Information 21

16 jan 2015

Kravene til årsredegørelsen for 2014

Den 16. januar 2015

Vi offentliggør hermed de endelige krav til årsredegørelserne for 2014. Efter at Spillemyndigheden den 28. november 2014 offentliggjorde en nyhed på vores hjemmeside vedrørende høring om kravene til årsredegørelsen for 2014, som ligeledes indeholdt en frist for afgivelse af bemærkninger til de foreslåede krav, der udløb den 19. december 2014, har vi modtaget flere høringssvar fra interesserede parter. Der er foretaget visse ændringer af kravene til årsredegørelserne for 2014 i forhold til information nr. 18.

Hvornår skal I offentliggøre?

Offentliggørelsen skal finde sted to måneder efter afslutningen af regnskabsåret. Da regler om regnskabsår kan være forskellige fra land til land, skal bestemmelsen for alle tilladelsesindehavere fortolkes således, at årsberetningen for alle tilladelsesindehavere skal vedrøre perioden fra 1. januar til 31. december.

Alle tilladelsesindehavere, der har haft tilladelse i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2014, skal derfor offentliggøre en årsredegørelse senest den 28. februar 2015.

Årsredegørelser for 2014

Årsredegørelserne skal indeholde to afsnit:

 • virksomhedens nøgletal og
 • en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav.

Redegørelsen skal alene angå udbuddet af spil på det danske marked i 2014, medmindre andet er angivet nedenfor. Redegørelsen skal give et pålideligt billede af spiludbuddet.

Minimuskrav til virksomhedens nøgletal

Afsnittet skal indeholde følgende:

 • Antal udbudte spil ved regnskabsårets udløb fordelt på spilkategori.
 • En sammenstilling af den teoretiske og den faktiske tilbagebetalingsprocent pr. spil og pr. spilkategori.
  • Vejledning: Der skal ikke oplyses tilbagebetalingsprocenter for kommissionsspil. Ved udbud af væddemål skal der alene oplyses faktiske tilbagebetalingsprocenter.
 • Beløb tilbageholdt fra spillere pga. midlertidige spilkonti, hvor identitet ikke er blevet endeligt verificeret.
 • Antal klager modtaget fra spillere (definitionen af en klage er, når en spiller ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf).
 • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage.
 • Procentdel af alle spillere, der hvert kvartal (1/1-14, 1/4-14, 1/7-14, 1/10-14,) har
  • Fastsat en indbetalingsgrænse
   • Daglig
   • Ugentlig
   • Månedlig
  • Har en midlertidig udelukkelse ved spiludbyderen

Der er følgende spilkategorier:

Onlinekasino

 • Roulette
 • Baccarat
 • Punto banco
 • Black jack
 • Gevinstgivende spilleautomater
 • Poker
 • Kombinationsspil

Væddemål

 • Fastodds væddemål
 • Puljevæddemål
 • Elektronisk simulerede sportsspil.

Minimumskrav til beretningen

Beretningen skal som minimum adressere følgende:

 • En ledelsesberetning.
  • Ledelsesberetning skal indeholde oplysninger om virksomhedens hovedaktiviteter, og udviklingen heri, samt give en beskrivelse af væsentlige forhold, som har påvirket eller forventes at påvirke virksomheden. Hvis selskabet er en del af en koncern, skal det beskrives, hvilke usikkerhedsfaktorer der påhviler henholdsvis virksomheden og koncernen. Derudover skal der oplyses om de største begivenheder, som fx kampagner, ændringer i spiludbuddet eller spilplatforme, samt øvrige væsentlige tiltag, mv., samt hvad forventningen er til det nye år.
 • Ansvarligt spil foranstaltninger, herunder især
  • sikring af, at der ikke sendes markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv for spil, og
  • ansvarligt spil tiltag, der ikke er pålagt via bekendtgørelserne.
 • Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (onlinekasino).
 • Foranstaltninger til at reducere risikoen for match-fixing (væddemål – hvis der udbydes landbaserede væddemål, skal dette særskilt omtales).
 • Hvordan der forhindres salg til unge under 18 år ved udbud af landbaserede væddemål, herunder redegørelse for uddannelse af forhandlere og ansatte, samt hvor mange tilfælde spiludbyderen har konstateret af salg af væddemål til unge under 18 år. Hvis der har været konstateret salg til unge under 18 år, skal spiludbyderen redegøre for, hvordan denne forhindrer, at dette sker i fremtiden.
 • Klagebehandling.
 • Godkendelsesprocedurer for markedsføringstiltag for at sikre overholdelse af § 36 om markedsføring samt bonusbestemmelserne i bekendtgørelserne.
 • Detaljeret redegørelse for alle tiltag, hvor kunden tilbydes gratis spil som fx gratis bingo, registreringsbonus, risikofrit spil mv., herunder detaljerede oplysninger om vilkårene for disse.
 • Detaljeret redegørelse for øvrige tiltag som fx VIP programmer.

Hvis der beskrives lovgivningsmæssige krav, skal det beskrives, hvordan kravet overholdes. Det vil sige, fx hvilke procedurer, der er iværksat, for at sikre overholdelse af kravet.

Hvis I konstaterer manglende overholdelse af krav, skal I forklare, hvordan I sikrer, at reglerne overholdes i fremtiden.

Øvrige oplysninger

I kan derudover offentliggøre øvrige tal, der kunne have interesse for offentligheden. I skal i vurderingen af, hvilke tal I vil offentliggøre inddrage, hvilke tal der kan være interessante for offentligheden herunder interesseorganisationer, behandlingsinstitutioner, sportsorganisationer mv. Dette kan fx være antal spillere, aldersfordeling, forbrug pr. spiller mv.

Formelle krav

Årsredegørelsen skal være på velskrevet dansk.

Årsredegørelsen skal dateres og underskrives af en tegningsberettiget person for virksomheden. Denne skal i tilknytning til underskriften erklære, om årsredegørelsen giver en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

For selskaber, der ikke er etableret her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land, skal årsredegørelsen også underskrives af den danske repræsentant.

Der er ikke krav om, at årsredegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med en godkendt virksomhed.

Hvor skal offentliggørelse ske?

Offentliggørelsen skal ske på de domæner, som I har tilladelse til at udbyde spil på, hvor den skal være umiddelbart tilgængelig i minimum 5 år. Årsredegørelsen skal placeres på den del af domænet, der indeholder stamoplysninger om tilladelsesindehaveren.

Når jeres offentliggørelse har fundet sted, skal I sende information til Spillemyndigheden om, hvor I har offentliggjort årsredegørelsen. Informationen skal vedlægges dokumentation for, hvem der er tegningsberettiget for tilladelsesindehaver.

Udbud af spil i Grønland

Hvis I har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal årsredegørelsen også omfatte dette spiludbud.

Specielt om indtægtsbegrænsede tilladelser

Indehavere af disse tilladelser er ikke omfattet af kravet om offentliggørelse af en årsredegørelse.

Informationer, der skal sendes direkte til Spillemyndigheden

Som det fremgår ovenfor, er der ikke længere krav om at offentliggøre en resultatopgørelse. Derudover har vi i forbindelse med høringen fjernet visse forslag til krav. Vi vil medio marts sende en meddelelse til samtlige tilladelsesindehavere, hvor det vil blive angivet, hvilke oplysninger Spillemyndigheden ønsker at modtage medio 2015.

Love og regler

Reglen finder I i spillelovens § 43, stk. 2, og lov for Grønland om visse spil § 22, stk. 2.