Påbud til AG Communications Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

4. juli 2024
Navn på spiludbyder
AG Communications Limited

Spillemyndigheden har den 2. juli 2024 givet AG Communications Limited (herefter AG) et påbud for at have overtrådt reglerne om risikovurdering i hvidvasklovens § 7, stk. 1.

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud

Reaktionen er givet i forbindelse med, at Spillemyndigheden har gennemført en inspektion af AG’s skriftlige materiale, som AG har udarbejdet med henblik på efterlevelse af hvidvasklovens krav om, at AG skal identificere og vurdere risikoen for, at AG kan blive misbrugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Påbuddet er givet, fordi AG’s risikovurdering er mangelfuld, idet denne indeholder en utilstrækkelig identificering og vurdering af risikofaktorer, som er forbundet med AG’s betalingsløsninger og produkter. 

Påbuddet er også givet, fordi AG’s risikovurdering er mangelfuld, idet den ikke indeholder en særskilt vurdering af risikoen ved hvert enkelt af AG’s betalingsløsninger og produkter. 

Det følger af hvidvasklovens § 7, at virksomheder omfattet af loven skal identificere og vurdere risikoen for, at virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 

Dermed har AG ikke efterlevet forpligtelsen om risikovurdering i hvidvasklovens § 7.  

Spillemyndigheden vurderer, at en mangelfuld risikovurdering kan øge AG's risiko for at blive misbrugt til hvidvask. Formålet med risikovurderingen er, at spiludbyderen skal have et brugbart værktøj, der giver et overblik og en forståelse for, hvor og i hvilket omfang spiludbyderen er udsat for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme, og hvilke tiltag, der er nødvendige for at begrænse risiciene herfor.

Handlepligt

Påbuddet medfører en handlepligt for AG. AG skal inden den 2. september 2024 indsende en revideret risikovurdering, som adresserer påbuddet.

Læringspunkter

Spiludbydere bør stille sig selv følgende spørgsmål på baggrund af de ovenfor identificerede overtrædelser med henblik på at forebygge, at de bliver misbrugt til hvidvask eller terrorfinansiering:

  • Har vi identificeret og vurderet risikoen for hvidvask og terrorfinansiering ved alle dele af vores forretningsmodel, herunder alle betalingsløsninger og produkter? 
  • Har vi særskilt risikovurderet de enkelt identificerede risikofaktorer, som er inddraget i risikovurderingen? 
  • Har vi særskilt risikovurderet hver enkelt betalingsløsning og hvert enkelt produkt?