Påbud og påtaler til Unibet (Denmark) Limited

18. februar 2022
Navn på spiludbyder
Unibet (Denmark) Limited

Spillemyndigheden har den 16. februar 2022 givet Unibet (Denmark) Limited (herefter ”Unibet”) et påbud om at opdatere sin risikovurdering (hvidvasklovens § 7, stk. 1), så samtlige relevante risici inddrages i risikovurderingen.

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud
Påtale

Spillemyndigheden har samtidig givet Unibet en række påtaler for overtrædelse af hvidvasklovens regler om forretningsgange (hvidvasklovens § 8, stk. 1), kundekendskabsprocedurer (hvidvasklovens §§ 10, 11 og 17), politisk eksponerede personer mv. (hvidvasklovens § 18) samt reglerne om undersøgelsespligt (hvidvasklovens § 25) og underretningspligt (hvidvasklovens § 26).  

Tilsyn med samtlige af Unibets forpligtelser efter hvidvaskloven

Spillemyndigheden har konstateret en række overtrædelser i forbindelse med, at myndigheden har foretaget et tilsyn af Unibet omfattende samtlige af Unibets forpligtelser i medfør af hvidvaskloven. 

Et påbud for overtrædelse af reglerne om risikovurdering gives, fordi Spillemyndigheden har konstateret, at Unibet ikke i tilstrækkeligt omfang har risikovurderet sine kundetyper og udbudte spiltyper, hvilket medfører en øget risiko for, at Unibet kan blive misbrugt til hvidvask gennem spil.

En påtale for overtrædelse af reglerne om forretningsgange gives, fordi Unibet indtil den 25. januar 2022 ikke havde tilstrækkelige skriftlige forretningsgange til løbende overvågning af eksisterende kundeforhold. Unibet havde frem til samme dato ikke tilstrækkelige operationelle forretningsgange til indhentelse af og vurdering af dokumentation i forbindelse med mistanke om hvidvask samt mitigering af bestående risici ved visse betalingsmetoder.

En påtale for overtrædelse af reglerne om politisk eksponerede personer mv. gives, fordi Unibet frem til den 22. april 2021 havde mangelfulde forretningsgange for håndtering af politisk eksponerede personer, deres nærtstående og nære samarbejdspartnere. 

En påtale for overtrædelse af reglerne om kundekendskabsprocedurer gives, fordi Spillemyndigheden ved stikprøvekontrol af 20 storspillere hos Unibet har konstateret, at Unibet i fem af tilfældene ikke har foretaget tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer. I tre af de fem spilleres tilfælde har Unibet endvidere forsømt deres undersøgelsespligt af mistænkelige transaktioner, ligesom Unibet i et af de fem spilleres tilfælde har forsømt at foretage omgående underretning af Hvidvasksekretariatet ved viden, mistanke eller rimelig grund til formodning om hvidvask.

Tilsyn i forlængelse af en borgerhenvendelse

Spillemyndigheden har endvidere konstateret overtrædelser af hvidvasklovens regler om kundekendskabsprocedurer, undersøgelsespligt og underretningspligt i forbindelse med et tilsyn, som myndigheden har foretaget af Unibet i forlængelse af en borgerhenvendelse om storspil. 

En påtale gives, fordi Unibet har ladet en ung spiller indbetale mere end 1 million kr. til sin spilkonto i løbet af et år uden at have tilstrækkeligt kendskab til, om spillerens midler stammede fra kriminelle forhold. Midlerne blev indbetalt via seks forskellige indbetalingskort, hvoraf minimum ét kort ikke tilhørte spilleren. Unibet forsøgte først at undersøge midlernes oprindelse efter, at spilleren ikke længere var aktiv hos Unibet og efter, at Spillemyndigheden havde anmodet Unibet om at fremsende hvidvasknoter på spilleren. 

Påtalen gives endvidere, fordi Unibet undlod at foretage omgående underretning af Hvidvasksekretariatet, idet underretning først blev foretaget mere end seks måneder efter, at Unibet havde konstateret, at der forelå en mistanke om hvidvask, som ikke kunne afkræftes, og efter, at Spillemyndigheden havde partshørt Unibet til sagen. 

Handlepligt

Spillemyndigheden har givet Unibet en frist på 2 måneder til at rette op på påbuddet vedrørende risikovurderingen. 

Påtalerne medfører ingen handlepligt for Unibet, da der er tale om ikke længere bestående overtrædelser. 

Spillemyndigheden bemærker, at reglerne om risikovurdering, forretningsgange, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses- og underretningspligt er helt grundlæggende i hvidvaskloven, og at overtrædelse af reglerne som det klare udgangspunkt fører til påbud eller påtale.