Åbning for udstedelse af tilladelser til landbaserede kasinoer

29, Oct 2020

Spillemyndigheden åbner op for udstedelse af tilladelser til landbaserede kasinoer.
I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020 om spil kan der udstedes et ikke nærmere angivet tilladelser til landbaserede kasinoer og kasinoer til danske skibe i rutefart.

Alle interesserede parter opfordres til at indgive ansøgning til Spillemyndigheden. Ansøgningsblanket og bilagsliste med dokumentationskrav kan hentes på Spillemyndighedens hjemmeside www.spillemyndigheden.dk/kasinoer

Ansøgningsmaterialet skal være Spillemyndigheden i hænde senest den 29. januar 2021. Hvis ansøger ikke overholder fristen, vil ansøgningen ikke blive taget i betragtning.

Alle modtagne ansøgninger vil blive sendt til udtalelse hos den lokale kommune, den stedlige politidirektør, Skatteministeriet, Erhvervsministeriet og evt. Søfartsstyrelsen.

Ansøgninger kan indsendes digitalt som krypteret post via Bluewhale eller via Spillemyndighedens kontaktformular. 

Ansøgninger kan desuden sendes med almindelig fysisk post til:
Spillemyndigheden
Englandsgade 25, 6. sal
5000 Odense C

Att.: Julie Rousing og Peter Franck

Mærk ansøgningen ” Ansøgning – Landbaseret kasino”.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til fuldmægtig Julie Rousing på tlf. 72 37 40 41 eller pr. e-mail: jro@spillemyndigheden.dk og fuldmægtig Peter Franck på tlf. 72 37 33 79 eller pr. e-mail: pf@spillemyndigheden.dk

 

Tilladelse til kasinodrift
Det følger af § 14, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020 om spil, at Spillemyndigheden kan meddele tilladelse til oprettelse og drift af landbaserede kasinoer. Tilladelse meddeles for indtil 10 år ad gangen, jf. § 14, stk. 2. Der er i dag i alt otte aktive tilladelser til landbaserede kasinoer i Danmark. Kasinoerne er beliggende henholdsvis i København S, Helsingør, Odense, Vejle, Aarhus, Aalborg og ombord på færgerne MS Bergensfjord og MS Stavangerfjord. Derudover er der udstedt tilladelse til et landbaseret kasino i København V, som er under etablering med en forventet åbningsdag ultimo 2020.

Ved afgørelsen af, om en tilladelse kan meddeles, lægger Spillemyndigheden vægt på, om ansøger må antages at ville drive det landbaserede kasino på fuld faglig og økonomisk forsvarlig vis.

Kriterier
Ved vurderingen af de modtagne ansøgninger vil Spillemyndigheden navnlig lægge vægt på følgende:

  • Faglig forsvarlighed, herunder om ansøger har erfaring med udbud af spil eller på anden måde er kvalificeret til at drive et landbaseret kasino
  • Økonomisk forsvarlighed, herunder om ansøger har den fornødne likviditet, da der er betydelige udgifter forbundet med at drive et landbaseret kasino
  • Krav til personer
  • •Krav til selskabet og medlemmer af selskabets direktion og bestyrelse
  • •Geografiske hensyn
  • •Kundegrundlag
  • •Detaljeret projekt for kasinoet
  • •Ordensmæssige forhold, størrelse og placering

Der henvises til ansøgningsblanket og bilagsliste med dokumentationskrav for en gennemgang af samtlige krav og kriterier for ansøgere.