Information 18

28 nov 2014

Høring om kravene til årsredegørelsen for 2014

Årsredegørelser for 2014

Efter det første års udbud af spil skal indehavere af tilladelser til væddemål og onlinekasino sende en rapport til Spillemyndigheden. I de efterfølgende år skal der i stedet for en rapport, offentliggøres en årsredegørelse indeholdende:

 • virksomhedens nøgletal og
 • en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav.

Redegørelsen skal alene angå udbuddet af spil på det danske marked i 2014 medmindre andet er angivet nedenfor. Redegørelsen skal give et pålideligt billede af spiludbuddet.

Nedenfor er kravene til årsredegørelsen for 2014 gennemgået. Hvis I har bemærkninger til kravene, har I mulighed for skriftligt at sende disse til os via kontaktformularen på vores hjemmeside. Vi modtager gerne bemærkninger frem til den 19 december 2014. Vi vil efter fristens udløb offentliggøre en endelig version af kravene.

Som det fremgår nedenfor, er der ikke længere krav om at offentliggøre en resultatopgørelse. Medio 2015 vil vi i stedet bede jer om at sende udvalgte oplysninger direkte til os, herunder resultatopgørelser for det danske marked.

Hvornår skal I offentliggøre?

Offentliggørelsen skal finde sted to måneder efter afslutningen af regnskabsåret. Da regler om regnskabsår kan være forskellige fra land til land, skal bestemmelsen for alle tilladelsesindehavere fortolkes således, at årsberetningen for alle tilladelsesindehavere skal vedrøre perioden fra 1. januar til 31. december.

Alle tilladelsesindehavere, der har haft tilladelse i perioden fra 1. januar 2014 til 31. december 2014, skal derfor offentliggøre en årsredegørelse senest den 28. februar 2015.

Offentliggørelse af nøgletal

Afsnittet skal indeholde følgende:

 • Antal udbudte spil ved regnskabsårets udløb fordelt på spilkategori.
 • En sammenstilling af den teoretiske og den faktiske tilbagebetalingsprocent pr. spil og pr. spilkategori.
 • Beløb tilbageholdt fra spillere pga. midlertidige spilkonti, hvor identitet ikke er blevet endeligt verificeret.
 • Antal klager modtaget fra spillere (definitionen af en klage er, når en spiller ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf).
 • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage.
 • Beløb på den modregningsfri konto den 31.12.2014.
 • Procentdel af alle spillere, der hvert kvartal (1/1-14, 1/4-14, 1/7-14, 1/10-14,) har
  • Fastsat en indbetalingsgrænse
   • Daglig
   • Ugentlig
   • Månedlig
  • Har en midlertidig udelukkelse ved spiludbyderen
 • Antal underretninger af SØIK i 2014.
 • Antal mistænkelige transaktioner indeholdt i underretningerne til SØIK.
 • Fordelingsnøgle for markedsføring i procent af markedsføringsbudgettet.
  • Tv
  • Trykte medier
  • Radio
  • Internet
  • Egen hjemmeside
  • Andet
 • Samlet indskud i kr. i velkomstbonus hvor spilleren fx får 100 kr. (1. gang der sker omsætning).
 • Samlet indskud i kr. i bonus til eksisterende spillere, hvor spilleren fx får 50 kr. (1. gang der sker omsætning).
 • Samlede gevinstudbetalinger i kr. hvor tilladelsesindehaver giver gratis væddemål og fratrækker indskud fra gevinst (typisk kaldet free bets).
 • Samlede tilbagebetalinger i kr. hvor tilladelsesindehaver refunderer spillerens indsats, når væddemål tabes (typisk kaldet risikofrit spil).

Der er følgende spilkategorier:

Onlinekasino

 • Roulette
 • Baccarat
 • Punto banco
 • Black jack
 • Gevinstgivende spilleautomater
 • Poker
 • Kombinationsspil

Væddemål

 • Fastodds væddemål
 • Puljevæddemål
 • Elektronisk simulerede sportsspil.

Krav til beretningen

Beretningen skal som minimum adressere følgende:

 • En ledelsesberetning.
  • Ledelsesberetning skal indeholde oplysninger om virksomhedens hovedaktiviteter, og udviklingen heri, samt give en beskrivelse af væsentlige forhold, som har påvirket eller forventes at påvirke virksomheden. Hvis selskabet er en del af en koncern, skal det beskrives, hvilke usikkerhedsfaktorer der påhviler henholdsvist virksomheden og koncernen. Derudover skal der oplyses om de største begivenheder, som fx kampagner, ændringer i spiludbuddet eller spilplatforme samt øvrige væsentlige tiltag, mv., samt hvad forventningen er til det nye år.
 • Ansvarligt spil foranstaltninger, herunder især
  • sikring af, at der ikke sendes markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv for spil, og
  • ansvarligt spil tiltag der ikke er pålagt via bekendtgørelserne.
 • Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (onlinekasino).
 • Foranstaltninger til at reducere risikoen for match-fixing (væddemål – hvis der udbydes landbaserede væddemål, skal dette særskilt omtales).
 • Hvordan der forhindres salg til unge under 18 år ved udbud af landbaserede væddemål herunder redegørelse for uddannelse af forhandlere og ansatte, samt hvor mange tilfælde spiludbyderen har konstateret af salg af væddemål til unge under 18 år. Hvis der har været konstateret salg til unge under 18 år, skal spiludbyderen redegøre for, hvordan denne forhindrer, at dette sker i fremtiden.
 • Klagebehandling.
 • Godkendelsesprocedurer for markedsføringstiltag for at sikre overholdelse af § 36 om markedsføring samt bonusbestemmelserne i bekendtgørelserne.
 • Detaljeret redegørelse for alle tiltag, hvor kunden tilbydes gratis spil som fx gratis bingo, registreringsbonus, risikofrit spil mv. herunder detaljerede oplysninger om vilkårene for disse.
 • Detaljeret redegørelse for øvrige tiltag som fx VIP programmer.

Hvis der beskrives lovgivningsmæssige krav, skal det beskrives, hvordan kravet overholdes. Det vil sige, fx hvilke procedurer, der er iværksat, for at sikre overholdelse af kravet.

Hvis I konstaterer manglende overholdelse af krav, skal I forklare, hvordan I sikrer, at reglerne overholdes i fremtiden.

Øvrige oplysninger

I kan derudover offentliggøre øvrige tal, der kunne have interesse for offentligheden. I skal i vurderingen af, hvilke tal I vil offentliggøre inddrage, hvilke tal der kan være interessante for offentligheden herunder interesseorganisationer, behandlingsinstitutioner, sportsorganisationer mv. Dette kan fx være antal spillere, aldersfordeling, forbrug pr. spiller mv.

Formelle krav

Årsredegørelsen skal være på velskrevet dansk.

Årsredegørelsen skal underskrives af en tegningsberettiget person for virksomheden. Denne skal i tilknytning til underskriften erklære, om årsredegørelsen giver en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

For selskaber, der ikke er etableret her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land, skal årsredegørelsen også underskrives af den danske repræsentant.

Der er ikke krav om, at årsredegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med en godkendt virksomhed

Hvor skal offentliggørelse ske?

Offentliggørelsen skal ske på de domæner, som I har tilladelse til at udbyde spil på, hvor den skal være umiddelbart tilgængelig i minimum 5 år. Årsredegørelsen skal placeres på den del af domænet, der indeholder stamoplysninger om tilladelsesindehaveren.

Når jeres offentliggørelse har fundet sted, skal I sende information til Spillemyndigheden om, hvor I har offentliggjort årsredegørelsen. Informationen skal vedlægges dokumentation for, hvem der er tegningsberettiget for tilladelsesindehaver.

Udbud af spil i Grønland

Hvis I har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal årsredegørelsen også omfatte dette spiludbud.

Specielt om indtægtsbegrænsede tilladelser

Indehavere af disse tilladelser er ikke omfattet af kravet om offentliggørelse af en årsredegørelse.

Love og regler

Reglen finder I i spillelovens § 43, stk. 2, og lov for Grønland om visse spil § 22, stk. 2.