Information 19

05 dec 2014

Væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter

Den 5. december 2014


Spillemyndigheden har på baggrund af en konkret sag fundet anledning til at undersøge spillelovens afgrænsning af ”væddemål om den fremtidige værdi af finansielle aktiver” i § 2, stk. 3 i forhold til lovgivningen på det finansielle område.
Spillemyndigheden offentliggør derfor dette fortolkningsbidrag til spilleloven i forhold til puljevæddemål baseret på den relative kursudvikling af finansielle produkter. Fortolkningsbidraget har været forelagt Finanstilsynet.


Spillelovens afgrænsning af væddemål på finansielle instrumenter

Det fremgår af spillelovens § 2, stk. 3, at ”væddemål om den fremtidige værdi af finansielle aktiver” ikke er omfattet af loven. Væddemål af denne type vil således ikke kunne udbydes med en tilladelse til at udbyde væddemål efter spillelovens § 11.


Hensigten bag bestemmelsen er at holde finansielle instrumenter såsom finansielt spread betting, contracts of difference (CFD) og lignende uden for spillelovens anvendelsesområde. Sådanne instrumenter reguleres mest hensigtsmæssigt i den finansielle lovgivning. Det betyder grundlæggende, at hvis der er tale om et finansielt instrument, falder det uden for anvendelsesområdet af spilleloven. Eksempelvis betragtes binære optioner som et finansielt instrument, og er derfor ikke omfattet af spilleloven. Se blandt andet SAU 714 2013-14.


Væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter vil dog ikke altid være et finansielt instrument, hvilket efterlader et vist råderum for udbud af denne type af væddemål. Spillemyndigheden har således accepteret, at der kan udbydes såkaldte ”aktiespil” som managerspil under en væddemålstilladelse.


I disse aktiespil spilles der med fiktive penge på et fiktivt finansielt marked. Den spiller, der har klaret sig bedst over en given periode, vinder en gevinst. Der handles på intet tidspunkt med reelle finansielle instrumenter på et reelt finansielt marked. Tilsvarende kan andre væddemålsprodukter om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter udbydes, så længe der ikke er tale om et finansielt instrument.


Væddemålsprodukter kan være derivater

Ved udbud af væddemål, hvor kursudviklingen på finansielle instrumenter er den resultatgivende faktor, opstår der en risiko for, at væddemålet får karakter af derivater, som er et finansielt instrument.

Definitionen af derivater er ikke entydigt fastsat og beror på en åben definition, hvilket gør det vanskeligt at fastsætte entydige rammer for hvornår et konkret væddemålsprodukt er et væddemål eller et derivat. Hvorvidt et væddemål karakteriseres som et derivat, afhænger af en konkret vurdering.


Overordnet set er et derivat et finansielt instrument, hvis værdi afhænger af værdien i et underliggende aktiv. Derivater kan struktureres således, at det underliggende aktiv kan være et hvilket som helst aktiv. Det kan fx være aktier, råvarer eller valuta. Det kan også være et indeks, fx et aktieindeks, eller et mål, fx en rentesats. Prisen eller værdien på derivater beregnes ud fra prisen af det underliggende aktiv og den forventede fremtidige værdi heraf.


Ydermere karakteriseres derivater ved en aftale om udveksling af ydelser, herunder penge/værdi mellem parterne, hvis værdi ligeledes er afhængig af det underliggende aktiv.
Hvis I har spørgsmål til forståelsen af derivater, kan I kontakte Finanstilsynet.


Tilladelsesindehavers ansvar, at der er tale om et væddemålsprodukt

Produkter udbudt under væddemålstilladelsen må ikke kunne karakteriseres som derivater, da det i så fald vil blive omfattet af den finansielle regulering og derved underlagt Finanstilsynets område. Det er tilladelsesindehavers ansvar at sikre sig, at der ikke udbydes væddemålsprodukter, der har karakter af at være et derivat.


Væddemål, der kan udbydes inden for væddemålstilladelsen

Nedenstående kriterier skal som minimum overholdes for, at et givet væddemålsprodukt ikke får karakter af et finansielt instrument.


A – Kun puljevæddemål med ens indsats for hver spilmulighed
Et væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter vil alene være omfattet af spillelovens § 11, hvis det bliver udbudt som et puljevæddemål. Faste odds m.v. er således ikke tilladt. Puljevæddemål er i § 5, stk. 1, nr. 6 defineret som: ”Væddemål, hvor hele eller dele af gevinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af indsatser eller bliver delt mellem vinderne”.


Prisen for at deltage i puljevæddemål må ikke være differentieret spilmulighederne imellem. Det indskud, som spilleren betaler, skal have samme vægtning i spillet. Det må eksempelvis ikke være dyrere at spille på aktie A fremfor aktie B. Spillere kan dog selv vælge indskuddets størrelse. Tilsvarende må der ikke differentieres i regler eller øvrige forudsætninger mellem de enkelte spilmuligheder. Håndteringen af indskud, resultat og gevinst skal således være ens for alle spilmulighederne i puljevæddemålet.


Puljevæddemålet må kun afgøres af den relative kursudvikling mellem flere mulige finansielle instrumenter. Det er ikke muligt at udbyde væddemål, hvor der er proportionalitet med kursudviklingen og den gevinst, spilleren opnår. Gevinsten skal således afspejle den indskudte mængde penge, antallet af vindende spillere og indskuddets størrelse fra hver enkelt spiller.


B – Hvilke finansielle aktiviteter må der udbydes væddemål på?
Væddemål bør være begrænset til finansielle instrumenter, der er optaget til handel på et reguleret marked. For at reducere risiko for markedsmisbrug må der kun udbydes væddemål på indeks over de mest handlede finansielle instrumenter. Der bør ikke ske udbud af væddemål på finansielle instrumenter, der sjældent handles eller som nemt kan påvirkes.


C – Spillets markedsføring og præsentation
Udbud af væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter skal udelukkende fremstå som et spil.


Markedsføringen og den visuelle fremstilling af spillet må ikke give anledning til tvivl om, at der er tale om et spil og ikke en finansiel aktivitet. Spillet, markedsføringen og hjemmesiden, hvorpå væddemålene udbydes, må ikke indeholde udbud af finansielle tjenester eller indeholde henvisninger til finansielle tjenester. Tilladelsesindehaver må således ikke yde finansiel rådgivning, give finansielle anbefalinger, udarbejde finansielle analyser eller andre oversigtsværktøjer, som fx statistikker, grafer og diagrammer. Tilsvarende må tilladelsesindehaver ikke henvise til tjenester, der udbyder finansielle tjenester eller analyser heraf.


Tilladelsesindehaver skal have et almindeligt væddemålsudbud, før der kan ske udbud af væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter. Der må ikke være et væddemålsudbud, der alene er baseret på væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter.


Værdipapirhandlere kan ikke opnå en væddemålstilladelse, da værdipapirhandlere kun må udbyde de aktiviteter, som fremgår af bilag 4 til lov om finansiel virksomhed, jf. § 9, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed.

Tilsynet med denne type af væddemål

Spillemyndigheden vil føre tilsyn med det udbud, som sker af denne type af væddemålsprodukter og løbende evaluere de risici, der vil være i forhold til blandt andet markedsmisbrug.

Det skal understreges, at de foranstaltninger, der i forvejen gælder i forhold til match-fixing, også finder anvendelse i forhold til markedsmisbrug, herunder særligt kravene i Spillemyndighedens certificeringsprogram.

Spillemyndigheden vil i samarbejde med Finanstilsynet foretage vurdering af, hvorvidt et givet væddemål på den relative kursudvikling af finansielle produkter skal reguleres af spilleloven eller den finansielle lovgivning.