Tre påbud og en påtale givet til Mr. Green Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

12. april 2024
Navn på spiludbyder
Mr. Green Limited

Spillemyndigheden har den 10. april 2024 givet Mr. Green Limited tre påbud for at have overtrådt hvidvasklovens reglerne om risikovurdering, reglerne for forretningsgange for interne kontroller, og for manglende kontrol med, at der gennemføres kontroller.
Spillemyndigheden har ligeledes den 10. april 2024 givet Mr. Green Limited en påtale for at have overtrådt hvidvasklovens regler om underretning.

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud
Påtale

Reaktionerne er givet i forbindelse med, at Spillemyndigheden har gennemført en inspektion af Mr. Green Limiteds materiale, som Mr. Green Limited har udarbejdet med henblik på at efterleve hvidvaskloven.

Påbud for mangelfuld risikovurdering

Påbud (a) er givet, fordi Mr. Greens risikovurdering er mangelfuld, idet der ikke er foretaget en særskilt risikovurdering af de enkelte identificerede risici, der er forbundet med Mr. Greens forretningsmodel, herunder betalingsløsninger, samt de risikofaktorer, der er forbundet hermed. Det står i hvidvasklovens § 7, stk. 1, at virksomheder omfattet af loven skal identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Det er Spillemyndighedens vurdering, at der i risikovurderingen skal foretages en særskilt vurdering af risikoen ved de enkelte betalingsløsninger og leveringskanaler, samt særskilt risikovurdering af de risikofaktorer, der er forbundet hermed. Dermed har Mr. Green ikke efterlevet forpligtelsen om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1.

Påbud for mangelfulde og manglende forretningsgange

Påbud (b) er givet, fordi Mr. Green Limited ikke har tilstrækkelige forretningsgange for interne kontroller, idet disse ikke beskriver, med hvilket interval kontrollerne skal udføres. Påbuddet er desuden givet, fordi Mr. Green Limited ikke har skriftlige forretningsgange for, hvorledes der skal føres kontrol med, at der gennemføres kontroller. Det følger af hvidvasklovens § 8, stk. 1, at virksomheder omfattet af loven skal have tilstrækkelige skriftlige forretningsgange, som bl.a. skal omfatte intern kontrol. Forretningsgangene skal beskrive, hvordan de oplistede områder bliver håndteret i praksis. Kravet om intern kontrol indebærer også, at der skal foretages kontrol af, om kontrollerne gennemføres – altså at der bliver gennemført kontrol med kontrollerne. Mr. Green Limited har ikke i tilstrækkelig grad efterlevet forpligtelserne om forretningsgange for kontroller.

Påbud for manglende dokumentation for kontroller

Påbud (c) er givet, fordi Mr. Green Limited ikke har dokumenteret, at der er gennem-ført kontrol med, at de interne kontroller er blevet gennemført. Det følger af hvidvask-lovens § 8, stk. 1, at virksomheder omfattet af loven skal dokumentere de kontroller, som er foretaget. Dermed har Mr. Green Limited ikke efterlevet forpligtelserne om at udføre kontroller med, at de interne kontroller bliver gennemført.

Påtale for ikke omgående at foretage underretning

Påtale (a) er givet, fordi Mr. Green Limited i to tilfælde ikke har overholdt kravet om, at der skal ske omgående underretning til Hvidvasksekretariatet. Det følger af hvidvasklovens § 26, stk. 1, at en virksomhed omgående skal underrette Hvidvasksekretariatet, hvis virksomheden er vidende om, har mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Mr. Green har ikke efterlevet forpligtelserne om underretninger, da der ikke er sket omgående underretning.

Handlepligt

Påbuddene medfører en handlepligt for Mr. Green Limited. Mr. Green Limited skal inden 10. juni 2024 indsende en revideret risikovurdering.
Mr. Green skal ligeledes inden 10. juni 2024 indsende en revideret forretningsgang for interne kontroller og indsende udarbejdede forretningsgange for, hvorledes der føres kontrol med, at der gennemføres kontroller.

Mr. Green Limited skal desuden inden 10. oktober 2024 indsende dokumentation for, at der er gennemført kontrol med, at kontrollerne er gennemført.

Påtalen medfører ingen handlepligt for Mr. Green Limited, idet der er tale om en ikke længere bestående overtrædelse.

Læringspunkter

Spiludbydere bør stille sig selv følgende spørgsmål på baggrund af ovenfor identificerede overtrædelser med henblik på at sikre, at de ikke kan blive misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering:

  • Har I foretaget en særskilt risikovurdering af alle jeres produkter (spiltyper) og betalingsløsninger, samt særskilt risikovurderede identificerede risikofaktorer, der er forbundet hermed?
  • Har I tilstrækkelige forretningsgange for kontrol, herunder kontrol med om de interne kontroller bliver gennemført?
  • Husker I at dokumentere gennemførte kontroller og kontrol med, at der er gennemført kontroller?
  • Har I tilstrækkelige forretningsgange til at opfylde kravene om omgående underretning, og bliver der foretaget omgående underretning til Hvidvasksekretariatet?