Information 1

28 nov 2011

Spilsystemets placering

Denne information af 28. november 2011 indeholder en orientering om regler for spilsystemers placering, udstedelse af tilladelser, udbud af landbaserede væddemål mv.

Krav til spilsystemers placering

Nye udkast af bekendtgørelser om

  • onlinekasino
  • online væddemål 
  • landbaserede væddemål

er sendt til notifikation ved EU Kommissionen den 28. september 2011. Herefter er der en stand still periode indtil den 29. december 2011.

Årsagen til notifikationen var blandt andet, at Spillemyndigheden ændrede i reglerne vedrørende placeringen af spilsystemet.

Spilsystemet kan efter reglerne placeres:

  1.  I Danmark og/eller
  2.  Spillemyndigheden kan godkende
  • at spilsystemet placeres i et andet land, hvor en offentlig myndighed fører tilsyn med tilladelsesindehavers spiludbud, og denne tilsynsmyndighed har indgået en aftale med Spillemyndigheden om tilsynet med tilladelsesindehavers udbud af spil her i landet, eller
  • at spilsystemet placeres i andet land, hvis tilladelsesindehaver kan give Spillemyndigheden adgang til at foretage en betryggende kontrol af spilsystemet ved hjælp af fjernadgang eller lignende.

I praksis betyder det, at

  1. udbydere med tilladelse i et aftaleland kan placere spilsystemet i overensstemmelse med det, der er aftalt med den offentlige tilsynsmyndighed i det pågældende land, da tilsynsmyndigheden overfor Spillemyndigheden sikrer, at der foretages en betryggende kontrol med spilsystemet, 
  2. udbydere uden tilladelse i et aftaleland kan placere hele eller dele af spilsystemet uden for Danmark, hvis de kan give kan give Spillemyndigheden adgang til at foretage betryggende kontrol af spilsystemet, og 
  3. udbydere etableret i Danmark kan placere hele eller dele af spilsystemet i et andet land, så længe de kan give Spillemyndigheden adgang til at foretage betryggende kontrol af spilsystemet.

Det vil løbende blive offentliggjort, hvilke lande der har indgået en aftale med Spillemyndigheden.

Hvad er betryggende kontrol af spilsystemet?

Når spilsystemet er placeret som nævnt i nr. 2 og 3, skal tilladelsesindehavere kunne give Spillemyndigheden adgang til at foretage en betryggende kontrol af spilsystemet ved hjælp af fjernadgang eller lignende.

I praksis betyder dette, at en tilladelsesindehaver vil blive indkaldt til kontrol ved Spillemyndigheden, som udgangspunkt med 5 dages varsel. Efter aftale kan kontrollen foregå et andet sted i Danmark. Af indkaldelsen vil det fremgå, om det er specifikke ting, fx hvordan udførte spil genererer standard records i spilsystemet, der skal gennemgås ved kontrollen, eller om det er en generel kontrol af spilsystemet.

Tilladelsesindehaver skal ved kontrollen være repræsenteret af personer med kendskab og adgang til spilsystemet samt relaterede systemer, herunder SAFE, som det er oplyst, at Spillemyndigheden ønsker at foretage kontrol af.

Udstedelse af tilladelser

Spillemyndigheden vil i midten af december udstede tilladelser til de udbydere, der kan gå på markedet 1. januar 2012. Til tilladelserne vil der være knyttet en lang række vilkår. Eksempler på vilkår finder du under Downloads. I skal i den forbindelse være opmærksomme på, at der fx bliver stillet vilkår til RNG. Ansøgere, der mener, at de ikke kan opfylde nogle af vilkårene, bør meddele det til Spillemyndigheden hurtigst muligt.

Udbydere, der får en tilladelse i midten af december, skal anmelde sig til registrering for afgift af spil, inden spil udbydes. I skal bruge blanket nr. 29.063 til registrering, som du finder nedenfor. Efter registrering kan der udbydes spil fra 1. januar 2012.

Blanket 29.063 Registrering

Udbud af landbaserede væddemål

Inden en tilladelsesindehaver udbyder landbaserede væddemål, skal Spillemyndigheden godkende det. Kommende tilladelsesindehavere, der ikke har meddelt dette på tillæg B i forbindelse med ansøgningen, kan derfor ikke udbyde landbaserede væddemål. Hvis I skulle ønske at udbyde væddemål på denne måde, skal I  kontakte Spillemyndigheden, inden udbuddet påbegyndes.

Opstilling af væddemålsterminaler og lignende kan kun finde sted i butikker, der har en af Spillemyndigheden godkendt bestyrer.

En del udbydere ønsker at opstille selvbetjeningsterminaler. Spillemyndigheden vil inden længe informere om reglerne for opstilling af sådanne terminaler.

Certificeringer og bekendtgørelser

Det er velkendt i branchen, at Spillemyndigheden har udskudt kravet om certificering af spilsystemet m.fl. Uanset at kravene er udskudt, skal udbydere udbyde spil i overensstemmelse med de krav, der fremgår af bekendtgørelserne, som fx krav om identificering af kunder og fastsættelse af indbetalingsgrænser mv.