Tre påbud og en påtale til Betfair International Plc for overtrædelse af hvidvaskloven

10. juli 2023
Navn på spiludbyder
Betfair International Plc

Spillemyndigheden har den 6. juli 2023 givet Betfair International Plc (herefter Betfair) tre påbud og en påtale for at have overtrådt hvidvasklovens § 7, stk. 1 om risikovurdering (påbud a), § 8, stk. 1 om forretningsgange (påbud b samt påtale) og § 8, stk. 1 om kontroller (påbud c).

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud
Påtale

Påbud a) er givet, fordi Betfair i sin risikovurdering ikke særskilt har risikovurderet de enkelte identificerede iboende risikofaktorer, som er forbundet med Betfairs forretningsmodel. 

Påbud b) er givet, fordi Betfairs skriftlige forretningsgange for kundekendskabsprocedurer ikke i tilstrækkelig grad omfatter, at der skal gennemføres kundekendskabsprocedurer på passende tidspunkter i henhold til kravene i hvidvasklovens § 10, stk. 1, nr. 1. 
 
Påbud b) er tillige givet, fordi Betfairs skriftlige forretningsgange vedrørende screening af medarbejdere ikke forholder sig til, hvordan Betfair sikrer sig, at Betfair bliver bekendt med, hvis en medarbejder i løbet af ansættelsen bliver dømt for et strafbart forhold, der øger risikoen for, at medarbejderen kan misbruge sin stilling til hvidvask og terrorfinansiering. 

Påbud b) er endvidere givet, fordi Betfairs skriftlige forretningsgange ikke i tilstrækkelig grad omfatter intern kontrol i henhold til kravene i hvidvasklovens § 8, stk. 1. Betfairs skriftlige forretningsgange beskriver ikke i tilstrækkelig grad Betfairs kontrolforanstaltninger, herunder hvor hyppigt der gennemføres intern kontrol, og hvordan den interne kontrol nærmere foretages. 

Påbud c) er givet, fordi Betfair ikke har dokumenteret, at Betfair med passende hyppighed har foretaget kontroller på områderne for risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol.

Handlepligt

Påbuddene medfører en handlepligt for Betfair, idet Betfair skal indsende en opdateret risikovurdering, opdaterede forretningsgange, som adresserer de tre mangler, som påbud b) identificerer, samt dokumentation for fremtidige gennemførte kontroller.  
Spillemyndigheden har givet Betfair en frist på tre måneder til at rette op på forholdende vedrørende påbud a) og b) og en frist på tolv måneder til at sende dokumentation for opfyldelse af påbud c). 

Spillemyndigheden har derudover givet en påtale til Betfair, fordi Betfairs tidligere skriftlige forretningsgange frem til den 16. maj 2023 ikke i tilstrækkelig grad omfattede kontrol af kunders identitetsoplysninger. 

Påtalen medfører ingen handlepligt for Betfair, da der er tale om ikke længere bestående overtrædelse. 
Spillemyndigheden bemærker, at reglerne om risikovurdering, forretningsgange og kontroller er helt grundlæggende i hvidvaskloven, og at overtrædelse af reglerne som det klare udgangspunkt fører til påbud eller påtale eller, i grove eller gentagne tilfælde, til politianmeldelse.