Information 26

02 dec 2015

Ændring af praksis i forhold til udbud af puljevæddemål

Den 2. december 2015

Spillemyndigheden udsender en konsolideret og opdateret fortolkning til spillelovens afgrænsning af § 2, stk. 3 i forhold til ”væddemål om den fremtidige værdi af finansielle aktiver”.

Denne information erstatter tidligere nyhedsbreve og fortolkningsbidrag offentliggjort i Information nr. 19 af 5. december 2014 og Information nr. 23 af 7. oktober 2015.

Spillelovens afgrænsning af væddemål på finansielle instrumenter

Det fremgår af spillelovens § 2, stk. 3, at ”væddemål om den fremtidige værdi af finansielle aktiver” ikke er omfattet af loven. Væddemål af denne type vil således ikke kunne udbydes med en tilladelse til at udbyde væddemål efter spillelovens § 11.

Hensigten bag bestemmelsen er at holde finansielle instrumenter såsom finansielt spread betting, contracts of difference (CFD) og lignende uden for spillelovens anvendelsesområde. Sådanne instrumenter reguleres mest hensigtsmæssigt i den finansielle lovgivning. Det betyder grundlæggende, at hvis der er tale om et finansielt instrument, falder det uden for anvendelsesområdet af spilleloven. Eksempelvis betragtes binære optioner som et finansielt instrument, og er derfor ikke omfattet af spilleloven. Se blandt andet SAU 714 2013-14.

Væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter vil dog ikke altid være et finansielt instrument, hvilket efterlader et vist råderum for udbud af denne type af væddemål. Spillemyndigheden har således accepteret, at der kan udbydes såkaldte ”aktiespil” som managerspil under en væddemålstilladelse.

I disse aktiespil spilles der med fiktive penge på et fiktivt finansielt marked. Den spiller, der har klaret sig bedst over en given periode, vinder en gevinst. Der handles på intet tidspunkt med reelle finansielle instrumenter på et reelt finansielt marked. Tilsvarende kan andre væddemålsprodukter om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter udbydes, så længe der ikke er tale om et finansielt instrument.

Væddemålsprodukter kan være derivater

Ved udbud af væddemål, hvor kursudviklingen på finansielle instrumenter er den resultatgivende faktor, opstår der en risiko for, at væddemålet får karakter af derivater, som er et finansielt instrument.

Definitionen af derivater er ikke entydigt fastsat og beror på en åben definition, hvilket gør det vanskeligt at fastsætte entydige rammer for, hvornår et konkret væddemålsprodukt er et væddemål eller et derivat. Hvorvidt et væddemål karakteriseres som et derivat, afhænger af en konkret vurdering fra Finanstilsynet.

Overordnet set er et derivat et finansielt instrument, hvis værdi afhænger af værdien i et underliggende aktiv. Derivater kan struktureres således, at det underliggende aktiv kan være et hvilket som helst aktiv. Det kan fx være aktier, råvarer eller valuta. Det kan også være et indeks, fx et aktieindeks, eller et mål, fx en rentesats. Prisen eller værdien på derivater beregnes ud fra prisen af det underliggende aktiv og den forventede fremtidige værdi heraf.

Ydermere karakteriseres derivater ved en aftale om udveksling af ydelser, herunder penge/værdi mellem parterne, hvis værdi ligeledes er afhængig af det underliggende aktiv.
Hvis I har spørgsmål til forståelsen af derivater, kan I kontakte Finanstilsynet.

Tilladelsesindehavers ansvar, at der er tale om et væddemålsprodukt

Produkter udbudt under væddemålstilladelsen må ikke kunne karakteriseres som derivater, da det i så fald vil blive omfattet af den finansielle regulering og derved underlagt Finanstilsynets område. Det er tilladelsesindehavers ansvar at sikre sig, at der ikke udbydes væddemålsprodukter, der har karakter af at være et derivat.

Væddemål, der kan udbydes inden for væddemålstilladelsen

Spillemyndigheden kan på baggrund af dialog med Finanstilsynet oplyse, at følgende væddemål ikke betragtes som et derivat:

Væddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter betragtes ikke som et derivat, hvis det udbydes som et puljevæddemål. Puljevæddemål er i spillelovens § 5, stk. 1, nr. 6 defineret som: ”Væddemål, hvor hele eller dele af gevinsten afhænger af størrelsen af den samlede pulje af indsatser eller bliver delt mellem vinderne”. Faste odds m.v. er derfor ikke mulig. Tilsvarende er det ikke muligt at udbyde væddemål, hvor der er proportionalitet med kursudviklingen og spillerens gevinst.

Der er to muligheder for at afgøre et puljevæddemål om den fremtidige værdi af finansielle instrumenter: Enten ved den relative kursudvikling mellem flere finansielle instrumenter eller ved den individuelle kursudvikling af ét finansielt instrument.

Tilladelsesindehavers udbud af væddemål må ikke være omfattet af den finansielle regulering. Tilladelsesindehaver skal tage skridt til at sikre, at væddemålsudbuddet holder sig inden for spillelovgivningen.

Markedsføring af væddemål må ikke omfattes af den finansielle regulering.

Omfattes væddemålsudbuddet enten helt eller delvis af den finansielle regulering, skal alle referencer til spil, væddemål og Spillemyndigheden fjernes fra hjemmesiden.

Tilladelsesindehaver kan søge vejledning fra Finanstilsynet med henblik på at sikre at væddemålsudbuddet og markedsføringen ikke omfattes af den finansielle regulering.

Tilsynet med denne type af væddemål

Spillemyndigheden vil føre tilsyn med puljevæddemål på finansielle instrumenter ud fra lov om spil og bekendtgørelse om udbud af online væddemål. Det er tilladelsesindehavers ansvar at sikre at spil udbydes inden for spillovgivningens rammer.

Ændrer et produkt karakter fra et væddemålsprodukt til et finansielt produkt, finder spilleloven ikke længere anvendelse og tilsynet overgår fra Spillemyndigheden til Finanstilsynet.