Påtaler og påbud til Casino Copenhagen for overtrædelse af hvidvaskloven

30. juni 2022
Navn på spiludbyder
Casino Copenhagen

Spillemyndigheden har den 30. juni 2022 givet Casino Copenhagen fem påtaler for at have overtrådt reglerne i hvidvaskloven for så vidt angår reglerne om risikovurdering i § 7, stk. 1 (påtale a), forretningsgange i § 8, stk. 1 (påtale b), politikker i § 8, stk. 1 (påtale c), undervisning i § 8, stk. 6 (påtale d) og whistleblowerordning i § 35 (påtale e).

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud
Påtale

Spillemyndigheden har endvidere givet Casino Copenhagen et påbud om at opdatere sin risikovurdering (hvidvasklovens § 7, stk. 1), så også bekræftelse på gevinstudbetalinger risikovurderes (påbud a).

Påtale a er givet, fordi Casino Copenhagen generelt havde foretaget en ufuldstændig risikovurdering af de risici, der er forbundet med deres forretning, herunder spil- og kundetyper samt betalingsmetoder. Flere områder var ikke risikovurderet. Når risikovurderingen ikke i tilstrækkelig grad beskrev de faktorer, som er forbundet med deres gæster, produkter og transaktioner, dækkede risikovurderingen således ikke alle områder af deres forretningsmodel. Derudover havde Casino Copenhagen ikke beskrevet den iboende risiko, de mitigerende tiltag og den residuale risiko for de områder, som faktisk var behandlet i risikovurderingen.

Påtale b er givet, fordi Casino Copenhagen ikke havde tilstrækkelige skriftlige forretningsgange. Forretningsgangene manglede generelt beskrivelse af opgavernes udførelse, ligesom forretningsgangene var ufuldstændige i relation til politisk eksponerede personer (”PEP’er”), kundekendskabsprocedurer, undersøgelsespligt og underretningspligt.

Påtale c er givet, fordi det ikke var muligt ud fra Casino Copenhagens materiale at se, at de faktisk havde politikker for virksomheden, som de er forpligtet til at have.

Påtale d er givet, fordi det materiale, som Casino Copenhagen brugte til undervisning af deres ansatte, var af overordnet karakter, og derfor ikke var tilstrækkeligt til at sikre, at deres medarbejdere har et betryggende kendskab til hvidvask i relation til Casino Copenhagen som virksomhed.

Påtale e er givet, fordi Casino Copenhagens whistleblowerordning ikke sikrede tilstrækkelig anonymitet for den, der skulle foretage en indberetning herigennem.

Påbud a er givet, fordi Casino Copenhagens risikovurdering fortsat er mangelfuld for så vidt angår risikovurdering af bekræftelse af gevinstudbetalinger til trods for, at Casino Copenhagen udfærdiger sådanne.

Spillemyndigheden bemærker, at reglerne om risikovurdering, forretningsgange, politikker, undervisningsmateriale og whistleblowerordning er helt grundlæggende i hvidvaskloven, og overtrædelse af reglerne fører som det klare udgangspunkt til påbud eller påtale eller, i grove eller gentagne tilfælde, til politianmeldelse. 

Handlepligt

Påtalerne medfører ikke en handlepligt for Casino Copenhagen, idet Casino Copenhagen allerede har fremsendt en opdateret risikovurdering, opdaterede forretningsgange, politikker, opdateret undervisningsmateriale samt opdateret whistleblowerordning.

Påbuddet medfører en handlepligt for Casino Copenhagen, idet de skal indsende en opdateret risikovurdering, der adresserer den mangel, som påbuddet identificerer.