Information 29

22 mar 2016

Indholdet af årsredegørelserne for 2015

Den 22. marts 2016


Vi offentliggør hermed de endelige krav til årsredegørelse for 2015, som annonceret i Information nr. 27.

Der skal ikke længere ske offentliggørelse af årsredegørelsen. Årsredegørelsen skal i stedet for sendes til Spillemyndigheden.

Hvornår skal årsredegørelsen sendes?

Årsredegørelsen skal være Spillemyndigheden i hænde senest den 31. maj 2016.

Hvem skal sende en årsredegørelse?

Alle tilladelsesindehavere af væddemål og onlinekasino, som har haft tilladelse i hele perioden fra 1. januar 2015 til 31. december 2015, skal sende en årsredegørelse.

For tilladelsesindehavere, hvor 2015 har været det første år, hvor der er sket et udbud af spil, skal der ikke sendes en årsredegørelse. Der skal i stedet for ske en udarbejdelse af en rapport om spiludbuddet, som skal indleveres senest 14 måneder efter, at tilladelsen er taget i brug. Rapporten skal redegøre for, om tilladelsesindehaveren i det forgangne år har udbudt spil i overensstemmelse med betingelserne for tilladelsen. Se nærmere herom i Information 14.

Hvad skal årsredegørelserne indeholde?

Årsredegørelserne skal indeholde:

• virksomhedens nøgletal, og
• en beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav.

Redegørelsen skal alene vedrøre udbuddet af spil på det danske marked i 2015, medmindre andet er angivet nedenfor.

Hvis I har tilladelse til at udbyde spil i Grønland, skal årsredegørelsen også omfatte dette spiludbud.

Virksomhedens nøgletal

Afsnittet skal indeholde følgende:

 1. Økonomiske nøgletal:

- En resultatopgørelse med følgende punkter:

 • Bruttospilleindtægt (BSI)
 • Afgift af BSI
 • Andre driftsindtægter
 • Bruttofortjeneste
 • Personaleomkostninger
 • Markedsføringsomkostninger
 • Andre driftsudgifter
 • Af- og nedskrivninger
 • Driftsresultat
 • Finansielle poster
 • Resultat før skat
 • Skat af årets resultat
 • Årets resultat

Resultatopgørelsen skal angå det seneste aflagte regnskabsår. Hvis der ikke aflægges et særskilt regnskab for det danske marked, skal der udarbejdes en resultatopgørelse, som vedrører jeres udbud af væddemål og/eller onlinekasino på det danske marked, der underskrives af selskabets øverste ledelse.

Øvrige nøgletal

- Antal registrerede spillere fordelt på alder og køn.

- Fordelingsnøgle for markedsføring i procent af markedsføringsbudgettet til det danske marked på følgende medier:

 • TV
 • Trykte medier
 • Radio
 • Internet
 • Egen hjemmeside
 • Andet
 • Tildeling af bonus (onlinekasino):
  • Samlet tildeling af velkomstbonus i kr., som spillerne samlet set har omsat i 2015 (1. gang der sker omsætning).
  • Samlet tildeling af bonus til eksisterende spillere, som spillerne samlet set har omsat i 2015 (1. gang der sker omsætning).
 • Tildeling af bonus (væddemål):
  • Samlet tildeling af velkomstbonus i kr., som spillerne samlet set har omsat i 2015 (1. gang der sker omsætning).
  • Samlet tildeling af bonus til eksisterende spillere, som spillerne samlet set har omsat i 2015 (1. gang der sker omsætning).
  • Samlede gevinstudbetalinger i 2015, hvor der gives gratis væddemål og fratrækkes indskud fra gevinst (typisk kaldet ”free bets”).
  • Samlede tilbagebetalinger i kr. i 2015, hvor tilladelsesindehaverne refunderer spillerens indsats, når væddemål tabes (typisk kaldet ”risikofrit spil”).
 • Beløb tilbageholdt fra spillere pga. midlertidige spilkonti, hvor identitet ikke er blevet endeligt verificeret.
 • Antal klager modtaget fra spillere (definitionen af en klage er, når en spiller ikke er enig i virksomhedens sagsbehandling eller resultatet heraf).
 • Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for en klage.
 • Procentdel af alle spillere, der hvert kvartal (1/1 2015, 1/4 2015, 1/7 2015, 1/10 2015) har:
  • Fastsat en indbetalingsgrænse
   • Daglig
   • Ugentlig
   • Månedlig
  • En midlertidig udelukkelse ved spiludbyderen.
  • En endelig udelukkelse ved spiludbyderen.

Beretning om, hvordan tilladelsesindehaveren har efterlevet lovens krav

Beretningen skal som minimum adressere:

• En ledelsesberetning, som skal indeholde oplysninger om virksomhedens hovedaktiviteter, og udviklingen heri, samt give en beskrivelse af væsentlige forhold, som har påvirket eller forventes at påvirke virksomheden. Hvis selskabet er en del af en koncern, skal det beskrives, hvilke usikkerhedsfaktorer der påhviler henholdsvis virksomheden og koncernen. Derudover skal der oplyses om de største begivenheder, som fx kampagner, ændringer i spiludbuddet eller spilplatforme, samt øvrige væsentlige tiltag mv., samt hvad forventningen er til det nye år.

 • Ansvarligt spil foranstaltninger, herunder især
 • Sikring af, at der ikke sendes markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv for spil.
 • Bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering (kun onlinekasino).
 • Foranstaltninger til at reducere risikoen for matchfixing (kun væddemål – hvis der udbydes landbaserede væddemål, skal dette særskilt omtales).
 • Hvordan der forhindres salg til unge under 18 år ved udbud af landbaserede væddemål, herunder redegørelse for uddannelse af forhandlere og ansatte, samt hvor mange tilfælde spiludbyderen har konstateret af salg af væddemål til unge under 18 år. Hvis der har været konstateret salg til unge under 18 år, skal spiludbyderen redegøre for, hvordan denne forhindrer, at dette sker i fremtiden.

Hvis der beskrives lovgivningsmæssige krav, skal det beskrives, hvordan kravet overholdes. Det vil sige, fx hvilke procedurer, der er iværksat, for at sikre overholdelse af kravet. Hvis I konstaterer manglende overholdelse af krav, skal I forklare, hvordan I sikrer, at reglerne overholdes i fremtiden.

Fortrolighed

Evt. offentliggørelse af data vil altid ske i anonymiseret form, og der vil ikke blive offentliggjort data med angivelse af de enkelte tilladelser. De indleverede data vil blive brugt til at analysere markedet for væddemål og onlinekasino, og tallene vil blive brugt i figurer og tabeller – dog altid i anonymiseret form.

Formelle krav

Årsredegørelsen skal være på dansk.

Årsredegørelsen skal dateres og underskrives af en tegningsberettiget person for virksomheden. Denne skal i tilknytning til underskriften erklære, om årsredegørelsen giver en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler. Der skal vedlægges dokumentation for, hvem der er tegningsberettiget for tilladelsesindehaver.

For selskaber, der ikke er etableret her i landet eller i et andet EU- eller EØS- land, skal årsredegørelsen også underskrives af den danske repræsentant.

Der er ikke krav om, at årsredegørelsen skal udarbejdes i samarbejde med en godkendt virksomhed.

Hvor skal årsredegørelsen sendes til?

Årsredegørelsen skal sendes til Spillemyndigheden. Du kan sende en sikker mail til Spillemyndigheden via vores kontaktformular på vores hjemmeside. Se under ”Kontakt”.

Du kan også sende årsredegørelsen med fysisk post til

Spillemyndigheden
Havneholmen 25, 7 sal
1561 København V

Love og regler

Reglen finder I i lov om spil § 43, stk. 2, og lov for Grønland om visse spil § 22, stk. 2.