Information 17

26 mar 2014

Offentliggørelse af årsredegørelse

Efter det første års udbud af spil skal indehavere af tilladelser til væddemål og onlinekasino sende en rapport til Spillemyndigheden. I de efterfølgende år skal der i stedet for en rapport, offentliggøres en årsredegørelse indeholdende:

 • virksomhedens nøgletal og
 • en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav.

Hvornår skal I offentliggøre?

Offentliggørelsen skal efter finde sted to måneder efter afslutningen af regnskabsåret. Da regler om regnskabsår kan være forskellige fra land til land, og de oplysninger, der skal offentliggøres i årsredegørelsen har konkurrencemæssige aspekter, skal bestemmelsen for alle tilladelsesindehavere fortolkes således, at årsberetningen skal vedrøre perioden fra 1. januar til 31. december. 

Årsredegørelsen for 2013 skal offentliggøres senest to måneder fra i dag (offentliggørelse af denne information). Dette betyder, at I senest den 26. maj 2014, skal offentliggøre årsredegørelsen, der vedrører perioden fra 1. januar 2013 til 31. december 2013.

Offentliggørelse af nøgletal

Offentliggørelsen skal indeholde generelle oplysninger og oplysninger om jeres spiludbud. Oplysningerne skal kun angå udbuddet af spil på det danske marked.

Generelle oplysninger
Afsnittet skal indeholde følgende:

 • Resultatopgørelse, noter, herunder redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt en eventuel ledelsesberetning.

Offentliggørelsen skal suppleres med en ledelsesberetning, hvis der i løbet af året er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, der redegør for disse ændringer.

For fortolkning af de nævnte begreber se årsregnskabsloven(link is external).

Oplysninger om spiludbuddet
Afsnittet skal indeholde følgende:

 • Perioden, hvor der er udbudt spil i Danmark.
 • Antal af udbudte spil ved regnskabsårets udløb fordelt pr. spilkategori.
 • En sammenstilling af den teoretisk og den faktisk tilbagebetalingsprocent pr. spilkategori eller pr. spil.
 • Beløb tilbageholdt fra spillere pga. midlertidige spilkonti, hvor identitet ikke er blevet endeligt verificeret.
 • Antal klager modtaget fra spillere.

Spilkategorierne er:

 • Roulette
 • Baccarat
 • Punto banco
 • Black jack
 • Gevinstgivende spilleautomater
 • Poker
 • Kombinationsspil
 • Fastodds væddemål
 • Puljevæddemål
 • Elektronisk simulerede sportsspil.

Hvad skal beretningen indeholde?

I skal samtidigt offentliggøre en beretning om, at I har overholdt spillelovens krav. Beretningen skal indeholde oplysninger om overholdelse eller manglende overholdelse af bestemmelserne i loven, men også bestemmelserne i de relevante bekendtgørelser (bekendtgørelse om onlinekasino, bekendtgørelse om online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål).

Beretningen skal som minimum adressere:

 • § 36 om markedsføring suppleret med redegørelsen for bonusbestemmelserne i bekendtgørelserne.
 • Ansvarligt spil foranstaltninger.
 • Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (onlinekasino).
 • Foranstaltninger til at reducere risikoen for match-fixing (væddemål – hvis der udbydes landbaseret væddemål, skal dette særskilt omtales).
 • Klagebehandling. Definitionen af en klage er, når en spiller ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf.

Af beretningen skal fremgå, hvordan I overholder lovgivningens regler på området fx ved at beskrive jeres procedurer. Hvis I har konstateret manglende overholdelse, skal I forklare, hvordan I vil sikre, at reglerne overholdes i fremtiden.

Øvrige oplysninger

I kan derudover offentliggøre øvrige tal, der kunne have interesse for offentligheden. I skal i vurderingen af, hvilke tal I vil offentliggøre inddrage, hvilke tal der kan være interessante for offentligheden herunder interesseorganisationer som ludomaniforeninger, sportsorganisationer mv. Dette kan fx være antal spillere, aldersfordeling, forbrug pr. spiller mv.

Alle oplysninger skal give et pålideligt billede af spiludbuddet.

Formelle krav

Årsredegørelsen skal være på dansk.

Når årsredegørelsen er udarbejdet, skal denne underskrives af en tegningsberettiget person for virksomheden. Denne skal i tilknytning til underskriften erklære, om årsredegørelsen giver en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

For selskaber, der ikke er etableret her i landet eller i et andet EU- eller EØS-land, skal årsredegørelsen også underskrives af den danske repræsentant.

Der er ikke krav om, at årsredegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med en godkendt virksomhed

Hvor skal offentliggørelse ske?

Offentliggørelsen skal ske på de domæner, som I har tilladelse til at udbyde spil på, hvor den skal være umiddelbart tilgængelig i minimum 5 år.

Når jeres offentliggørelse har fundet sted, skal I sende information til Spillemyndigheden om, hvor I har offentliggjort årsredegørelsen. Informationen skal vedlægges dokumentation for, hvem der er tegningsberettiget for tilladelsesindehaver.

Udbud af spil i Grønland

Hvis I har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal årsredegørelsen også omfatte dette spiludbud.

Specielt om indtægtsbegrænsede tilladelser

Indehavere af disse tilladelser er ikke omfattet af kravet om offentliggørelse af en årsredegørelser.

Love og regler

Reglen finder I i spillelovens § 43, stk. 2, og lov for Grønland om visse spil § 22, stk. 2.