Ansvar ved bekæmpelse af hvidvask

Under opdatering 

Som udbyder skal du have foranstaltninger til bekæmpelse af hvidvask.

Hvad er hvidvask af penge og finansiering af terrorisme?

Hvidvask indebærer, at man:

  • Modtager, eller skaffer sig eller andre, del i økonomisk udbytte, der er opnået ved en strafbar lovovertrædelse. 
  • Skjuler, opbevarer, transporterer, hjælper til at afhænde eller på anden måde hjælper til at sikre det økonomiske udbytte fra en strafbar lovovertrædelse.

Finansiering af terrorisme indebærer, at man:

  • Direkte eller indirekte yder økonomisk støtte til, tilvejebringer eller indsamler midler til eller stiller finansielle ydelser til rådighed for personer, grupper eller organisationer, der begår eller har til hensigt at begå terrorhandlinger.

Spillemyndigheden står for tilsynet med spilvirksomhederne, som skal hjælpe til med at forhindre hvidvask og finansiering af terrorisme. Hvidvasksekretariatets (SØIK) opgave er at modtage, analysere og videreformidle underretninger, hvor der er mistanke om hvidvask eller finansiering af terrorisme.