Information 35

01 jun 2017

Krav til årsredegørelse for 2016

Den 1. juni 2017

Vi offentliggør hermed de endelige krav til årsredegørelse for 2016.

Hvornår skal årsredegørelsen sendes?

Årsredegørelsen skal være Spillemyndigheden i hænde senest den 31. juli 2017.

Hvem skal sende en årsredegørelse?

Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i hele perioden fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 skal sende en årsredegørelse.

For tilladelsesindehavere, hvor 2016 har været det første år, hvor der er sket et udbud af spil, skal der ikke sendes en årsredegørelse. Der skal i stedet for ske en udarbejdelse af en rapport om spiludbuddet, som skal indleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug.

Rapporten skal redegøre for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen. Se nærmere i Information 14.

Hvad skal årsredegørelserne indeholde?

Årsredegørelserne skal indeholde: virksomhedens nøgletal og en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav.

Redegørelsen skal alene vedrøre udbuddet af spil på det danske marked i 2016, medmindre andet er angivet nedenfor.

Hvis I har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal årsredegørelsen også omfatte dette spiludbud.

Virksomhedens nøgletal

Afsnittet skal indeholde følgende:

1. Økonomiske nøgletal

2. En resultatopgørelse med følgende punkter: 

 • Bruttospilleindtægt (BSI)
 • Statsafgift
 • Overskud af spil
 • Andre indtægter
 • Personaleomkostninger
 • Andre eksterne omkostninger (ekskl. markedsføring)
 • Markedsføringsomkostninger
 • Af- og nedskrivninger
 • Resultat før finansielle poster og skat
 • Finansielle poster
 • Skat af årets resultat
 • Årets resultat

Resultatopgørelsen skal angå det seneste aflagte regnskabsår. Hvis der ikke aflægges et særskilt regnskab for det danske marked, skal der udarbejdes en resultatopgørelse, som vedrører jeres udbud af væddemål og/eller onlinekasino på det danske marked. Resultatopgørelsen skal indeholde et tilhørende noteafsnit, som skal have til formål at uddybe posterne. Resultatopgørelsen skal underskrives af selskabets øverste ledelse.

Øvrige nøgletal

3. Antal registrerede spillere fordelt på alder og køn. Fordelingen på alder skal opgøres i følgende intervaller: 18-25 år, 26-35 år, 36-45 år, 46-55 år, 56- 65 år, 66-75 år, 76+ år
 
4. Fordelingsnøgle for markedsføring i procent af markedsføringsbudgettet til det danske marked på følgende medier:

4.1. Tv
4.2. Biograf
4.3. Trykte medier
4.4. Radio
4.5. Internet (Hvis muligt, gerne inddelt i nedenstående kategorier)
4.5.1.  AdWords
4.5.2. Bannerreklame på tredjemands hjemmeside
4.5.3. Sociale medier (såsom Facebook, Instagram og lignende)
4.6. Egen hjemmeside
4.7. E-mail
4.8. SMS
4.9. Andet

Tildeling af bonus (onlinekasino):

5. Tildeling af velkomstbonusser til nye spillere i 2016 i antal og i kroner opgjort per kvartal.

5.1. Velkomstbonusser til nye spillere, der er realiseret i 2016 i antal og i kroner opgjort per kvartal. Ved realiseret forstås, det beløb som spilleren har indsat på sin spilkonto i forbindelse med bonussen, hvor stor et beløb er da blevet     udbetalt til spilleren. F.eks. beløbet der er udbetalt til spillerens spilkonto.

6. Tildeling af bonus til eksisterende spillere i 2016 i antal og i kroner opgjort per kvartal.

6.1. Bonus til eksisterende spillere, der er realiseret i 2016 i antal og i kroner opgjort per kvartal. Ved realiseret forstås, det beløb som spilleren har indsat på sin spilkonto i forbindelse med bonussen, hvor stor et beløb er da blevet udbetalt til spilleren. F.eks. beløbet der er udbetalt til spillerens spilkonto.

7. Samlet gevinstudbetalinger i 2016, hvor der er givet gratis spins, fratrukket indskuddet fra gevinsten (typisk kaldet: free spins) i antal og i kroner opgjort per kvartal. Ved indskuddet forstås det beløb, der indsættes for at kunne udløse bonussen.

Tildeling af bonus (væddemål):

8. Tildeling af velkomstbonusser til nye spillere i 2016 i antal og i kroner opgjort per kvartal.

8.1. Velkomstbonusser til nye spillere, der er realiseret i 2016 i antal og i kroner opgjort per kvartal. Ved realiseret forstås, det beløb som spilleren har indsat på sin spilkonto i forbindelse med bonussen, hvor stor et beløb er da blevet udbetalt til spilleren. F.eks. beløbet der er udbetalt til spillerens spilkonto.

9. Tildeling af bonus til eksisterende spillere i 2016 i antal og i kroner opgjort per kvartal.

9.1. Bonus til eksisterende spillere, der er realiseret i 2016 i antal og i kroner opgjort per kvartal. Ved realiseret forstås, det beløb som spilleren har indsat på sin spilkonto i forbindelse med bonussen, hvad stor et beløb er da blevet udbetalt til spilleren. F.eks. beløbet der er udbetalt til spillerens spilkonto.

10. Samlede gevinstudbetalinger i 2016, hvor der er givet gratis væddemål, fratrukket indskuddet fra gevinsten (typisk kaldet ”free bets”) i antal og i kroner opgjort per kvartal. Ved indskuddet forstås det beløb, der indsættes for at kunne udløse bonussen. 

11. Samlede tilbagebetalinger i kr. i 2016, hvor tilladelsesindehaverne refunderer spillerens indsats, når væddemål tabes (typisk kaldet ”risikofrit spil”) i antal og i kroner opgjort per kvartal.

12. Hvor stor en del af de tildelte bonusser er blevet realiseret, i antal og i kroner, opgjort per kvartal. Ved realiseret forstås, det beløb som spilleren har indsat på sin spilkonto i forbindelse med bonussen, hvor stor et beløb er da blevet udbetalt til spilleren. F.eks. beløbet der er udbetalt til spillerens spilkonto.

Klager

13. Antal klager modtaget fra spillere (definitionen af en klage er, når en spiller ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf).

14. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage.

15. Antal klager, hvor sagsbehandlingstiden har været længere end 14 dage.

Indbetalingsgrænser og antal selvudelukkede

16. Procentdel af alle spillere, der hvert kvartal (1/1 2016, 1/4 2016, 1/7 2016, 1/10 2016) har fastsat en indbetalingsgrænse:

16.1. Daglig
16.2. Ugentlig
16.3. Månedlig

17. Antal spillere, der har fastsat en midlertidig udelukkelse ved tilladelsesindehaveren selv:

17.1. 24 timer
17.2. 30 dage
17.3. over 30 dage

18. Antal spillere der har fastsat en endelig udelukkelse ved tilladelsesindehaveren selv.

Beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav

Beretningen skal som minimum adressere:

19. En ledelsesberetning, som skal indeholde oplysninger om virksomhedens hovedaktiviteter, og udviklingen heri, samt give en beskrivelse af væsentlige forhold, som har påvirket eller forventes at påvirke virksomheden.
Hvis selskabet er en del af en koncern, skal det beskrives hvilke usikkerhedsfaktorer, der påhviler henholdsvis virksomheden og koncernen. Derudover skal der oplyses om de største begivenheder, som fx kampagner, ændringer i spiludbuddet eller spilplatforme, samt øvrige væsentlige tiltag mv. Derudover skal der også oplyses om, hvad forventningen er til det nye år.

20. Ansvarligt spil foranstaltninger, herunder især:

20.1. Hvordan det sikres, at der ikke sendes markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv for spil.
20.2. Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (kun onlinekasino).
20.3. Beløb tilbageholdt fra spillere pga. midlertidige spilkonti, hvor identitet ikke er blevet endeligt verificeret.
20.4. Hvis en midlertidig konto ikke er blevet verificeret indenfor 30 dage, tillades genaktivering af spilkontoen, hvis spilleren fremsender gyldig dokumentation efter de 30 dage er udløbet? 
20.5. Antal tilfælde, hvor en midlertidig konto ikke er blevet verificeret indenfor 30 dage fra oprettelsen.
20.6. Er det muligt for en person under 18 år, at oprette en midlertidig konto og spille, hvis personen benytter sit egne personlige oplysninger eller dele af disse, herunder NemID? Hvis ja, i hvor mange tilfælde er det sket, at en person under 18 år har spillet via en midlertidig konto?
20.7. Hvilke betalingsmetoder kan spillere benytte ved indbetaling på en spilkonto (gælder kun online væddemål og onlinekasino).
20.8. Hvordan tilladelsesindehaver sikrer, at der ikke sker salg af væddemål til personer under 18 år, herunder redegørelse for uddannelse af forhandlere og ansatte (kun landbaseret væddemål).
20.9. I hvor mange tilfælde tilladelsesindehaver har konstateret salg af væddemål til unge under 18 år (kun landbaseret væddemål).
20.10. Hvis der har været konstateret salg til unge under 18 år, skal tilladelsesindehaver redegøre for, hvordan denne forhindrer, at dette sker i fremtiden.
20.11. Foranstaltninger til at reducere risikoen for matchfixing (kun væddemål – hvis der udbydes landbaserede væddemål, skal dette særskilt omtales).

Hvis der beskrives lovgivningsmæssige krav, skal det beskrives, hvordan kravet overholdes, fx procedurer for overholdelse af kravet.

Hvis I konstaterer manglende overholdelse af krav, skal I forklare, hvordan I sikrer, at reglerne overholdes i fremtiden.

Fortrolighed

Der sker ikke offentliggørelse af årsredegørelsen. En eventuel offentliggørelse af data vil altid ske i anonymiseret form, og der vil ikke blive offentliggjort data med angivelse af de enkelte tilladelser. De indleverede data vil blive brugt til at analysere markedet for væddemål og onlinekasino, og tallene vil blive brugt i figurer og tabeller – dog altid i anonymiseret form.

Formelle krav

Årsredegørelsen skal være på dansk. De efterspurgte informationer skal opdelt efter ovenstående nummerering.

Årsredegørelsen skal dateres og underskrives af en tegningsberettiget person for virksomheden. Denne skal i tilknytning til underskriften erklære, om årsredegørelsen giver en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Der skal vedlægges dokumentation for, hvem der er tegningsberettiget for tilladelsesindehaver.

For selskaber, der ikke er etableret her i landet eller i et andet EU- eller EØS- land, skal årsredegørelsen også underskrives af den danske repræsentant.

Der er ikke krav om, at årsredegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med en godkendt virksomhed.

Hvor skal årsredegørelsen sendes til?

Årsredegørelsen skal sendes til Spillemyndigheden. Du kan sende en sikker (krypteret) mail til Spillemyndigheden via vores kontaktformular på vores hjemmeside. Se under ”Kontakt”.

Hvis tilladelsesindehaver har et dansk CVR-nr. kan årsredegørelsen også blive indsendt via Digital Post.

Du kan også sende årsredegørelsen med fysisk post til:
Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Ved indsendelsen skal der i emnefeltet angives: ”Årsredegørelse 2016”.

Love og regler

Reglen om årsredegørelser findes i lov om spil § 43, stk. 2, og lov for Grønland om visse spil § 22, stk. 2.