletal – Omkostninger

Hvis I har tilladelse til både onlinekasino og væddemål bedes i angive nedenstående oplysninger for jeres samlede forretning i Danmark. 

Alle beløb skal angives i danske kroner (DKK). 

Udbetalinger             _________________
Udbetalinger er den totale sum penge spillere har trukket ud fra deres spilkonto via forskellige udbetalingsløsninger som betalingsoverførsler, kreditkort mm. 

Spilleafgift             _________________

Årsgebyr til Spillemyndigheden     _________________

Særligt bidrag til hestevæddeløbssporten    _________________
Kun relevant ved udbud af væddemål på hestevæddeløb. 

Personaleomkostninger         _________________
Personaleomkostninger er alle de udgifter der er forbundet med ansættelse af personalet, fx løn, pension, forsikringer, uddannelser og kurser.

Finansielle omkostninger         _________________
Finansielle omkostninger vedrører tilladelsesindehaverens finansielle aktiviteter og inkluderer fx renteudgifter og tab fra værdipapirer. 

Af- og nedskrivninger         _________________
Af- og nedskrivninger er nedsættelser af værdien af virksomhedens aktiver.

Øvrige omkostninger (inkl. Markedsføringsomkostninger, men ekskl. bonus)     _________________
Øvrige omkostninger vedrører alle andre kilder af omkostninger, inklusive markedsføringsomkostninger. 

Skat af årets resultat         _________________

Årets resultat (efter skat)       ________________

Egenkapital             _________________

6. Økonomiske nøgletal – Onlinekasino

6.1. Økonomiske nøgletal – Afgiftspligtig bruttospilleindtægt

Angiv afgiftspligtige indskud, gevinster, kommission og bruttospilleindtægt for onlinekasino i 2023.

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK).

Indskud             _________________
Indskud er defineret som summen af de indsatser, der er placeret på spil. Bonusser er inkluderet i indskud. Indskud fra kommissionsspil skal ikke inkluderes. 

Gevinst             _________________
Gevinster er den totale sum penge spillere har vundet fra spil. Gevinster fra kommissionsspil skal ikke inkluderes. 

Kommission             _________________
Kommission er typisk en procentdel af indskud som spillerne betaler til tilladelsesindehaveren for at deltage i spil hvor de spiller mod andre spillere, f.eks. poker og bingo.

Afgiftspligt bruttospilleindtægt (BSI)    _________________

Bruttospilleindtægt er defineret som indskud minus gevinster plus eventuel kommission.

6.2. Økonomiske nøgletal – Bruttospilleindtægt i Grønland

Angiv bruttospilleindtægt fra onlinekasino udbudt i Grønland. Hvis ikke I kan give et præcist beløb bedes I give et kvalificeret estimat.

Beløbet skal opgøres i danske kroner (DKK).

Bruttospilleindtægt i Grønland     _________________

6.3. Økonomiske nøgletal – Forventninger til bruttospilleindtægt

Hvad er jeres forventninger til BSI for onlinekasino i 2023 og 2024?

Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK). 

Forventet bruttospilleindtægt i 2023        _________________
Forventet bruttospilleindtægt i 2024        _________________

7. Økonomiske nøgletal – Væddemål

7.1 Økonomiske nøgletal – Afgiftspligtig bruttospilleindtægt

Angiv afgiftspligtige indskud, gevinster, kommission og bruttospilleindtægt for væddemål i 2023.

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK).

Indskud             _________________
Indskud er defineret som summen af de indsatser, der er placeret på spil. Bonusser er inkluderet i indskud. Indskud fra kommissionsspil skal ikke inkluderes. 

Gevinster             _________________
Gevinster er den totale sum penge spillere har vundet fra spil. Gevinster fra kommissionsspil skal ikke inkluderes. 

Kommission             _________________
Kommission er en procentdel af indskud eller gevinst som spillerne betaler til tilladelsesindehaveren i et spil mod andre spillere. Kommission vil typisk forekomme hos tilladelsesindehavere der udbyder spilbørser.

Afgiftspligt bruttospilleindtægt (BSI)    _________________
Bruttospilleindtægt er defineret som indskud minus gevinster plus eventuel kommission.

7.2. Økonomiske nøgletal – Bruttospilleindtægt i Grønland

Angiv bruttospilleindtægt fra væddemål udbudt i Grønland. Hvis ikke I kan give et præcist beløb bedes i give et kvalificeret estimat.

Beløbet skal opgøres i danske kroner (DKK).

Bruttospilleindtægt i Grønland     _________________

7.3. Økonomiske nøgletal – Forventninger til bruttospilleindtægt

Hvad er jeres forventninger til BSI for væddemål i 2024 og 2025?

Alle tal skal opgives i danske kroner (DKK). 

Forventet bruttospilleindtægt i 2024    _________________
Forventet bruttospilleindtægt i 2025    _________________

7.4. Økonomiske nøgletal – Salgskanaler

Hvad er jeres indskud og gevinster opdelt på salgskanaler i 2023?

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK). 

Online inkluderer både computer og mobil. 

Online indskud        _________________
Online gevinster        _________________
Landbaseret indskud        _________________
Landbaseret gevinster _________________

7.5. Økonomiske nøgletal – Livebetting

Angiv indskud og gevinster fra live-væddemål og væddemål indgået før begivenhedens start.

Alle beløb skal opgives i danske kroner (DKK).

Livevæddemål – indskud        _________________
Livevæddemål – gevinster        _________________
Væddemål før begivenhedsstart – indskud    _________________
Væddemål før begivenhedsstart – gevinster    _________________

8. Markedsføring – Onlinekasino 

8.1. Markedsføring – Medier 

Angiv markedsføringsomkostninger, opgjort i danske kroner (DKK), til det danske marked på følgende medier. Bemærk, at de anførte hovedbeløb for omkostninger til markedsføring bliver afstemt med de udspecificerede beløb, og at tallene derfor bør gå op.
TV                               _________________
Biograf                             _________________
Trykte medier                           _________________
Radio                             _________________
Internet: Google Ads                         _________________
Internet: Bannerreklame på tredjemands hjemmeside         _________________
Internet: Sociale medier                    _________________
Internet: Affiliates                        _________________
Egen hjemmeside                         _________________
E-mail                             _________________
SMS                                 _________________
Sponsorater                            _________________
Outdoor reklamer                         _________________
Offentlig transport                         _________________
Indendørs fysiske steder fx supermarkeder, kiosker og lign.                        _________________
Andet                             _________________

8.1.1. Markedsføring – Sponsorater

Angiv hvilke foreninger, virksomheder m.m., der er givet sponsorater til. 
_________________

8.1.2. Markedsføring – Andet 

Angiv hvad "Andet" indebærer
_________________

8.1.3. Markedsføring – Affiliates

Hvor stor en andel af de angivne omkostninger til affiliates er afregning baseret på størrelsen af spillerens tab? 
 _________________

8.2. Markedsføring – Tv-kanaler

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på TV, på følgende Tv-kanaler, opgjort i danske kroner (DKK). De anførte tal skal sammenlagt stemme overens med det angivne beløb i pkt. 8.1.
TV 2                                 _________________
Discovery Networks Denmark (f.eks. Kanal 4, 5, 6, 7 og 9)    _________________
 Nordic Entertainment Group (NENT) 
(f.eks. TV 3, 3+, 3 puls, 3 sport)                    _________________
Andre                                 _________________

8.2.1. Markedsføring – Andre Tv-kanaler  

Hvilke andre Tv-kanaler? 
_________________

8.3. Markedsføring – Sociale medier 

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på følgende sociale medier, opgjort i danske kroner (DKK). De anførte tal skal sammenlagt stemme overens med det angivne beløb i pkt. 8.1.
YouTube    _________________
Instagram    _________________
Facebook    _________________
Twitter             _________________
Snapchat    _________________
TikTok    _________________
Influencere/streamere. Ved influencer/streamer menes en person, 
som reklamerer via sociale medier.            _________________
Andre sociale medier                 _________________

8.3.1 Markedsføring – Influencere/streamere 

Hvilke influencere/streamere benytter I? 
_________________

8.3.2 Markedsføring – Andre sociale medier

Hvilke andre sociale medier? 
_________________

9. Markedsføring – Væddemål

9.1. Markedsføring – Medier 

Angiv markedsføringsomkostninger, opgjort i danske kroner (DKK), til det danske marked på følgende medier. Bemærk, at de anførte hovedbeløb for omkostninger til markedsføring bliver afstemt med de udspecificerede beløb, og at tallene derfor bør gå op.
TV                                _________________
TV – live bets                            _________________
Biograf                             _________________
Trykte medier                             _________________
Radio                             _________________
Internet: Google Ads                         _________________
Internet: Bannerreklame på tredjemands hjemmeside    _________________
Internet: Sociale medier                    _________________
Internet: Affiliates                        _________________
Egen hjemmeside                         _________________
E-mail                             _________________
SMS                                 _________________
Sponsorater                            _________________
Outdoor reklamer                         _________________
Offentlig transport                         _________________
Indendørs fysiske steder fx supermarkeder, kiosker og lign.                        _________________
Andet                             _________________

9.1.1. Markedsføring – Sponsorater 

Angiv hvilke foreninger, virksomheder m.m., der er givet sponsorater til.
_________________

9.1.2. Markedsføring – Andet 

Angiv hvad "Andet" indebærer
_________________

9.1.3. Markedsføring – Affiliates

Hvor stor en andel af de angivne omkostninger til affiliates er afregning baseret på størrelsen af spillerens tab?
_________________

9.2. Markedsføring – Tv-kanaler

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på TV, på følgende Tv-kanaler, opgjort i danske kroner (DKK). De anførte tal skal sammenlagt stemme overens med det angivne beløb i pkt. 9.1.
TV 2                                 _________________
Discovery Networks Denmark (fx Kanal 4, 5, 6, 7 og 9)        _________________
Nordic Entertainment Group (NENT)        _________________
(fx TV 3, 3+, 3 puls, 3 sport)                    _________________
Andre                             _________________

9.2.1. Markedsføring – Andre Tv-kanaler  

Hvilke andre Tv-kanaler? 
_________________

9.3. Markedsføring – Sociale medier 

Fordel markedsføringsomkostningerne afholdt på følgende sociale medier, opgjort i danske kroner (DKK). De anførte tal skal sammenlagt stemme overens med det angivne beløb i pkt. 9.1.
YouTube    _________________
Instagram    _________________
Facebook    _________________
Twitter    _________________
Snapchat          _________________
TikTok                _________________
Influencere/streamere. Ved influencer/streamer menes en person, 
som reklamerer via sociale medier.            _________________
Andre sociale medier                 _________________

9.3.1. Markedsføring – Influencere/streamere 

Hvilke influencere/streamere benytter I? 
_________________

9.3.2. Markedsføring – Andre sociale medier

Hvilke andre sociale medier? 
_________________

10. Salgsfremmende foranstaltninger - Onlinekasino

10.1. Hvilke typer af salgsfremmende foranstaltninger benytter I? 

10.2. Bonus – Velkomstbonus 

Angiv hvor stor en procentdel af de velkomstbonusser som er tildelt i 2023, der er realiseret. 

Med realiseret menes, at alle tilknyttede vilkår er opfyldt og bonussen er fri til udbetaling. 

10.3. Bonus – Eksisterende kunder 

Angiv hvor stor en procentdel af de bonusser som i 2023 er tildelt eksisterende kunder, som er realiseret. 
Eksisterende kunder er kunder, som havde oprettet og verificeret sin spilkonto den 1. januar 2023. 
Med realiseret menes, at alle tilknyttede vilkår er opfyldt og bonussen er fri til udbetaling. 

10.4. Værdi af salgsfremmende foranstaltninger

Angiv værdien af afgiftspligtigt indskud i 2023 fraregnet værdien der kommer fra salgsfremmende foranstaltninger
__________________

Angiv værdien af afgiftspligtig bruttospilleindtægt i 2023 fraregnet værdien der kommer fra salgsfremmende foranstaltninger
__________________

10.5 Gratis spil

Har I udbudt gratis spil i 2023? 
Gratis spil er hvor der ikke er krav om at spilleren foretager en forudgående indbetaling eller indskud på et andet spil for at få adgang til det gratis spil.
□ Ja
□ Nej

10.5.1. Hvilke gratis spil har I udbudt?

_________________

10.5.2. Hvad er den samlede værdi af gevinsterne fra de gratis spil I har udbudt?

_________________

11. Salgsfremmende foranstaltninger - Væddemål

11.1. Hvilke typer af salgsfremmende foranstaltninger benytter I? 

11.2. Bonus – Velkomstbonus 

Angiv hvor stor en procentdel af de velkomstbonusser som er tildelt i 2023, der er realiseret. 
Med realiseret menes, at alle tilknyttet vilkår er opfyldt og bonussen er fri til udbetaling. 
___________________

11.3. Bonus – Eksisterende kunder 

Angiv hvor stor en procentdel af de bonusser som er tildelt i 2023 til eksisterende bonusser, der er realiseret. 
Med realiseret menes, at alle tilknyttede vilkår er opfyldt og bonussen er fri til udbetaling. 
__________________

11.4. Værdi af salgsfremmende foranstaltninger

Angiv værdien af afgiftspligtigt indskud i 2023 fraregnet værdien der kommer fra salgsfremmende foranstaltninger
________________

Angiv værdien af afgiftspligtig bruttospilleindtægt i 2023 fraregnet værdien der kommer fra salgsfremmende foranstaltninger
_________________

11.5. Gratis spil

Har I udbudt gratis spil i 2023?
Gratis spil er hvor der ikke er krav om at spilleren foretager en forudgående indbetaling eller indskud på et andet spil for at få adgang til det gratis spil.
□ Ja
□ Nej

11.5.1. Hvilke gratis spil har I udbudt?

_________________

11.5.2. Hvad er den samlede værdi af gevinsterne fra de gratis spil I har udbudt?

_________________

12. Limitering 

Anvender I limitering?
Ved limitering menes, at I indsatsbegrænser visse spillere eller, hvor I begrænser hvad spilleren kan vinde. OBS: Limitering dækker ikke indbetalingsgrænser valgt af spilleren selv. 
□ Ja
□ Nej

13. Klager

Definitionen af en klage er, når en spiller ikke er enig i sagsbehandlingen eller resultatet heraf eller har benyttet ordet ”klage” i sin henvendelse.

13.1. Angiv antallet af klager modtaget fra spillere.  

_________________

13.2. Antal henvendelser, som har karakter af en klage, hvor ordet ”klage” er brugt.       

_________________

13.3. Angiv den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage.

_________________

13.4. Angiv antallet af klager, hvor sagsbehandlingstiden har varet længere end 14 dage.

Sagsbehandlingstiden udregnes fra dagen, hvor klagen modtages, til klageren har modtaget endeligt svar.    

_________________

14. Ansvarligt spil 

14.1. Ansvarligt spil-information 

Angiv hvem I har samarbejdet med ved udarbejdelse af den information om ansvarligt spil og de potentielle skadevirkninger af spil, som I er forpligtede til at stille til rådighed på jeres hjemmeside eller brugergrænseflade. 

14.2. Selvtest 

14.2.1. Hvilken selvtest for spilafhængighed benytter i? 

□ Egen
□ Ekstern

14.2.2. Får I oplyst, hvor mange spillere som har benyttet selvtesten? 

□ Ja
□ Nej

14.2.2.1. Hvor mange spillere har benyttet selvtesten? 
_________________
14.2.3. Får I kendskab til resultatet af testen?

□ Ja
□ Nej

14.2.3.1. Inddrages resultatet af testen i den samlede risikovurdering af spilleren?

□ Ja
□ Nej

14.3. VIP-/Loyalitetsprogrammer

14.3.1. Tilbyder I spillere belønninger og/eller særbehandling på baggrund af omfanget af deres spil?

□ Ja
□ Nej

14.3.1.1. Hvad består belønningerne og/eller særbehandlingen i den forbindelse af?

_________________

14.3.1.2. Hvad er kriterierne for at blive omfattet af disse?

_________________  

14.4. Unge under 18 år – online 

14.4.1. Har I konstateret, at personer under 18 år har spillet online? 

□ Ja
□ Nej

14.4.1.1. Angiv hvordan I har konstateret, at personer under 18 år har spillet online.

_________________

14.4.1.2. Angiv, hvilke foranstaltninger I har anvendt, når I har konstateret personer under 18 år har spillet online.

_________________

14.5. Indbetalingsgrænser

Angiv medianen samt 90. og 99. percentil af fastsatte indbetalingsgrænser i 2023. 
_________________

Medianen er den midterste værdi af de fastsatte indbetalingsgrænser. Det svarer til den 50 percentil. 
Definition af percentil (eksemplificeret ved den 99. percentil): Den 99. percentil er den indbetalingsgrænse, hvis værdi 99 pct. af indbetalingsgrænserne ligger under og som én procent af indbetalingsgrænserne ligger over. 
Percentiler er en typisk opslagsfunktion i dataprogrammer som Excel.

Daglige indbetalingsgrænser – median        _________________
Daglige indbetalingsgrænser – 90. percentil        _________________
Daglige indbetalingsgrænser – 99. percentil        _________________
Ugentlige indbetalingsgrænser – median        _________________
Ugentlige indbetalingsgrænser – 90. percentil        _________________
Ugentlige indbetalingsgrænser – 99. percentil        _________________
Månedlige indbetalingsgrænser – median        _________________
Månedlige indbetalingsgrænser – 90. percentil        _________________
Månedlige indbetalingsgrænser – 99. percentil        _________________

14.6. Selvudelukkelse 

Antal spillere, der har fastsat en afkølingsperiode eller midlertidig udelukkelse ved tilladelsesindehaveren selv:
På 24 timer             _________________
På 30 dage             _________________
På over 30 dage         _________________
Endelig udelukkelse         _________________
Anden periode         _________________

14.6.1. Selvudelukkelse – Anden periode 

Angiv "Anden periode" 
_________________

14.7. Markedsføring til selvudelukkede 

Angiv foranstaltninger der sikrer, at I ikke sender markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv fra spil på jeres side.
_________________

14.8. Spilmønstre

14.8.1. Oplys hvordan I gør jer bekendte med spillerens spilmønstre?

□ Alene ved manuel gennemgang
□ Alene ved automatisering/software
□ Ved en kombination af begge metoder

14.8.1.1. Hvilken type kriterier indgår, såfremt I helt eller delvist benytter automatisering/software?

□ Eksplicitte kriterier (udgøres typisk af et pointsystem, hvoraf man kan udlede, hvordan en spiller er havnet i en given risikokategori)
□ Maskinlæring (hermed menes, at en maskine er trænet til at træffe afgørelser, der efterligner afgørelser truffet på et tidligere datasæt)
□ Andet  

14.8.1.1.1 Ved afkrydsning af ”Andet” angiv da hvilke type kriterier.

_________________

14.8.1.2. Såfremt I benytter maskinlæring, angiv da hvordan testdata er konstrueret.

□ Superviseret læring med egne tidligere vurderinger
□ Superviseret læring med eksterne eksperter
□ Ikke-superviseret læring

14.9. Ansvarligt spil-foranstaltninger

14.9.1. Udgør indhentning af indkomstoplysninger, formueoplysninger eller lignende fra spilleren en del af jeres foranstaltninger i relation til ansvarligt spil?

□ Ja
□ Nej

14.9.1.1. Oplys hvornår I indhenter den type oplysninger?
_________________

14.10. Outsourcing

14.10.1. Har I outsourcet nogen af jeres forpligtelser i relation til ansvarligt spil? 

□ Ja
□ Nej
Hvis ja:  
-    Hvilken/hvilke forpligtelser er outsourcet? _______________

-    Hvem har I outsourcet forpligtelsen til? __________________

14.11. Landbaseret væddemål 

14.11.1 Hvor mange unikke spillere har I siden 1. oktober 2023 udstedt et identifikationsmiddel til?

Antal     _________________

14.11.2 I hvor mange tilfælde, har I konstateret misbrug af et identifikationsmiddel?

Antal     _________________

14.11.3 Hvordan har I konstateret misbrug af et identifikationsmiddel?
_________________
14.11.4 Angiv, hvilke foranstaltninger I har anvendt, når I har oplevet misbrug af et identifikationsmiddel? 
_________________

15. Administrative eller strafferetlige sanktioner 

15.1.Har jeres koncern i 2023 modtaget administrative eller strafferetlige sanktioner vedrørende hvidvask eller ansvarligt spil, herunder bøder, domme, påbud, påtaler, anmeldelser eller lignende?

□ Ja
□ Nej

15.1.1. Hvor mange administrative og/eller strafferetlige sanktioner har jeres koncern modtaget i 2023?

Antal:         ________________

15.1.2. Hvilken type sanktion er der givet? 

_________________

15.1.3. Hvem har givet sanktionen – angiv myndighed og land.

_________________

15.1.4. Angiv totalt antal af administrative afgørelser som koncernen har modtaget for overtrædelser af spillelovgivninger i 2023. 

Antal administrative afgørelser i koncernen:    ________________

16. Matchfixing 

16.1 Angiv hvilke eksterne alarmsystemer, som I samarbejder med 
_________________

16.2. Angiv hvor mange alarmer 

I har modtaget fra jeres eksterne alarmsystem     _______________

16.2.1. I tilfælde af, at I ikke har suspenderet et væddemål, når I har modtaget en alarm fra alarmsystemet, angiv da hvorfor. 
_________________

16.3. Angiv hvor mange alarmer 

I har rapporteret til jeres eksterne alarmsystem     _______________

16.4. Har I suspenderet væddemål på grund af en begrundet mistanke om aftalt spil? 

□ Ja
□ Nej

16.4.1. Angiv hvor mange væddemål I har suspenderet på grund af en begrundet mistanke om aftalt spil.         
_______________
16.4.2. Angiv hvilke(n) begivenhed/begivenheder. 
_________________
16.4.3. Angiv hvilke(t) væddemål i begivenheden/begivenhederne.
_________________
16.4.4. Angiv dato for begivenhed/begivenhederne.
_________________
16.5. Angiv hvor mange spilkonti I har lukket eller suspenderet på grund af mistanke om aftalt spil.             
_______________
16.6. Angiv hvor mange underretninger I har haft i Danmark.
_______________

16.6.1. Angiv hvortil I har underrettet. 
_________________

17. Modregningsfri konto 

17.1 Angiv det gennemsnitligt indestående for de 20 spillere med flest midler den 31.12.2023.

Angiv beløb        ________________

17.2 Angiv indestående på modregningsfri konto den 31.12.2023.

Angiv beløb         ________________

18. Inaktive konti 

18.1 Angiv antal inaktive konti den 31.12.2023. 

Ved en inaktiv konto menes en konto, hvor der ikke har været spilaktivitet indenfor referenceperioden den 1.1.2023 til den 31.12.2023. 

Antal inaktive konti     ________________

18.1.1 Indestående beløb på det samlede antal inaktive konti den 31.12.2023. 

Beløb         ________________

19. Beretning om, hvordan I har efterlevet lovens krav.

I bedes oplyse om virksomhedens hovedaktiviteter, og udviklingen heri, samt give en beskrivelse af væsentlige forhold, som har påvirket eller forventes at påvirke virksomheden. 
_________________
Hvis I er en del af en koncern, skal det beskrives hvilke usikkerhedsfaktorer, der påhviler henholdsvis jer og koncernen. 
_________________
Oplys om de største begivenheder, som fx kampagner, ændringer i spiludbuddet eller spilplatforme, samt øvrige væsentlige tiltag mv. 
_________________
Hvad er forventningen til 2024.
_________________

20. Domæner 

20.1. Hvilke aktive domæner har I ved besvarelsen af årsredegørelsen for 2023. 

I bedes angive de domæner, som benyttes under jeres tilladelse til udbud af spil på daværende tidspunkt. I tilfælde af, at I har lukket et/flere domæne(r) i løbet af 2023 skal disse ikke fremgå af besvarelsen.  

21. Udbud af spil i app

21.1.Benytter i app(s) til at udbyde spil?

Ved app menes en applikation som benyttes til udbud af spil via mobile enheder. 
□ Ja
□ Nej

21.1.1. Hvis ja, hvad hedder jeres app(s)?
_________________