Påbud til Royal Scandinavian Casino Århus I/S for overtrædelse af hvidvaskloven

16. juni 2023
Navn på spiludbyder
Royal Scandinavian Casino Århus I/S

Spillemyndigheden har den 14. juni 2023 givet Royal Scandinavian Casino Århus I/S seks påbud for at have overtrådt reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1 (påbud a), forretningsgange i hvidvasklovens § 8, stk. 1 (påbud b), kontroller i hvidvasklovens § 8, stk. 1 (påbud c), undervisningsmateriale i hvidvasklovens § 8, stk. 6 (påbud d), gennemførelse af kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 11 (påbud e) og gennemførelse af skærpede kundekendskabsprocedurer for gæster fra højrisikotredjelande (påbud f).

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud

Påbud a er givet, fordi Royal Scandinavian Casino Århus I/S har lavet en utilstrækkelig identificering og risikovurdering af kundetyper, herunder udenlandske PEP'er og PEP'er i internationale organisationer, samt disses nærtstående og nære samarbejdspartnere. Endvidere er der ikke sket identificering og risikovurdering af personer, som er underlagt finansielle sanktioner. Når risikovurderingen ikke i tilstrækkelig grad beskriver de faktorer, som er forbundet med deres gæster, dækker risikovurderingen således ikke alle områder af deres forretningsmodel.

Påbud a gives også, fordi Royal Scandinavian Casino Århus I/S har lavet en utilstrækkelig identificering og risikovurdering af anvendelse af kontanter som betalingsmiddel. Idet der er sket indregning af mitigerende tiltag for tidligt, er der ikke foretaget korrekt vurdering af denne faktor, hvorfor de iboende risici ikke er angivet korrekt. Risikovurderingen er således ikke dækkende for alle områder af deres forretningsmodel.

Påbud b er givet, fordi Royal Scandinavian Casino Århus I/S ikke har tilstrækkelige skriftlige forretningsgange. Forretningsgangene mangler tilstrækkelige procedurer for udførelsen af kundekendskabsprocedurer for højrisikokunder, skærpede kundekendskabsprocedurer for PEP'er og disses nærtstående og nære samarbejdspartnere, samt for underretningspligt.

Påbud c er givet, fordi Royal Scandinavian Casino Århus I/S ikke har efterlevet egne forretningsgange for udførelse af interne kontroller af procedurer for kundekendskabsprocedurer, procedurer for undersøgelse og notering, procedurer for underretning, samt procedurer for opbevaring. 

Påbud d er givet, fordi Royal Scandinavian Casino Århus I/S ikke har tilstrækkeligt undervisningsmateriale omhandlende skærpede kundekendskabsprocedurer for PEP’er, forebyggelse af terrorfinansiering, samt personer som er underlagt finansielle sanktioner. Undervisningsmaterialet er derfor ikke tilstrækkeligt til at sikre, at medarbejderne har et betryggende kendskab til hvidvasklovens forpligtelser i relation til Royal Scandinavian Casino Århus I/S som virksomhed.

Påbud e er givet, fordi Royal Scandinavian Casino Århus I/S ikke har foretaget tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, idet der ikke er foretaget korrekt verifikation af en kunde i forhold til kravene i hvidvasklovens § 11, stk. 2.

Påbud f er givet, fordi Royal Scandinavian Casino Århus I/S ikke har gennemført tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer for gæster fra højrisikotredjelande, idet der ikke er indhentet oplysninger om midlernes oprindelse og kilden til kundens formue, i forhold til kravene i hvidvasklovens § 17, stk. 2, nr. 3.

Spillemyndigheden bemærker, at reglerne om risikovurdering, forretningsgange, undervisningsmateriale og kundekendskabsprocedurer er helt grundlæggende i hvidvaskloven, og overtrædelse af reglerne fører som det klare udgangspunkt til påbud eller påtale eller, i grove eller gentagne tilfælde, til politianmeldelse. 

Handlepligt

Påbuddene medfører en handlepligt for Royal Scandinavian Casino Århus I/S, idet de skal indsende en opdateret risikovurdering, opdaterede forretningsgange, opdaterede kontroller, opdateret undervisningsmateriale samt opdaterede procedurer for kundekendskabsprocedurer, der adresserer de mangler, som påbuddene identificerer. 

Spillemyndigheden har givet Royal Scandinavian Casino Århus I/S en frist på 3 måneder til at rette op på forholdene vedrørende påbuddene a-f.