Påbud og påtale til Unibet (Denmark) Limited for overtrædelse af hvidvaskloven

13. december 2021
Navn på spiludbyder
Unibet (Denmark) Limited

Spillemyndigheden har den 10. december 2021 givet en påtale til Unibet (Denmark) Limited for at have overtrådt reglerne om kundekendskabsprocedurer i hvidvasklovens § 10, nr. 1, § 11, stk. 1, nr. 4 og § 17, stk. 1, og reglerne om undersøgelsespligt i hvidvasklovens § 25, stk. 1. 

Lovområde
Hvidvaskloven
Afgørelsesform
Påbud
Påtale

Spillemyndigheden har samtidig påbudt Unibet at foretage underretning af Hvidvasksekretariatet om en tidligere spiller ved Unibet, for at rette op på en bestående overtrædelse af underretningspligten i hvidvasklovens § 26, stk. 1. Unibet har fået en frist på to uger til at foretage underretningen.  

Påtalen for mangelfulde kundekendskabsprocedurer og manglende opfyldelse af undersøgelsespligten gives, fordi Unibet har ladet en spiller indbetale ca. 1,4 millioner kr. til sin spilkonto i perioden fra december 2016 til 2018, uden at have tilstrækkeligt kendskab til, om spillerens midler stammede fra kriminelle forhold. Dette skete på trods af, at Unibet i marts 2015 havde noteret, at spilleren – som på daværende tidspunkt var inaktiv – skulle overvåges, hvis han blev aktiv igen. 

I december 2018 anmodede Unibet spilleren om dokumentation for midlernes oprindelse. Den dokumentation spilleren indsendte bekræftede mistanken om, at spilleren spillede for langt mere, end han kunne finansiere via sin indkomst og formue. På trods af dette lod Unibet spilleren fortsætte med at indbetale ca. 1,8 millioner kr. i løbet af 2019 og frem til april 2020, hvor hans konto blev lukket. 

Påbuddet om at foretage underretning gives, fordi Unibet i samme spillers tilfælde har undladt at foretage underretning til Hvidvasksekretariatet, selvom der allerede i 2015 forelå en mistanke, som aldrig blev afkræftet. Da Unibet fortsat ikke har foretaget underretning af Hvidvasksekretariatet, består overtrædelsen fortsat, og Unibet har derfor modtaget et påbud om at rette op på forholdet ved at foretage underretning.