Information 11

14 maj 2012

Regler for markedsføring af bonus

Denne information af 14. maj 2012 handler om, hvilke regler der gælder, når man som tilladelsesindehaver markedsfører og tilbyder bonus til sine spillere.

Spillemyndigheden får en del henvendelser fra spillere og andre, der vedrører tilbud om fx velkomstbonus. Særligt med henvisning til spillelovens forbrugerbeskyttende formål har området for tilladelsesindehavernes markedsføring af og tilbud om bonus stor bevågenhed hos Spillemyndigheden. Det er vores umiddelbare opfattelse, at en del markedsføring af og tilbud om bonus er i strid med reglerne.

Spillemyndigheden vil i den forbindelse vejlede om reglerne for markedsføring af og tilbud om bonus.

Bonusreglerne

Reglerne om bonus findes i bekendtgørelse om henholdsvis landbaserede væddemål, online væddemål og onlinekasino. Der er enslydende bestemmelser i alle tre bekendtgørelser, som har følgende ordlyd:

Såfremt tilladelsesindehaver tilbyder spilleren en bonus for deltagelse i spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Udbetaling af en bonus til spilleren skal ske uden videre, når vilkårene er opfyldt.

Stk. 2. Bonus må ikke gives til enkelte spillere på vilkår, som adskiller sig fra tilbud givet til andre spillere.

Stk. 3. Spilleren skal have minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet til udbetalingen af en bonus.

Bestemmelserne er strafbelagte med bøde.

Hvornår er vilkår oplyst på en klar og tydelig måde?

Kravet om, at vilkår for en bonus er oplyst på en klar og tydelige måde, indebærer generelt, at eventuelle forbehold, betingelser eller begrænsninger skal være korrekte, klart formulerede og relevante. Kravet om, at tilbudsbetingelserne skal være klare, skærpes ved væsentlige begrænsninger i et tilbud, eller hvis det vedrører produkter med en svært forståelig prisstruktur og/eller kontraktsvilkår.

Det gør sig generelt gældende, at der skal oplyses om yderligere omkostninger, der skal betales for at opnå en bonus, fx hvis spilleren skal omsætte (spille for) beløbet et vist antal gange.

Spilleren skal have mulighed for at bedømme de fordele, der tilbydes ved bonussen, og de ulemper ved vilkår eller begrænsninger, der måtte være tilknyttet til tilbuddet på et reelt og veloplyst grundlag og forud for en transaktion.

Kravet om tydelighed indebærer, at eventuelle vilkår, betingelser, forbehold, begrænsninger mv. skal oplyses, så disse fremstår med samme meddelelseseffekt som selve tilbuddet.

Hvornår er vilkår oplyst i umiddelbar tilknytning til tilbuddet?

Kravet om, at vilkår er umiddelbart tilknyttet, indebærer, at forbrugeren umiddelbart og uden vanskeligheder skal kunne sætte sig ind i vilkårene, inden en aftale om bonus indgås.

Som udgangspunkt betyder dette, at vilkårene skal være tilgængelige samtidigt og i samme medie, hvor markedsføringen finder sted. De nærmere krav, der stilles til den umiddelbare tilknytning, kan variere afhængig af det medie, der markedsføres i.

Udgangspunktet er dog, at kravet om tydelighed og let tilknytning er gældende uanset, hvilket medie der markedsføres i.

For at sikre gennemsigtighed således, at spilleren kan træffe beslutning om at gøre eller ikke gøre et indskud på et veloplyst grundlag, skal kravet om tilknytning som udgangspunkt være opfyldt såvel i en markedsføringssituation som i en købssituation.

Det vil normalt ikke være tilstrækkeligt i markedsføring af og tilbud om bonus at henvise til at søge nærmere oplysninger om vilkårene og tilbudsbetingelserne på en hjemmeside.

Flygtige medier, fx fjernsyn
Det er afgørende, at reklamen, herunder omtale af bonus, er beskrevet klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele og ulemper, som derfor skal markedsføres med samme meddelelseseffekt.

Traditionel markedsføring, fx annonce i dagblad 
I en reklame i fx en avis vil det ikke være tilstrækkeligt at henvise til en hjemmeside, hvor de nærmere vilkår og tilbudsbetingelser kan findes. Vilkårene og betingelserne må fremgå af selve annoncen.

Ved elektronisk markedsføring fx internet og e-mails 
Kravet om umiddelbar tilknytning er opfyldt, hvis oplysningerne fremgår direkte af fx internetsiden eller e-mailen. Efter omstændighederne kan det endvidere være acceptabelt at blive henvist til at hente oplysningerne via det samme medie, men kun ved et enkelt "klik", hvor vilkårene og tilbudsbetingelserne så skal gengives klart og i deres helhed. Spillemyndigheden vil lægge vægt på, at tilbuddet ved den første præsentation er beskrevet klart, loyalt og afbalanceret, ligesom det må være klart angivet, hvis der er knyttet vilkår og betingelser til tilbuddet.

Ved markedsføring via sms 
Tilknytningskravet kan opfyldes ved, at forbrugeren henvises til en voicemail eller til at sende en sms til et bestemt nummer for at få tilsendt yderligere en sms, hvoraf betingelserne fremgår. Der skal være tale om frikald, eller at forbrugeren højst må påføres almindelig standardtakst. Også ved brug af denne kommunikationsform bør selve tilbuddet ved den første præsentation være beskrevet klart, loyalt og afbalanceret med hensyn til fordele og ulemper.

Fortolkningen af bestemmelserne

Bonusbestemmelserne skal efter Spillemyndighedens vurdering fortolkes i overensstemmelse med praksis efter markedsføringslovens § 9 om salgsfremmende foranstaltninger, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med.

Markedsføringslovens § 9 har følgende ordlyd:

§ 9. En salgsfremmende foranstaltning, herunder i form af tilgift, rabatmærker, rabat- og bonussystemer, præmiekonkurrencer og lign., skal markedsføres således, at tilbudsbetingelserne er klare, tydelige og let tilgængelige for forbrugeren. Der må ikke i øvrigt udelades væsentlige oplysninger, herunder oplysninger om værdien af eventuelle tillægsydelser, som er egnet til mærkbart at forvride forbrugerens økonomiske adfærd.

Hvis du vil vide mere

Markedsføringslovens § 9 blev i 2011 præciseret for at sikre, at forbrugerne får mulighed for at gennemskue tilbud ved brug af salgsfremmende foranstaltninger.

Det er derfor muligt at hente mere viden og konkrete eksempler i forarbejderne til lov om ændring af markedsføringsloven.
 

Ændring af markedsføringsloven