Påtale til Reel Denmark Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

11. februar 2022
Navn på spiludbyder
Reel Denmark Limited

Spillemyndigheden har den 10. februar 2022 givet Reel en påtale for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, og § 11, stk. 1, nr. 5, reglerne om undersøgelsespligt i hvidvasklovens § 25, stk. 1, og reglerne om underretningspligt i hvidvasklovens § 26, stk. 1.

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påtale

Påtalen er givet, fordi Reel har ladet en spiller indbetale ca. 2,4 mio. kr. til sin spilkonto i 2019 og 2020, uden at have tilstrækkeligt kendskab til, om spillerens midler stammede fra kriminelle forhold. Først i sensommeren 2021 – efter Spillemyndigheden havde udtaget spilleren i en stikprøvekontrol vedrørende ansvarligt spil og hvidvask – bad Reel om oplysninger på spillerens indkomst- og ansættelsesforhold.  Reel nåede i den forbindelse frem til, at spillerens løn kunne finansiere spillet – også selvom spilleren havde indbetalt langt mere til sin spilkonto end det, som spilleren ville få udbetalt i løn efter skat. Det er Spillemyndighedens vurdering, at Reel har overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer ved ikke at indhente oplysninger på spilleren tidligere. Det er også Spillemyndighedens vurdering, at Reel burde have undersøgt spillerens forhold yderligere, da indkomst- og ansættelsesforholdene ikke var tilstrækkelige til at afkræfte en mistanke om hvidvask. Derfor har Reel overtrådt reglerne om undersøgelsespligten. 

Påtalen er endvidere givet, fordi det er Spillemyndighedens opfattelse, at Reel derfor burde have haft en mistanke om eller grund til at formode, at spillerens transaktioner kunne have tilknytning til hvidvask. På den baggrund burde Reel have underrettet Hvidvasksekretariatet omgående. Reel foretog først underretning af Hvidvasksekretariatet den 18. januar 2022 – efter, at Spillemyndigheden havde partshørt Reel til sagen og ca. to år efter, at der forelå en mistanke, som ikke med rimelighed kunne afkræftes.

Påtalen medfører ikke nogen handlepligt for Reel, idet Reel efterfølgende har indført nye forretningsgange for kundekendskabsprocedurer og undersøgelsespligt for at sikre, at lignende tilfælde ikke vil kunne forekomme fremadrettet.