Et påbud til Cashpoint Limited om at tilrette risikovurdering, jf. hvidvasklovens § 7, stk. 1, og to påtaler for mangelfuld risikovurdering og for manglende forretningsgange, jf. hvidvasklovens § 7, stk. 1, jf. § 8, stk. 1.

27, jan 2022

Spillemyndigheden har den 26. januar 2022 givet et påbud og to påtaler til Cashpoint Limited i medfør af hvidvaskloven § 7, stk. 1, og § 8, stk. 1, efter en gennemgang af Cashpoint Limiteds skriftlige hvidvaskmateriale og stikprøvekontrol af udvalgte spillere.

Påbud (a) gives for ikke at vurdere den iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask og finansiering af terrorisme, idet risikovurderingen er udarbejdet med hensyntagen til de risikobegrænsede foranstaltninger. 

Påtale (a) gives for ikke at have foretaget tilstrækkelig identifikation af alle relevante risici, relateret til typer af kunder, produkter og betalingsmetoder, hvorfor risikovurderingen således ikke afspejlede forretningsmodellen.

Påtale (b) gives for, at forretningsgangene ikke i tilstrækkeligt omfang beskrev hvordan, hvornår og af hvem konkrete aktiviteter skulle udføres med henblik på at sikre, at lovgivningen blev overholdt.

Spillemyndigheden bemærker, at reglerne om risikovurdering og forretningsgange er grundlæggende i hvidvaskloven. Overtrædelse af reglerne fører som det klare udgangspunkt til påbud eller påtale, eller i grove eller gentagne tilfælde, til politianmeldelse.

Påbuddet medfører en handlepligt for Cashpoint Limited, idet de skal indsende en opdateret risikovurdering, der adresserer den identificerede mangel. 

Påtalerne medfører ikke en handlepligt for Cashpoint Limited, idet Cashpoint Limited allerede har fremsendt en opdateret risikovurdering med risikoscenarier og opdaterede forretningsgange.